TURINYS

Įvadinis žodis / Foreword (Solveiga Daugirdaitė) 4
   
Eglė Kačkutė
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė – lietuvių visuomenės veikėja tarptautinėje erdvėje
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė – Lithuanian Public Figure in the International Arena (Summary)

8
15
   
Nida Gaidauskienė
Čiurlionių sąjunga – lygiavertės kūrybinės partnerystės siekinys:  Operos „Jūratė“ projektas čekų ir lenkų kultūrinių realijų kontekste
The Čiurlionises’ Unity – the Intention of a Matching Partnership: the Creative Project of Opera „Jūratė“ in the Context . of Czech and Polish Cultural Realia (Summary)
17
31
   
Ramunė Bleizgienė
Moters tapatumo galimybės ir ribos Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros koncepcijoje
The Possibilities and Boundaries of Women’s Identity in the Cultural Theory  by Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė (Summary)

34
44
   
Rasa Andriušytė-Žukienė
Dviese kūrybos pasaulyje: dailininkas M. K. Čiurlionis ir rašytoja  S. Čiurlionienė-Kymantaitė
Two in Art World: Artist M. K. Čiurlionis and Writer S. Čiurlionienė-Kymantaitė (Summary)
45
52
   
Anelė Vosyliūtė
Vydūnas: individualumas, šeima, aplinka
Vydūnas: Personality, Family, Environment (Summary)

54
59
   
Alina Žvinklienė
Socialinė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos refleksija: Lietuvos „Web 2.0 bendruomenės“ atvejis
Social Reflection on the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson: Case of Lithuanian   „Web 2.0 Community“(Summary)
60
70
   
Virginija Šidlauskienė
Norminių teisės aktų dėl moterų ir vyrų lygybės nuostatos moksle ir studijose analizė
Equality between Women and Men in Scientific Research and Academic Studies: Legislation Analysis (Summary)
71
102
   
Małgorzata Dajnowicz
Polish women in politics - the past and present: An example of women’s political involvement in the North-Eastern part of Europe

Les Polonaises et la politique– hier et aujourd’hui. L’activite politique des femmes de l’europe du nord-est (Résumé)
104
110
   
Reda Baranauskienė, Vilija Adminienė
Gender differences in the language of Ernest Hemingway’s fiction
Lyčių skirtumų raiška Ernesto Hemingway’aus meniniuose tekstuose (Santrauka)
 
   
Apgintų disertacijų apžvalga / The overview of defended diserations 121
   
Apie autores / About Authors 129
   
Žurnalo „Lyčių studijos ir tyrimai“ reikalavimai publikuojamiems mokslo darbams
131
Requirements for research papers published in scientific journal “Gender Studies and Research”
133