TURINYS / CONTENT

Pratarmė / Foreword (Jonas Jasaitis) 7
   
I. KAIMIŠKŲJŲ IR ATOKESNIŲ (HINTERLAND) VIETOVIŲ SOCIOKULTŪRINĖS SITUACIJOS POKYČIAI / SOCIOCULTURAL CHANGES IN RURAL AND HINTERLAND  AREAS 13
   
Aistė Andriušytė, Rasa Bertašiūtė, Simona Benetytė
Tradicinės architektūros tęstinumas šiuolaikiniame kaime
Continuity of Traditional Architecture in Contemporary Village
14
19
Romualdas Apanavičius
Sodybos ir jų aplinka: nuo senųjų tradicijų iki „prerijų kultūros“ Lietuvoje
Homesteads  and its Envi­ronment: from the Old Traditions to the “Prairies” Culture in Lithuania
21
33
Kristina Apanavičiūtė
Privatinės žemės nuosavybės teisės pažeidimai, formuojant asmeninių ūkių sklypus
Private Land Ownership Rights Violations in Shaping of Individual Farm Plots
35
45
Irena Stanislava Bajorūnienė, Irena Patašienė, Rima Žitkienė, Edita Bieliūnaitė, Sandra Stanionytė, Donvina Zaburaitė
Kaimo jaunimo nedarbas ir jo pasekmės
Unemployment of Rural Youth and its Consequences
46
59
Daumantas Bauža
Kai kurie kaimo kraštovaizdžio raidos ypatumai XX a antroje pusėje
Peculiarities of the Rural Landscape Development at the Last Decades of the 20th Century
61
66
Rasa Bertašiūtė, Aistė Andriušytė
Molio statyba: tradicijos ir perspektyvos
Clay Construction: Traditions and Perspectives
68
74
Gintarė Dusevičiūtė
Etninės kultūros raiška kaimo turizmo sodybose
Expression of Ethnic Culture in Rural Tourism Farmsteads
75
83
Jonas Jasaitis, Jelena Daukšienė
Šiuolaikinių šeimos sodybų kūrimas kaimiškose gyvenvietėse
Creating of Homesteads for Modern Family in Rural Settlements
84
94
Irayda Jakušovaitė, Romualdas Povilaitis, Rita Garškaitė
Teisė į sveikatą socialinių žmogaus teisių ir kaimo plėtros politikos kontekste
The Right to Health in the Context of Social Human Rights and Rural Development Policy
95
104
Daiva Janavičienė
Kaimo vietovių bibliotekos reikšmė bendruomenėje
Significance of Rural Libraries to the Communities
105
115
Irena Luobikienė
Kaimo gyvenimo problemos ir jų atspindėjimas Lietuvos žiniasklaidoje
Problems of Ru­ral Life and their Reflection in the Lithuanian Media
117
125
Anita Rācene
The Possibility of Improvement of Physician Practices in Rural Regions of Latvia
Возможность улучшения врачебных практик в сельских регионах Латвии
127
138
Daiva Šeškauskaitė
Socioekonominių ir sociokultūrinių naujovių diegimas Lietuvos kaime
Implementation of Socioeconomic and Sociocultural Innovations in the Rural Areas
140
148
Anelė Vosyliūtė
Kaimo vyrai ir moterys: kartu ir atskirai
Rural Men and Wo­men: Along and Separately
150
158
Anelė Vosyliūtė
Kaimo žmonių  religinės patirties bruožai
Features of Villagers’ Religious Ex­perience
159
166
Brigita Žuromskaitė
Tradicinių ir senųjų amatų panaudojimo galimybės, populiarinant kultūrinį turizmą Lietuvoje
Role of Traditional and Old Handicrafts for the Pro­mo­tion of Cultural Tourism in Lithuania
167
175
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Intelektinis kapitalas ir inovacijos kaip aktualus sociokultūros diskursas
Intellectual Capital and Innovations as Relevant to the Socio-Cultural Discourse
176
186
   
