2012, Nr.16

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė 4
Preface 5
   
Mokslo darbai / Research Works 7
   
MENO PEDAGOGIKA / ARTS PEDAGOGY 7
   
Giedrė Gabnytė, Diana Strakšienė
Ugdymo turinio pokyčiai Lietuvos muzikos / meno mokyklose: mokyklų vadovų požiūrio analizė
Changes of The Contents of Education in Lithuanian Music / Arts Schools: Analysis of Leaders’ Attitude
8
   
Giedrė Riškutė-Kariniauskienė
Dailės mokytojo meninė kompetencija
Artistic Competence of Fine Art Teachers
19
   
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI / ARTICLES ON INTERDISCIPLINARY FIELDS 35
   
Kęstutis Aukselis, Irena Burneckienė
Medžių želdinimas Šiaulių rajono bažnyčių šventoriuose
Trees in Sprouting in the Churchyards of Šiauliai District
36
   
Kęstutis Zaleckis, Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė
Darnus urbanistinių struktūrų vystymasis: Kauno miesto atvejis
Sustainable Development of Urban Structures: Kaunas Case
46
   
MOKSLINĖS IDĖJOS / SCIENTIFIC IDEAS 71
   
Vytautas Gudonis
Aklojo elgetos paveikslas vaizduojamajame mene
72
   
Apie autorius / About the authors 84
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 87
   
Requirements for the research works to be published in the journal “Kūrybos erdvės” /
“The Spaces of Creation”
89