English version>
     
TARPTAUTINĖ DVIEJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO IR ATVIRO TARPTAUTINIO ŽMOGIŠKOSIOS PLĖTROS UNIVERSITETO „UKRAINA"

JUNGTINĖ MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA
SOCIALINIS DARBAS

 Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas  kviečia studijuoti Lietuvos ir užsienio šalių studentus dvi naujas tarptautines studijų programas anglų ir rusų kalbomis

• jungtinę bakalauro studijų programą Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija, parengtą ir įgyvendinamą kartu su Rezeknės aukštąja mokykla (Latvija),

• jungtinę magistrantūros studijų programą Socialinis darbas, parengtą ir įgyvendinamą kartu su Kijeve (Ukraina) įsikūrusiu Atviru tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina".

Jungtinė magistrantūros studijų programa Socialinis darbas

Studijų kryptis – socialinis darbas.
Suteikiamas kvalifikacinis socialinio darbo magistro laipsnis.
Programos trukmė – 1,5 metai (3 semestrai).
Studijų programos vykdymo vieta – Šiauliai ir Kijevas (Ukraina).
Studijos vykdomos nuolatine forma anglų ir rusų kalbomis.

Paskutiniame 3 studijų kurse mokslinę tiriamąją praktiką studentai atlieka užsienyje. Socialinio darbo studijų dalykus dėsto Lietuvos, Ukrainos, JAV ir kitų šalių universitetų dėstytojai, turintys ne žemesnį kaip mokslų daktaro laipsnį bei mokslinę praktinę tarptautinę darbo patirtį.

Baigusiems magistrantūros studijų jungtinę studijų programą Socialinis darbas išduodami du Šiaulių universiteto ir Atviro tartpautinio žmogiškosios plėtros universiteto „Ukraina" magistro kvalifikacinį laipsnį liudijantys diplomai. Kartu su diplomu išduodamas ir diplomo priedas, kuris atitinkamai bus užpildytas lietuvių / ukrainiečių ir anglų kalbomis.

Kas yra jungtinė studijų programa?

Tai ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, kuri didina aukštojo mokslo institucijų tarptautiškumą, suteikia studentams tarptautinį išsilavinimą bendrųjų ir dalykinių kompetencijų požiūriu, atveria geresnes karjeros galimybes moksle ir profesinėje srityje, skatina bendradarbiavimą su įvairių sričių socialiniais partneriais.

Kaip vykdoma programa?

Lietuvos ir Ukrainos universitetų studentai pirmus du semestrus socialinio darbo programą studijuoja savo šalyse. Trečio semestro metu studentai vyksta studijuoti į kitos šalies universitetą, kur atlieka mokslinę tiriamąją praktiką, pasirengia magistro darbo gynimui. Studentai renka duomenis magistro darbui, rašo tyriminę baigiamojo darbo dalį.

Studentams pritapti užsienio šalyje padeda mentoriai, kompetentingi savo srities specialistai, atsakingi už priimtų studentų į praktikos vietas kuravimą, specialiųjų žinių ir informacijos suteikimą, pagalbą atliekant mokslinę tiriamąją praktiką

KĄ IR KAIP STUDIJUOSI?

Studijų krypties dalykus, suteikiančius socialinio darbo teoriją ir praktiką grindžiančias žinias ir ugdančius jų taikymo gebėjimus, socialinio darbo metodus, kaip spręsti konkrečias socialines problemas: Žmogaus elgesys ir socialinė aplinka, Sociopolitiniai pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje, Socialinio darbo tinklaveika, Sveikata ir gerovė moderniose socialinėse teorijose;

Specialieji gebėjimai bus lavinami problemomis grįstu mokymu, kritinio mąstymo metodu, atvejų analize, CLIL metodu ir kooperuotomis studijomis. Gebėjimai vykdyti tyrimus bus tobulinami individualių konsultacijų su vadovu metu, projekto, pratybų metodais bei skiriant individualias mokslinio-tiriamojo darbo užduotis.

