Norintiems įgyti universitetinį bakalauro laipsnį: Sutrumpintosios ir dalinės studijos

Į sutrumpintas bakalauro ir dalines akademinio padalinio tarybos patvirtintas studijų programas gali būti priimami aukštųjų koleginių mokyklų absolventai, taip pat ir baigusieji kitų studijų krypčių universitetines studijas. Tokios programos Universitete kvalifikuojamos kaip individualios studijų programos.

Priimant į sutrumpintas bakalauro studijas gali būti įskaityti studijuotos studijų programos dalykai ir moduliai remiantis Šiaulių universiteto studijų rezultatų įskaitymo tvarka (Rektoriaus 2018-03-27 įsakymas Nr. V-136).

Prašymai į sutrumpintas ir dalines studijas pirmiausia turi būti užregistruoti www.priemimas.su.lt (nuoroda galios nuo kovo 2 d.), o originalai pateikiami Priėmimo komisijoje, P. Višinskio g. 38, 208 kab. arba siunčiami paštu adresu P. Višinskio g. 38, 208 kab. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra užpildyti visi reikiami anketiniai duomenys ir raštu pateiktas studijų pageidavimas (prašymas).  

Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu Priėmimo komisijoje. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

  • profesinio bakalauro arba universitetinio bakalauro baigimo diplomas ir jo priedas ar priedėlis (arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai); arba kolegijoje išklausytų dalykų akademinė pažyma; arba universitete išklausytų dalykų akademinė pažyma;
  • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija,  jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);
  • registracijos mokesčio kvito kopija (45 eurai su studijų rezultatų įskaitymu).

Priėmimas į sutrumpintas bakalauro ir dalines studijas vyksta iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Prašymai studijuoti pateikiami Šiaulių universiteto priėmimo komisijoje:

  • iki rugsėjo 7 d. – Šiaulių universiteto Bibliotekoje (Vytauto g. 84, 410 kab.);
  • nuo rugsėjo 8 d. iki rugsėjo 15 d. – Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, 208 kab.).

Informacija apie priėmimą teikiama tel. 841 595 755, el. p. studijuok@su.lt.

Sutrumpintųjų studijų programų sąrašas

Ekonomika


Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė – 2,5 metų

Studijų forma - ištęstinė

Priimami asmenys, beigę studijas kolegijoje. 

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinis darbas vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel: 8 41 595 886, el.p. jolanta.paliuliene@su.lt 


Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 2 metai

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių grupės aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją.

 

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 2,5 metų   

Studijų forma - nuolatinė         

Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo studijas, neturintys pedagogo kvalifikacijos.

Studijos vykdomos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas vyksta 6-8 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 215 kab., tel. 8 41 595 718, el. p. roma.misgirdiene@su.lt


Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 1,5 metų

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę ikimokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją; taip pat ikimokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalines studijas.

Studijos vykdomos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas vyksta 6-8 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 215 kab., tel. 8 41 595 718, el. p. roma.misgirdiene@su.lt


Integruotų gamtos mokslų pedagogika


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 2 metai

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių bet kurio gamtos mokslų dalyko aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją.

Studijos vykdomos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 215 kab., tel. 8 41 595 718, el. p. roma.misgirdiene@su.lt


Kūno kultūra ir sporto pedagogika


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 2 metai

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją. 

Studijos vyksta pagal individualų studijų grafiką, suderinus su dėstytojais.

Informacija apie studijas teikiama:  P. Višinskio g. 25, 306 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 739, el.p. vyda.bajaruniene@su.lt


Socialinė pedagogika


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 1,5 metų 

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių universitetines aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją.

 

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 2,5 metų 

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių kolegijines aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją.

Studijos vykdomos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama:  P. Višinskio g. 25, 306 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 739, el.p. vyda.bajaruniene@su.lt


Muzikos pedagogika


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Specializacijos: Garso režisavimas, Renginių vadyba

Studijų trukmė - 1 metai

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę tos pačios krypties (švietimo ir ugdymo) studijas.

 

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Specializacijos: Garso režisavimas, Renginių vadyba

Studijų trukmė - 2 metai

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę kitų krypčių studijas.

Studijos vyksta pagal individualų studijų grafiką, suderinus su dėstytojais.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 412 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 772, el.p. nijole.lukasiene@su.lt


Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija

(jungtinė studijų programa su Rėzeknės (Latvija) technologijų akademija) 

Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas

Studijų trukmė - 1,5 metų   

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę  socialinio darbo (kolegijines) studijas.

