2015, T. 21

Turinys / Contents

 I. Regionas istorijoje
I.  Region in history
13
   

Gabrielė Jasiūnienė
Žemaitijos bajorų heraldika XVI–XVIII a.: Bilevičių, Nagurskių, Gorskių atvejai
Žemaitijos bajorų heraldika XVI–XVIII a.: Bilevičių, Nagurskių, Gorskių atvejai (Santrauka)
The Heraldry of Samogitian Nobility of the 16th–18th Century: The Cases of the Bilevičiai, Nagurskiai and Gorskiai (Summary)

14
30
31
   
Birutė Salatkienė
Šiaulių krašto dvarų sodybų archeologiniai tyrimai: raida, rezultatai ir jų pritaikymas
Šiaulių krašto dvarų sodybų archeologiniai tyrimai: raida, rezultatai ir jų pritaikymas (Santrauka)
Archaeological Investigations at Manor Houses in Šiauliai Region: Process, Results and Usage (Summary)
33
51
52
   
Ruslana Martseniuk
Priest Tomas Dobševičius – Life Story Between Two Countries
Kunigas Tomas Dobševičius – gyvenimas dviejose šalyse (Santrauka)
Priest Tomas Dobševičius – Life Story Between Two Countries (Summary)
53
58
59
   
Vladislavs Malahovskis
Agricultural Workers in Latgale in the 1920s
Žemės ūkio darbininkai Latgaloje antrajame XX a. dešimtmetyje (Santrauka)
Agricultural Workers in Latgale in the 1920s (Summary)
60
68
69
   

Manvydas Vitkūnas
Kernavė – kovų už lietuvybę ir Vilnių forpostas (1920–1939)
Kernavė – kovų už lietuvybę ir Vilnių forpostas (1920–1939) (Santrauka)
Kernavė: the Outpost of Lithuanianism in Vilnius Region in 1920–1939 (Summary)

70
81
82
   
Mindaugas Jonaitis
Bandymas Šiauliuose įkurti amunicijos gamybos fabriką
Bandymas Šiauliuose įkurti amunicijos gamybos fabriką (Santrauka)
Attempts to Start Armaments Production in Šiauliai (Summary)
83
91
92
   
Galina Sedova (sister Euphrosyne)
The Archbishops of the Riga Diocese: 1958–1965
Rygos vyskupijos vyskupai (1958–1965) (Santrauka)
The Archbishops of the Riga Diocese: 1958–1965 (Summary)
94
99
99
   
 Юрис Цыгановc
Формирование Западной русской добровольческой армии (лето – осень 1919 года)
Rusijos Vakarų savanorių armijos kūrimas (1919 m. vasara–ruduo) (Santrauka)
The Formation of the West Russian Volunteer Army (Summer–Autumn, 1919) (Summary)
101
117
118
   
Vitalija Stravinskienė
Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944–1989 m.: administraciniai teritoriniai pertvarkymai ir jų etninės ir demografinės pasekmės
Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944–1989 m.: administraciniai teritoriniai pertvarkymai ir jų etninės ir demografinės pasekmės (Santrauka)
Eastern and South-Eastern Lithuania in 1944-1989: Administrative Territorial Reforms and their Impact on the Ethnic and Demographic Profile of the Region (Summary)
119
130
131
   
Justas Stončius
Sovietinė propaganda prieš Izraelį ir sionizmą: dienraščio Tiesa turinio tyrimas
Sovietinė propaganda prieš Izraelį ir sionizmą: dienraščio Tiesa turinio tyrimas (Santrauka)
Soviet Anti-Israel and Anti-Zionism Propaganda: Analysis of the Content of the Tiesa Daily (Summary)
133
144
145
   
Ирена Салениеце
Прошлое стран Балтии в ХХ веке: исследовательские вызовы, возможности и границы устной истории
XX a. Baltijos šalių praeitis: žodinės istorijos tyrimų iššūkiai, galimybės ir ribotumai (Santrauka)
The Past of the Baltic States in the 20th Century: Research Challenges, Opportunities and Limitations of Oral History (Summary)
146
155
156
   
Aleksandrs Ivanovs
Local History Studies within the Context of National Historiography: the Case of the Historiography of Latgale
Vietos istorijos tyrimai nacionalinės istoriografijos tyrimų kontekste: Latgalos istoriografijos atvejis (Santrauka)
Local History Studies within the Context of National Historiography: the Case of the Historiography of Latgale (Summary)
157
166
167
   