Dėstytojai studijų medžiagą pateiks remiantis žodiniais (tradicinės ir interaktyvios paskaitos, diskusijos, seminarai) bei netradiciniais ir refleksyvios praktikos metodais (probleminio mokymo, tikslinių diskusijų metodai, praktinės užduotys, veiklos refleksijos).

KARJEROS GALIMYBĖS

Įgytas Socialinio darbo magistro diplomas įgalins absolventams dirbti vadybinį darbą, susijusį su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu, praktinį socialinį darbą įvairiose socialinio darbo institucijose, teikiančiose socialines paslaugas (asmenims, esantiems negalios situacijoje, neapibrėžtose ir kompleksinėse aplinkybėse) tiek valstybiniame, tiek ir nevyriausybiniame sektoriuose, mokslinių tyrimų institucijose ir programose, švietimo sistemoje.

Kaip įstoti į jungtinę Socialinio darbo studijų programą?

Socialinio darbo magistrantūros studijų programą kviečiami studijuoti asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Konkursinį balą sudaro baigiamojo darbo arba kvalifikacinių egzaminų pažymių vidurkio ir diplomo priedo pažymių aritmetinio vidurkio suma. Neturintieji atitinkamo išsilavinimo papildomų studijų metu turi išklausyti trūkstamus dalykus ir išlaikyti egzaminus.

Atviras tarptautinis žmogiškosios plėtros universitetas „Ukraina" (Kijevas)

 

Atviras tarptautinis žmogiškosios plėtros universitetas „Ukraina" (Kijevas) – klasikinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos 45 studijų programos (inžinerijos, dizaino, filosofijos, psichologijos, fizinės reabilitacijos, biotechnologijų, ekonomikos, teisėsaugos ir kt.) iš visų studijų sričių. Universitete šiuolaikinių mokymosi technologijų pagalba atveriamos galimybės studijuoti ir negalią turintiems asmenims, pritapti aukštojo mokslo procese ir siekti aukštojo išsilavinimo.

Kijevo mieste įsikūrusiame centriniame universiteto padalinyje yra 8 institutai, kuriuose mokosi apie 8 000 studentų. Darbuotojų tinklą sudaro daugiau nei 2 000 žmonių (Kijeve jų – 500).

Kijevas – Ukrainos sostinė, vienas seniausių miestų Rytų Europoje, įsikūręs šalies šiaurėje, prie Dniepro upės, yra Ukrainos kultūrinis, politinis, ekonominis centras.
 
Pasirinkęs šią studijų programą turėsi galimybę praktiką atlikti viename gražiausių ir įspūdingiausių Ukrainos miestų. Kijevo mieste įsikūrusiame universitete tobulinsi ne tik savo žinias ir įgysi praktinių įgūdžių, bet ir išvysi žymiausias didmiesčio vietas, aplankyti kultūrinius objektus, susipažinti su įdomiais žmonėmis ir pagerinsi savo kalbos žinias.
Pasirinkęs jungtinę Socialinio darbo magistrantūros studijų programą:

• įgysi daugiau žinių, gebėjimų socialinio darbo srityje,
• atliksi mokslinę tiriamąją praktiką užsienio šalyje,
• lengviau įgysi diplomo pripažinimą tarptautiniu mastu,
• sėkmingai įsidarbinsi Lietuvoje ir užsienio šalyse,
• dirbsi mokslinių tyrimų institucijose,
• turėsi galimybę tęsti studijas doktorantūroje.

PASIRINK STUDIJAS ŠIAULIŲ UNIVERSITETE!

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas,
skleistume ir įprasmintume žinias.

Jungtinė magistrantūros Socialinio darbo studijų programa parengta ir įgyvendinama kaip jungtinė Šiaulių universiteto programa kartu su Atviru tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina" pagal projektą „II pakopos jungtines studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su universitetu ,,Ukraina" (SOCNET)", (kodas Nr. VP1- 2.2-ŠMM-07-K-02-069, sutarties Nr. VP 1 -2.2-ŠMM- 07- K-02-069) ir ES vykdomą švietimo strategiją.