2011, Nr. 15

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė
Preface
4
5
   
MOKSLO DARBAI / RESEARCH WORKS 7
MUZIKOLOGIJA / MUSICOLOGY 7
   
Edita Besasparytė, Darius Kučinskas
Statistinė muzikos ritmo analizė: M. K. Čiurlionio simfoninė muzika
Statistical Analysis of Musical Rhythm: M. K. Čiurlionis’ Symphonic Music
8
   
Danutė Petrauskaitė
„Draugas“ ir jo epocha: muzikinio gyvenimo atspindžiai lietuvių egzodo periodinėje spaudoje (XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė)
“Draugas” (“The Friend“) and Its Epoch: Reflections of the Musical Life in the Periodicals of Lithuanian Exile (Late 19th to the First Half of the 20th Century)
18
   
DAILĖTYRA / FINE ART RESEARCH 45
   
Zeltīte Barševska
Latgalos regiono sentikių rankšluosčių dizainas (XX a. pradžia)
Old-Believers’ Towel Design in Latgale Region (The Beginning of the 20th Century)
46
   
Eve Kiiler
Muziejų lankytojų fotografijos ir jų plitimas: nuo meno muziejų iki kolaboratyvių archyvų
Circulation of Museum Visitors’ Photographs: from Art Museums to Collaborative Archives
58
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI /
ARTICLES ON INTERDISCIPLINARY FIELDS
67
   
Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė
Miesto prieigų vizualinio reprezentatyvumo problema ir jos sprendimo galimybės
The Visual Identity of City Gateways – the Problem and Possible Solutions
68
   
Rimantas Plungė
Medijų ekologija šiuolaikinių medijų kontekste
Media Ecology in the Context of Contemporary Media
83
   
APYBRAIŽOS, RECENZIJOS / ESSAYS, REVIEWS 91
   
Vytautas Gudonis
Daivos Šeškauskaitės monografijos „Erotika tautosakoje“ recenzija
92
   
Rytis Urniežius
Eduardo Balčyčio dainų rinkinio „Tūkstantis žingsnelių“ recenzija
94
   
Remigijus Venckus
Biomeno ir genetinio meno filosofija
Philosophy of Bioart and Genetic Art
95
   
Apie autorius / About the authors 104
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 108
   
Requirements for the research works to be published in the journal “Kūrybos erdvės” / “The Spaces of Creation” 110