Simonas Strelcovas
1863–1864 m. sukilimo lietuviški pėdsakai Lvove. Istorinės ir kultūrinės atminties dimensijos
1863–1864 m. sukilimo lietuviški pėdsakai Lvove. Istorinės ir kultūrinės atminties dimensijos (Santrauka)
The Traces of Lithuania in the Uprising of 1863-1864 in Lvov. The Dimension of Historical and Cultural Memory (Summary)
168
181
182
   
Ольга Левчук
Образ литовца в индивидуальной и коллективной памяти жителей пограничья
Lietuvio vaizdas individualioje ir kolektyvinėje lenkų, lietuvių ir baltarusių paribio gyventojų atmintyje (Santrauka)
The Image of Lithuanians in Individual and Collective Memory of the Borderland Population (Summary)
183
194
195
   
II. Regionas kultūroje ir etnologijoje
II. Region in culture and ethnology
197
   
Rūta Žarskienė
Žemaitijos atlaidų ir kitų bažnytinių švenčių muzikavimo tradicijos
Žemaitijos atlaidų ir kitų bažnytinių švenčių muzikavimo tradicijos (Santrauka)
Musical Traditions at the Great Samogitian Calvary Way of the Cross and Other Catholic Church Festivals (Summary)
198
217
218
   

Eglė Aleknaitė
Kodėl nešokti, jeigu smagu? Regioniškumo konstravimas Lietuvos tradicinių šokių klubų judėjime
Kodėl nešokti, jeigu smagu? Regioniškumo konstravimas Lietuvos tradicinių šokių klubų judėjime (Santrauka)
Why not Dance if It's Fun? The Concept of Regionalism in the Lithuanian Folk Dance Movement (Summary)

219
231
232
   
Romualdas Apanavičius
Lietuvių pramoginės muzikos XXI a. pradžios repertuaro regioniškumas: muzikiniai ypatumai
Lietuvių pramoginės muzikos XXI a. pradžios repertuaro regioniškumas: muzikiniai ypatumai (Santrauka)
Regionalism in the Lithuanian Pop Music of the Beginning of the 21st Century: Musical Characteristics (Summary)
234
249
250
   
Andželika Bylaitė-Žakaitienė
Gyvenimo partnerio pasirinkimo kriterijai šiuolaikinėje visuomenėje: etnologinis aspektas
Gyvenimo partnerio pasirinkimo kriterijai šiuolaikinėje visuomenėje: etnologinis aspektas (Santrauka)
The Criteria for Selecting a Partner in Modern Society: Ethnological Aspect (Summary)
252
265
266
   
III. Regionas kalboje ir literatūroje
III. Region in language and literature
269
   
Antra Kļavinska
The Codes of Various Languages in the Texts of Latgalian Folk Songs
Įvairių kalbų kodai Latgalos liaudies dainų tekstuose (Santrauka)
The Codes of Various Languages in the Texts of Latgalian Folk Songs (Summary)
270
276
277
   
Rūta Kazlauskaitė
Vertinamieji žmonių įvardijimai Janio Jaunsudrabinio trilogijoje Aija ir jos lietuviškajame vertime
Vertinamieji žmonių įvardijimai Janio Jaunsudrabinio trilogijoje Aija ir jos lietuviškajame vertime (Santrauka)
Evaluative Names in the Trilogy Aija by Jānis Jaunsudrabiņš and its Translation into the Lithuanian Language (Summary)
278
295
296
   
Silvija Papaurėlytė
Konceptualiosios metaforos regioninėje periodikoje (remiantis Rokiškio rajono laikraščiu Gimtasis Rokiškis)
Konceptualiosios metaforos regioninėje periodikoje (remiantis Rokiškio rajono laikraščiu Gimtasis Rokiškis) (Santrauka)
Conceptual Metaphors in Regional Periodicals (Summary)
297
309
310
   
Alīna Romanovska
Centre-Periphery-Border: Antons Austriņš' Spatial Dominants
Centras–periferija–riba: Antuono Austrinio erdvinės dominantės (Santrauka)
Centre-Periphery-Border: Antons Austriņš' Spatial Dominants (Summary)
311
320
320
   
Nerijus Brazauskas
Dzūkijos ir Suvalkijos partizanų dienoraščiai: antifikcija ir interpretavimo strategijos
Dzūkijos ir Suvalkijos partizanų dienoraščiai: antifikcija ir interpretavimo strategijos (Santrauka)
The Diaries of Dzūkija and Suvalkija Partisans: Anti-fiction and Interpretative Strategies (Summary)
322
344
345
   
Informacija autoriams 347
Submission Guidelines 350
Информация для авторов 353