Norintiems įgyti universitetinį bakalauro laipsnį: Sutrumpintosios ir dalinės studijos

Į sutrumpintas bakalauro ir dalines akademinio padalinio tarybos patvirtintas studijų programas gali būti priimami aukštųjų koleginių mokyklų absolventai, taip pat ir baigusieji kitų studijų krypčių universitetines studijas. Tokios programos Universitete kvalifikuojamos kaip individualios studijų programos.

Priimant į sutrumpintas bakalauro studijas gali būti įskaityti studijuotos studijų programos dalykai ir moduliai remiantis Šiaulių universiteto studijų rezultatų įskaitymo tvarka (Rektoriaus 2018-03-27 įsakymas Nr. V-136).

Prašymai į sutrumpintas bakalauro ir dalines studijas pirmiausia turi būti užregistruo-ti www.priemimas.su.lt (programa veiks nuo gegužės 6 d.), originalai pateikiami Priėmimo komisijoje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., o nuo birželio 3 d. - Vytauto g. 84, 410 kab. arba siunčiami paštu adresu P. Višinskio g. 38-208, Šiauliai. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra užpildyti visi reikiami anketiniai duomenys ir raštu pateiktas studijų pageidavimas (prašymas).  

Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu Priėmimo komisijoje. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

  • profesinio bakalauro baigimo diplomas ir jo priedas ar priedėlis (arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai); arba kolegijoje išklausytų dalykų akademinė pažyma; arba universitete išklausytų dalykų akademinė pažyma;
  • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija,  jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);
  • registracijos mokesčio kvito kopija (40 eurų su studijų rezultatų įskaitymu).

Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai:

gavėjas – Šiaulių universitetas,
gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas,
sąskaitos Nr. LT767180000000141119,
banko kodas 71800,
įmokos pavadinimas – I pakopos registracijos mokestis (su studijų rezultatų įskaitymu)  – ŠU,
įmokos kodas – 2567,
mokėtojo kodas – asmens kodas.
 
Priėmimas į sutrumpintas bakalauro ir dalines studijas vyks nuo 2019 m. gegužės  6 d. iki rupgpjūčio 14 d. P. Višinskio g. 38, 208 kab., o nuo birželio 3 d. - Vytauto g. 84, 410 kab.

Informacija apie priėmimą teikiama  tel. 8 41 595 755, el. paštu: zivile.brasiene@su.lt arba studijuok@su.lt

Sutrumpintųjų studijų programų sąrašas

Ekonomika


Ekonomikos bakalauras

Studijų trukmė - 2,5 metų

Priimami asmenys, turintys ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių studijas. Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinis darbas  vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel: 8 41 595 886, el.p. jolanta.paliuliene@su.lt


Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė - 2 metai

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių grupės universitetines ar kolegijines studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją.

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 2,5 metai             

Priimami asmenys, baigę universitetines ar kolegijines studijas, neturintys pedagogo kvalifikacijos.

Studijos vykdomos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 209 kab., tel. 8 41 595 718, el. p. roma.misgirdiene@su.lt


Muzikos pedagogika


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Specializacijos: Garso režisavimas, Renginių vadyba

Studijų trukmė:

2 metai –  priimami asmenys, baigę kitų krypčių  studijas.

Studijos vyksta pagal individualų studijų grafiką, suderinus su dėstytojais.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 412 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 772, el.p. nijole.jukniene@su.lt


Muzika


Meno pedagogikos, muzikos bakalauras, pedagogas

Specializacijos: Garso režisavimas, Renginių vadyba

Studijų trukmė:

1 metai – priimami asmenys, baigę tos pačios krypties (švietimo ir ugdymo) studijas.

Studijos vyksta pagal individualų studijų grafiką, suderinus su dėstytojais.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 412 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 772, el.p. nijole.jukniene@su.lt


Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija

(jungtinė studijų programa su Rėzeknės (Latvija) technologijų akademija) 

Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas

Studijų trukmė:       

1,5 metai - priimami asmenys, baigę  socialinio darbo (kolegines) studijas;

2 metai -  priimami asmenys, baigę socialinės pedagogikos  kolegines, universitetines  studijų  programas.

Paskaitos vyksta mišriu būdu (dalis dėstomų dalykų ir nuotoliniu būdu). Auditorinis darbas vyksta penktadieniais-šeštadieniais

Informacija apie studijas teikiama:  P. Višinskio g. 25, 306 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 739, el.p. vyda.bajaruniene@su.lt


Verslo administravimas


Verslo bakalauras

Studijų trukmė – 2,5 metai

Priimami asmenys, baigę kolegines studijas. Programa parengta studijuoti nuotoliniu būdu. Akademinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 886, el. p. jolanta.paliuliene@su.lt


Viešasis administravimas


Viešojo administravimo bakalauras

Specializacijos: Viešojo valdymo teisė;  Strateginis valdymas viešajame sektoriuje

Studijų trukmė -  2,5 metai

Priimami asmenys, baigę kolegines studijas.  Dalis studijų dalykų parengta mišriu nuotoliniu būdu. Akademinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija  apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel. 841 595 886, el. p. jolanta.paliuliene@su.lt


Visuomenės sveikata


Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė 1 metai - priimami asmenys, baigę universitetines bakalauro Sveikatos edukologijos studijas;

Studijų trukmė 2 metai - priimami asmenys, baigę kolegines biomedicinos pagrindu vykdytas studijas (pvz.: kineziterapiją, slaugą, dietologiją, kosmetologiją ir kt.)

Paskaitos organizuojamos penktadieniais ir šeštadieniais.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 306 kab., tel. 8 41 595 739; el. p. vyda.bajaruniene@su.lt

 

Priėmimas į dalines studijas

 

Bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalinės studijos


Specialioji pedagogika


Studijų pažymėjimas apie įgytas specialiojo pedagogo kompetencijas. Laipsnis neteikiamas.

Studijų trukmė - 1,5 metų (90 ECTS).

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypties aukštojo mokslo studijas, turintys pedagogo kvalifikaciją.

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 5-6 savaites per mokslo metus.

Baigusiems dalines studijas Specialioji pedagogika, išduodamas  studijų pažymėjimas apie įgytas specialiojo pedagogo kompetencijas. Galima tęsti studijas, studijuojant Bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalines studijas Logopedija.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 216 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 734, el. p. asta.junduliene@su.lt


 

Bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalinės studijos 


Logopedija


Studijų pažymėjimas apie įgytas logopedo kompetencijas. Laipsnis neteikiamas

Studijų trukmė - 1 metai (55 ECTS)

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalines studijas Specialioji pedagogika (90 ECTS). Stojantiesiems į dalines Logopedijos studijas privalomas tarties tikrinimas; išsamesnė informacija apie tarties tikrinimą - čia.

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 5-6 savaites per mokslo metus.

Baigusiems dalines studijas Logopedija, išduodamas  studijų pažymėjimas apie įgytas logopedo kompetencijas.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 216 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 734, el. p. asta.junduliene@su.lt