TURINYS


   
Teresė Aleknavičiūtė
Popular Scientific Articles in English and Lithuanian: a Perspective of Visual Narratology and Multimodality
Mokslo populiarinamieji straipsniai anglų ir lietuvių kalbomis: vizualinio naratyvumo ir multimodalumo perspektyva (Santrauka)
Popular Scientific Articles in English and Lithuanian: a Perspective of Visual Narratology and Multimodality (Summary)

5
16
16
   
Rima Babelytė, Vigmantas Butkus
Dvi Alfonso Nykos-Niliūno „Praradimo simfonijų“ publikacijos: lyginamasis aspektas
Dvi Alfonso Nykos-Niliūno „Praradimo simfonijų“ publikacijos: lyginamasis aspektas (Santrauka)
Two Publications of “Praradimo Simfonijos” by Alfonsas Nyka-Niliūnas: the Comparative Aspect (Summary)

17
32
32
   
Reda Baranauskienė
Aspects of Intercultural Awareness in the Texts at University Level
Tarpkultūrinės sampratos raiška universitetinio lygio tekstuose (Santrauka)
Aspects of Intercultural Awareness in the Texts at University Level (Summary)

34
42
43
   
Vida Česnulienė
Gramatinė kohezija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose
Gramatinė kohezija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose (Santrauka)
Grammatical cohesion in the texts of scientific and publicistic style (Summary)

45
54
55
   
Ona Laima Gudzinevičiūtė, Dalė Roikienė
Lithuanian substantiva communia and their Translation into English
Lietuvių kalbos substantiva communia ir jų vertimas į anglų kalbą (Santrauka)
Lithuanian substantiva communia and their Translation into English (Summary)

56
64
65
   
Laimutė Kasparė
English-Lithuanian Interpreter’s False Friends: Psycholinguistic Issues
Anglų-lietuvių kalbų netikri vertėjo draugai: psicholingvistinis aspektas (Santrauka)
English-Lithuanian Interpreter’s False Friends: Psycholinguistic Issues (Summary)

67
76
76
   
Eglė Kontutytė
Knygos viršelio tekstas ir anotacija paskutiniame knygos puslapyje gretinamuoju teksto žanrų analizės požiūriu
Knygos viršelio tekstas ir anotacija paskutiniame knygos puslapyje gretinamuoju teksto žanrų analizės požiūriu (Santrauka)
The Book Cover Text and the Annotation on the Last Page of the Book from the Standpoint of Contrastive Text Genre Analysis (Summary)
78
89
90
   
Dalia Masaitienė
Differences in Language Use by Men and Women in Spoken Interaction
Vyrų ir moterų žodinio bendravimo skirtumai (Santrauka)
Differences in Language Use by Men and Women in Spoken Interaction (Summary)

91
96
97
   
Silvija Papaurėlytė, Algirdas Malakauskas
Precedentinių tekstų tipai ir funkcijos Juozo Erlicko knygoje „Apreiškimai 366 / Juozapas“
Precedentinių tekstų tipai ir funkcijos Juozo Erlicko knygoje „Apreiškimai 366 / Juozapas“ (Santrauka)
The Types and Functions of Precedential Texts in “Apreiškimai 366 / Juozapas” by J. Erlickas (Summary)

98
111
112
   
Olga Senkāne
Divas naratīva stratēģijas: F. Kafkas un A. Upīša perspektīva
Dvi naratyvo strategijos: F. Kafkos ir A. Upyčio perspektyva (Santrauka)
Two Strategies of Narrative – Kafka’s and Upītis’ Perspective (Summary)

113
122
123
   
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Religinis turinys ir jo profanacija šiuolaikiniuose kalėdiniuose ir velykiniuose sveikinimuose: folklorinių SMS žinučių analizė
Religinis turinys ir jo profanacija šiuolaikiniuose kalėdiniuose ir velykiniuose sveikinimuose: folklorinių SMSžinučių analizė (Santrauka)
Religious Content and its Profanation in Contemporary Christmas and Easter Greetings: a Folkloristic Analysis of SMSText Messages (Summary)
124
131
132
   
Solveiga Sušinskienė
Nominalization as a Lexico-grammatical Cohesive Device in Science Popular Texts
Nominalizacija kaip leksinė-gramatinė rišlumo priemonė mokslo populiarinamuosiuose tekstuose (Santrauka)
Nominalization as a Lexico-grammatical Cohesive Device in Science Popular Texts (Summary)

133
143
144
   
Jolanta Vaskelienė
Žodynų nefiksuotų darinių funkcionavimas Ričardo Gavelio kūriniuose
Žodynų nefiksuotų darinių funkcionavimas Ričardo Gavelio kūriniuose (Santrauka)
The Functioning of Derivatives not Fixed by Dictionaries in the Pritings by Ričardas Gavelis (Summary)
145
161
161
   
Informacija autoriams 163