2006, T. 1

TURINYS

Mokslo darbų seriją pradedant 3  
   
I. Kalbotyra 7  

Elena Akimova, Ina Boikienė
Vaikų kalbos tyrinėjimo problemos

8  

Ojārs Bušs
About Some Semantic Aspects of Onymization

17  

Giedrė Čepaitienė, Algirdas Malakauskas
Padėkos semantika ir raiška

22  

Aleksas Girdenis, Genovaitė Kačiuškienė
Dvibalsių priegaidės: šiaurės žemaičiai ir šiaurės panevėžiškiai

35  

Aloyzas Gudavičius
Gretinamosios semantikos kognityvinis aspektas

41  

Audronė Kaukienė
Balsių kaita ker̃pa – kir̃po tipo veiksmažodžiuose

49  

Lina Kazlauskaitė
Pagrindinius veikėjus charakterizuojantys palyginimai Mariaus Katiliškio romane Miškais ateina ruduo

66  

Regina Kvašytė
Visuomenės socialinių pokyčių atspindžiai latvių kalbos žodynuose

75  

Jurgita Macienė
Deminutyvų vaidmuo stiliaus figūrose

88  
Bronius Maskuliūnas, Kristina Lauciūtė 
Atematiniai veiksmažodžiai Jokūbo Morkūno Postilėje (1600)
99  
Danguolė Mikulėnienė
Vakarinių vakarų aukštaičių kirčiavimo sistemos atspindžiai Juozo Senkaus raštuose
112  

 Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Kvepiantys vs nekvepiantys objektai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

119  

 Irena Ramaneckienė, Nijolė Bražienė
Tezės – mokslinio stiliaus tekstas

130  
Laimutė Stankevičienė, Jūratė Žemliauskaitė 
Anger is a Fluid in a Container: the Conceptual Metaphor in English and Lithuanian and its Translation
138  

Solveiga Sušinskienė
The Contribution of Nominalizations to the Informational-Pragmatic Cohesion of English Scientifi c Discourse

148  

Janina Švambarytė-Valužienė, Nerija Bartkutė, Sandra Kumžaitė
Gataučių seniūnijos toponimų daryba

157  

Stasys Tumėnas
JAV lietuvių požiūrio į dvikalbystę ir kalbos vertybinės skalės sociolingvistinė analizė

163  

Jolanta Vaskelienė 
Būdvardžio vienišas, -a semantinis ir darybinis laukas

169  
Kazimieras Župerka
Tarminės šnekos komentavimas nelingvistiniuose tekstuose
178  
     
 II. Literatūrologija 193  
Irena Baliulė, Dalius Markauskas 
Lietuvių karinio romano patirtis: K. Marukas
194  

Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė 
Veidrodis Juditos Vaičiūnaitės kūryboje

206  

Vytautas Bikulčius 
Tarp literatūros ir filosofijos (Jeano-Paulio Sartre’o romanas Šleikštulys)

214  

Danutė Bulzgienė, Jūratė Žukauskienė
English and American Writers on Art and Literature

220  

Silvestras Gaižiūnas
Prometėjo mitas ir latvių neoromantizmas

229  

Asta Gustaitienė
Blogio pavidalai Hanso Christiano Anderseno kūryboje (pagal knygą Paveikslų knyga be paveikslų)

235  

Dalia Jakaitė
Krikščioniškas neįgalumas www.bernardinai.lt eseistų tekstuose (tarp literatūros ir pamokslo, postilės ir meditacijos, laiko ir amžinybės)

243  

Danutė Klumbytė 
Литовские и русские переводы поэзии (из опыта сопоставительного анализа)

254  

Jolita Lukšytė
Postmodernizmo ir feminizmo diskursai Jurgos Ivanauskaitės romanuose

263  
Džiuljeta Maskuliūnienė, Gintarė Garnytė 
Autokomunikacijos raiška Antano Baranausko Dienoraštyje
276  

Aurimas Nausėda 
Bildungsromano estetika ir poetika Jameso Joyce’o romane Menininko jaunų dienų portretas

287  

Bronius Prėskienis 
Vertybių devalvacijų ir sumaiščių metas: būtinybė ar mada?

299  

Valerija Ramonaitė 
Pirminis Juozo Baltušio Parduotų vasarų ritmas

307  

Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė.  Dzūkų dainos Sigito Gedos vaikų poezijoje

334  
     
 III. Istorija 341  

Arūnas Gumuliauskas
Dar kartą tarpukario Lietuvos ir Lenkijos santykių klausimu

342  

Jonas Nekrašius
Senoji Šiaulių fotografija (1863−1944 m.)

351  

Birutė Salatkienė
Lietuvos geležies metalurgijos tyrimų istoriografinė apžvalga

383  

Jonas Sireika
Žemutinė sovietinio režimo Lietuvoje grandis − vykdomieji komitetai 1944−1953 m.

410  

Valentina Šimkuvienė
Шяуляйская православная церковь и культурная жизнь прихожан в 1920−1940 годах

421  

Regina Tamulaitienė
Sportas kaip socialinis-kultūrinis reiškinys regiono istorijoje (1990–2005 m.)

434  
     
IV. Filosofija 445  

Auridas Gajauskas
Martino Heideggerio pasyvusis nihilizmas (naujojo mąstymo paieškos)

446  

Gintautas Mažeikis
Edwardo Bernayso pozityvioji propaganda

461  

Deivida Vandzinskaitė
Kritinė socialinių atskirties mechanizmų refleksija: bendrojo ir vietinio žinojimo formų skirtumai senelių globos namuose

475  
     
V. Didaktika 489  

Reda Baranauskienė, Viktorija Michailinienė
The Development of Sociolinguistic Competence in EFL Textbooks

490  

Nijolė Bražienė
Humanistinių vertybių ugdymo pasakomis galimybės jaunesniajame mokykliniame amžiuje

502