2004, Nr. 1

TURINYS

Pratarmė 4
Preface 5
Dailėtyra ir dailės pedagogika 6
Edita Musneckienė Šiuolaikinės vizualinės kultūros edukacinis reikšmingumas ir jos projekcija į meninį ugdymą 7
  Educational Importance of Contemporary Visual Culture and its Projection to Art Education 13
Vytenis Rimkus Agitacinis menas: raiškos ribos 14
  Art of Propaganda: Boundaries of Expression 17
   
Muzikologija ir muzikos pedagogika 18
Musicology and Music Education Research 18
     
Eduardas Balčytis Etnomuzika muzikinio ugdymo sistemoje 19
  Ethnic Music in the System of Musical Education 26
Angelė Kavaliauskienė Paauglių gebėjimas bendrauti popamokinėje folklorinėje veikloje 28
  Developing Teenagers’ Communication Abilities in Folklore Extra – curricular Activities 33
Danutė Petrauskaitė Muzikinis lietuvių švietimas ir ugdymas JAV 1870–1940 metais: tautiškumo ir meniškumo sąveika 34
  Musical Education and Training of Lithuanians in the USA in 1870–1940: Interaction of National Spirit and Artistic Activities 41
Валерия Клёнина Музыкальная деятельность в интеграционном пространстве современной педагогики 44
  Musical Activities in the Context of Contemporary Pedagogy 51
Геннадий Шостак Использование массовой музыкальной культуры в рамках школьных дисциплин эстетического цикла 53
  Gennady Shostak. Usage of Popular Music Culture in the Frames of School Aesthetic Subjects 61
     
Apie autorius 63
     
Reikalavimai „Kūrybinių erdvių“ mokslo darbams 65

Santraukos