2008, Nr. 8

TURINYS/CONTENTS

Pratarmė   4
Preface   5
     
MUZIKOLOGIJA IR MUZIKOS PEDAGOGIKA /  MUZICOLOGY AND MUSIC EDUCATION RESEARCH    
     
Rūta Girdzijauskienė, Sandra Rimkutė-Jankuvienė   8
Aukštesniųjų klasių mokinių kūrybinių gebėjimų muzikinėje veikloje ugdymas  informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT)    
The Developement of Senior Form Pupils‘ Creative Skills in Music Activity through Information Communication Technology    
     
Vincas Laurutis, Rytis Urniežius, Raimondas Zemblys   20
Partitūrų skaitymo įgūdžių tyrimas taikant regos krypties registravimo metodą    
Research on Score Reading Skills Using the Method of Gaze Registration    
     
Gvidas Vilys   31
Kleketų tipologija    
Typology of Lithuanian Signal Instrument Kleketas    
     
DAILĖTYRA IR DAILĖS PEDAGOGIKA/FINE ART CRITICISM AND EDUCATION RESEARCH   41
     
Irena Burneckienė   42
Želdinių ornamentai Šiaulių miesto kapinėse    
Plant Ornaments in Šiauliai Cemetery    
     
Vytautas Gudonis   49
Neregio paveikslas ir aklumo tema filatelijoje    
The Image of the Blind Person and the Theme of Blindness in Philately    
     
Aleksandra Šlahova, Maris Čačka, Ilze Volonte   63
Teoriniai kūrybinės veiklos esmės tyrimai meno pedagogikos kontekste    
Theoretical Research on the Essence of Creative Activity in the Context of Art Pedagogy    
     
Giedrius Šiukščius   78
Ekodizaino raida ir jo aktualumas Lietuvos sąlygomis: teorinis aspektas    
Timtelime of Eco-Design and its Relevance for Lithuania: Theoretical Aspect    
     
Apie autorius/About the authors   87
     
Reikalavimai „Kūrybos erdvių" mokslo darbams   91
Requirements for the research works published in the journal „Kūrybos Erdvės"/The Spaces of Creation   93