Lietuvių filologija ir komunikacija

 
Specializacijos:
Ryšiai su visuomene, žurnalistika


Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.). (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis
Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis

0,4  Lietuvių kalba ir literatūra
0,2  Istorija
0,2  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2  Užsienio kalba
 
Metinė studijų kaina
2242 Eur
 
Ko išmoksiu?
Baigęs studijų programą įgysi bendrąjį humanitarinį filologinį, lituanistinį ir ryšių su visuomene, žurnalistikos specialisto išsilavinimą. Studijuodamas įgysi pagrindinių mokslo tiriamojo darbo įgūdžių, gebėsi nuolatos kūrybiškai taikyti, gilinti ir sisteminti teorines ir praktines filologijos, ryšių su visuomene, žurnalistikos, įvairių artimų humanitarinių ir socialinių mokslų žinias. Ugdomas gebėjimas kritiškai mąstyti, analizuoti, informacinis raštingumas.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Baigęs studijas būsi kalbos tvarkytojas, leidyklų ir kitų įstaigų kalbos redaktorius, stilistas, reporteris, literatūros ir kultūros apžvalgininkas, tyrinėtojas, kritikas, viešųjų ryšių specialistas, žurnalistas, spaudos atstovas ir kt. Galėsi dirbti įvairų darbą kultūros, švietimo, žiniasklaidos, ryšių su visuomene, leidybos ir kitose srityse, kur reikalingas geras valstybinės kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų, stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu įgūdžiai, specialus literatūrinis ir bendras humanitarinis išprusimas.
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Absolventai studijas gali tęsti humanitarinių mokslų  magistrantūrose arba rinktis 60 kreditų apimties pedagogines studijas.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755
 
 
 
 
Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais 

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:
1024x768

Hu­ma­ni­ta­ri­nių mokslų sri­ties ba­ka­lau­rą rengianti stu­di­jų progra­ma ją bai­gu­siam asmeniui su­tei­kia bendrąjį hu­ma­ni­ta­ri­nį fi­lologi­nį, li­tu­a­nisti­nį ir ryšių su vi­suomene specialisto išsi­la­vi­ni­mą. Dau­giau­sia dėmesio ski­ria­ma lietu­vių kalbos ir li­tera­tū­ros, kalbos ir li­tera­tū­ros teori­jos stu­di­joms, fi­lologi­nei kalbos faktų, tekstų, kū­ri­nių ana­li­zei ir specia­li­zuotoms ryšių su visuomene, žurna­listi­kos stu­di­joms. Be to, stu­di­jų metu įgyja­mi pa­grindi­niai mokslo ti­ria­mojo darbo įgū­džiai, gebėji­mas nuola­tos kū­rybiškai tai­kyti, gi­linti ir sisteminti teori­nes ir prakti­nes fi­lologi­jos, ryšių su vi­suomene, įvai­rių arti­mų hu­ma­ni­ta­ri­nių ir socia­li­nių mokslų ži­nias. Ugdomas gebėji­mas kri­tiškai mąstyti, ana­li­zuoti, informa­ci­nis raštingu­mas.

Karje­ros galimybės. Bai­gus stu­di­jas ga­li­ma dirbti įvai­rų darbą kultū­ros, švieti­mo, lei­dybos, ži­niasklai­dos, ryšių su vi­suomene ir ki­tose sri­tyse, kur rei­kalingas geras valstybi­nės kalbos mokėji­mas, profesiona­lūs darbo su įvai­rių žanrų, sti­lių sa­kyti­niu ar ra­šyti­niu tekstu įgū­džiai, specia­lus li­tera­tū­ri­nis ir bendras hu­ma­ni­ta­ri­nis išpru­si­mas. Bai­gu­sieji stu­di­jas ga­li dirbti kalbos tvarkytojais, lei­dyklų ir ki­tų įstai­gų redaktoriais, sti­listais, reporteriais, li­tera­tū­ros ir kultū­ros apžvalgi­ninkais, tyri­nėtojais, kri­ti­kais, viešųjų ryšių specia­listais, spau­dos atstovais ir kt.

Absolventai stu­di­jas ga­li tęsti kalbotyros, li­tera­tū­rologi­jos, komu­ni­ka­ci­jos ma­gistrantū­rose, ki­tose hu­ma­ni­ta­ri­nių, socia­li­nių mokslų ma­gistrantū­ros progra­mose arba rinktis 60 kreditų apimties pedagogines studijas.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Grįžti