2016, Nr.1(38)

TURINYS / CONTENTS

Diana Cibulskienė, Martynas Brazauskas, Mantas Tamašauskas
Kiekybinių efektyvumo vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodikų lyginamoji analizė
Comparative Analysis of Quantitative Risk-Adjusted Performance Measurement Methods 

6
13
   
Dalia Dambrauskienė
Grįžtamojo ryšio švietimo įstaigoje organizavimas kaip būtina sąveikaujančio valdymo prielaida
Feedback – Precondition for Collaboration in an Education Institution

15
26
   
Vladimiras Gražulis, Ramutė Narkūnienė
Kaimo turizmo plėtros perspektyvos Rytų Aukštaitijos regione
Rural Tourism Development in Eastern Aukštaitija Region

28
37
   
Eglė Jonikaitė, Vita Juknevičienė, Jurgita Mikolaitytė
Naujojo viešojo valdymo transformacija: sumanumo dimensija
Transformation of New Public Governance Towards Smart Public Governance: A Smartness Dimension

39
47
   
Laima Liukinevičienė, Dovilė Jokubauskienė
Darbuotojų įtraukimas į organizacijos pokyčių valdymą kaip veiksnys, gerinantis aukštosios mokyklos dalyvaujamąjį valdymą
Employee Involvement in Change Management as a Means of Promoting Participatory Management in a Higher Education Institution


49

65
   
Irena Luobikienė
Rečiausiai apgyvendintose Lietuvos teritorijose gyvenančių vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimo tyrimo prielaidos institucijų bendradarbiavimo kontekste
Relevance of Research into Inter-Institutional Cooperation in Education: A Rural Dimension


67
73
   
Monta Mokanu
Trade Union Focus on the Quality of Working Life in Welfare Sector: Latvian Case
Профсоюз ударение на качество трудовой жизни благосостояния сектора: Латвийский случай

75
82
   
Saulius Pivoras, Ernesta Buckienė
Valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai: samprata, tipologijos ir teorinės tyrimo prielaidos
Administrative Identity of Public Services: Concept, Typology, Theoretical Assumptions

84
93
   
Viktor Prokop
Influence of R&D Knowledge Resources on Manufacturing Firm Performance in the Czech Republic
L’influence des ressources de la R&D dans les innovations au sein du secteur manufacturier en République Tchèque

95
105
   
Danguolė Šavareikienė, Birutė Jokūbavičiūtė
Diskriminacijos prevencija valdant verslo įmonių personalą
Discrimination Prevention and Personnel Management in Business Companies

106
116
   
Renatas Špicas, Mindaugas Vijūnas
Ankstyvoji kredito unijų istorija ir veiklos modelio raida
Evolution of the Model of Credit Unions

118
128
   
Mantas Tamašauskas, Martynas Brazauskas
Prekybos strategijos valiutų rinkoje testavimas ir optimizavimas
Trading Strategy: Testing and Optimization of the Foreign Exchange Market

130
138
   
Deimantė Teresienė, Anastasija Laučkaitė
Europos Centrinio Banko vykdomo kiekybinio skatinimo poveikio ekonomikai ir vyriausybės vertybinių popierių rinkai vertinimas
The Impact of the ECB’s Quantitative Easing on Economic Indicators and Government Securities Market


139
152
   
Анатолий Бельский
Концептуальные подходы к оценке размера фирмы в современных условиях
Conceptual Approaches to Determining the Size of the Company

154
158
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS“
161
   
REQUIREMENTS FOR RESEARCH WORKS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES
164