 

Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas

Studijų trukmė - 2 metų   

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę socialinės pedagogikos  (kolegijines, universitetines)  studijas.

Paskaitos vyksta mišriu būdu (dalis dėstomų dalykų ir nuotoliniu būdu). Auditorinis darbas vyksta penktadieniais-šeštadieniais.

Informacija apie studijas teikiama:  P. Višinskio g. 25, 306 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 739, el.p. vyda.bajaruniene@su.lt


Verslo administravimas


Verslo vadybos bakalauras

Studijų trukmė – 2,5 metų

Studijų forma - ištęstinė

Priimami asmenys, baigę kolegijines studijas.

Programa parengta studijuoti nuotoliniu būdu. Akademinis darbas vyksta 4 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 886, el. p. jolanta.paliuliene@su.lt


Viešasis administravimas


Viešojo administravimo bakalauras

Studijų trukmė – 2 metai

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę kolegijines studijas. 

 

Viešojo administravimo bakalauras

Studijų trukmė – 2,5 metai

Studijų forma - ištęstinė

Priimami asmenys, baigę kolegijines studijas. 

 

Dalis studijų dalykų parengta mišriu nuotoliniu būdu. Akademinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija  apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel. 841 595 886, el. p. jolanta.paliuliene@su.lt


Visuomenės sveikata


Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė 2 metai

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę kolegijines biomedicinos pagrindu vykdytas studijas (pvz.: kineziterapiją, slaugą, dietologiją, kosmetologiją ir kt.), taip pat baigę universitetines sveikatos edukologijos studijas.

Paskaitos organizuojamos penktadieniais ir šeštadieniais.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 306 kab., tel. 8 41 595 739; el. p. vyda.bajaruniene@su.lt

Priėmimas į dalines studijas 


Specialioji pedagogika (studijų programa  6121MX042 Specialioji pedagogika ir Logopedija)


Šių dalinių studijų studentams išduodamas studijų pažymėjimas (laipsnis neteikiamas). Kvalifikacijų lygmuo: 6-asis LTKS (Lietuvos kvalifikacijų sandara), 6-asis EKS (Europos kvalifikacijų sandara), 6 ISCED lygmuo.

Suteikiama teisė dirbti specialiuoju pedagogu. 

Studijų trukmė - 1,5 metų (97 ECTS)

Studijų forma- nuolatinė

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių aukštojo mokslo studijas, turintys pedagogo kvalifikaciją.

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 5-6 savaites per mokslo metus.

Baigusiems dalines studijas Specialioji pedagogika, išduodamas  studijų pažymėjimas apie įgytas specialiojo pedagogo kompetencijas. Galima tęsti studijas, studijuojant Bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalines studijas Logopedija.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 216 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 734, el. p. asta.junduliene@su.lt

SVARBU! Yra galimybė gauti projekto finansavimą. Daugiau informacijos ČIA.


Logopedija (studijų programa  6121MX042 Specialioji pedagogika ir Logopedija)


Šių dalinių studijų studentams išduodamas studijų pažymėjimas (laipsnis neteikiamas). Kvalifikacijų lygmuo: 6-asis LTKS (Lietuvos kvalifikacijų sandara), 6-asis EKS (Europos kvalifikacijų sandara), 6 ISCED lygmuo.

Suteikiama teisė dirbti logopedu. 

Studijų trukmė - 1 metai (58 ECTS)

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalines studijas Specialioji pedagogika. Stojantiesiems į dalines Logopedijos studijas privalomas tarties tikrinimas; išsamesnė informacija apie tarties tikrinimą - čia.

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 5-6 savaites per mokslo metus.

Baigusiems dalines studijas Logopedija, išduodamas  studijų pažymėjimas apie įgytas logopedo kompetencijas.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 216 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 734, el. p. asta.junduliene@su.lt


Pradinio ugdymo pedagogika


Šių dalinių studijų studentams išduodamas studijų pažymėjimas (laipsnis neteikiamas). Kvalifikacijų lygmuo: 6-asis LTKS (Lietuvos kvalifikacijų sandara), 6-asis EKS (Europos kvalifikacijų sandara), 6 ISCED lygmuo.

Suteikiama teisė dirbti pradinio ugdymo pedagogu. 

Studijų trukmė - 1,5 metų (90 ECTS)

Studijų forma - nuolatinė

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją.

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 6-8 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 215 kab., tel. 8 41 595 718, el. p. roma.misgirdiene@su.lt