2012, Nr. 17

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė 4
Preface 5
   
MOKSLO DARBAI  / RESEARCH WORKS 7
   
MUZIKOS PEDAGOGIKA / MUSIC EDUCATION  
   
Asta Kriščiūnaitė, Diana Strakšienė
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo raiška ugdyme: edukacinių paradigmų kontekstas
Expression of Assessment of Pupils’ Progress and Achievements in Education: the Context of Educational Paradigms
8
   
VAIZDUOJAMIEJI MENAI / VISUAL ARTS 19
   
Gedutė Grigaliūnaitė
Dailės ir dizaino dalykų ugdymo turinio skirtumų ir panašumų sankirta
The Intersection of Differences and Similarities in The Educational Content of Fine Art and Design Subjects
20
Gytis Oržikauskas
Interpretacijos metodas architektūroje: pripažinti ar atmesti?
The Method of Interpretation in Architecture: Accept or Decline?
30
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI/ ARTICLES ON INTERDISCIPLINARY FIELDS 43
   
Daiva Bukantaitė, Maja Alfavickaja
Jaunojo atlikėjo profesinis pasirengimas darbo rinkai: dėstytojų požiūris
A Young Performer’s Professional Preparation for the Labor Market: The Academic Attitude
44
Lolita Jolanta Navickienė
Nėščiosios vokalinis ugdomasis sveikatinimas: kvėpavimo dažnio ir jo minutinio tūrio normalizavimo galimybės
Vocal Educational Health Promotion for Pregnant Women: Possibilities to Normalise Respiratory Rate and Respiratory Minute Volume
55
   
RECENZIJOS, KRONIKA / REVIEWS, CHRONICLE 69
   
Vytautas Gudonis
Dianos Raudonienės daktaro disertacijos „Grafinis atvaizdas, skirtas aklam suvokėjui: vizualumo ir taktilikos santykis“ recenzija
70
Leonidas Melnikas
Sauliaus Sondeckio muzikos mokslai Šiauliuose: muzikos pedagogikos paradoksai
75
   
Apie autorius / About the authors 81
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 83
Requirements for the research works to be published in the journal “Kūrybos erdvės” / “The Spaces of Creation 86