II. ŽEMDIRBYSTĖS, GYVULININKYSTĖS IR GAMTOSAUGOS AKTUALIJOS / TOPICALITIES OF AGRICULTURE AND ECOLOGY 187
   
Pranas Aleknavičius, Vaiva Stravinskienė
Žemės savybių įtaka žemės ūkio plėtrai Lietuvoje
The Influence of Land Characteristics on the Development of Agriculture in Lithuania
188
197
Kęstutis Ališauskas, Dainius Remeika, Jurgita Stravinskaitė
Žemdirbių konsultavimas aplinkosaugos klausimais
Farmers Consultations for on Environmental Issues
199
206
Aušra Arlauskienė, Stanislava Maikštėnienė, Lina Šarūnaitė, Irena Deveikytė, Žydrė Kadžiulienė
Pasėlių diversifikacijos įtaka segetalinių augalų plitimui ekologinėje agrofitocenozėje
The Influence of Crop Diversification on Spread of Segetal Plant in Organic Ag­rop­hy­tocenosis
207
215
Ona Auškalnienė, Gabrielė Pšibišauskienė, Albinas Auškalnis, Sigitas Lazauskas, Virmantas Povilaitis, Sandra Sakalauskienė, Jurga Sakalauskaitė, Povilas Duchovskis, Steponas Raudonius
Segetalinės floros pokyčiai Lietuvoje paskutiniaisiais dešimtmečiais
Change of Segetal Flora in Lithuania over the Last Decades
217
222
Kazimieras Katutis, Jonas Šlepetys, Vaclovas Stukonis
Tausojantis ūkininkavimas Žuvinto biosferos rezervato Amalvo polderyje, esant aukštam gruntinio vandens lygiui
Sustainable Farming in the Amalvo Polder of the Zuvintas Biosphere Reservation under High Ground Water Level
223
235
Kazimieras Katutis, Antanas Dumbrauskas, Aurelija Rudzianskaitė
Ūkininkavimo Nemuno žemupio salpos pievose ypatumai
Features of Farming in the Nemunas Floodplain Grassland
237
249
Ramutis Klimas, Asta Klimienė, Stanislovas Rimkevičius
Kiaulių veislininkystės prioritetas – efektyvių selekcijos metodų diegimas
The Implementation of Effective Selection Methods as the Priority of Pig Breeding
251
258
Asta Klimienė, Rimanta Vainorienė, Aldona Grišaitė, Edita Aperavičienė, Rasa Mikalauskienė
Skirtingos sudėties durpinio substrato įtaka kai kurių vienmečių gėlių ir daržovių auginimui
Influence of Differently Consisted Peaty Substratum on Growing Annu­al Flowers and Vegetables
259
263
Edmundas Lapinskas, Loreta Piaulokaitė Motuzienė
Šiaudų mineralizacijos, startinio azoto ir nokuliacijos derinimas raudonųjų dobilų simbiozinio azoto fiksacijai kalkintame dirvožemyje
The Consistency of Straw Mineralization, Starting Nitrogen and Inoculation on Red Clover Symbiotical Nitrog en Fixation in Lim ed Soil
264
275
Stanislava Maikštėnienė, Laura Masilionytė
Racionalios agroekosistemos išsklaidytos azoto taršos mažinimui Šiaurės Lietuvos regione
Rational Agroecosystems for Reduction of Diffuse Nitrogen Pollution in the Northern Region of Lithuania
277
283
Saulius Marcinkonis
Agronominių tyrimų tinklo Lietuvoje apžvalga
Survey of the Agronomic Researches Network in Lithuania
284
289
Regina Repšienė, Regina Skuodienė, Danutė Karčauskienė
Organinių ir kalkinių trąšų naudojimo perspektyvos, gerinant rūgščius dirvožemius Vakarų Lietuvoje
The Perspecti­ves of Organic Ferti­li­zers and Li­me Usage for Im­pro­vement of Acid Soil in Western Lithuania
290
296
Gintaras Ribokas
Apleistų žemių (dirvonų) problema retai apgyventose teritorijose
Problem of Unused Lands in the Sparnely Populated Regions
298
306
Ina Skurdenienė, Vytautas Ribikauskas, Daiva Šeškauskaitė, Zina Gineitienė, Robertas Juodka
ES paramos poveikis Lietuvos kaimo plėtrai ir gyvenimo kokybei
Impact of EU Support on Rural Development and Life Quality in Lithuania
308
322
Jonas Jasaitis
Savivaldos šiuolaikinės sistemos kūrimas, formuojantis žinių visuomenei
Creating of Modern Self-Government System in Formation of the Knowledge Society
323
339
   
TEZĖS, RECENZIJOS / ABSTRACTS, REVIEWS 341
   
John Chiles, Calvin O. Qualset, Vaida Šileikaitė
Challenges in Introducing a New Crop Enterprise in Lithuania: a Case Study for Sustainable Agricultural Development
342
Violeta Tamašauskienė, Rokas Tamašauskas
Valstybės pagalba verslo plėtrai kaimiškuose regionuose
State Support for Business Development in Rural Regions
344
352
Jonas Jasaitis
Review of the Agnese Radžele-Šulce Doctoral Thesis for the Scientific Degree Dr. Oec.“Economic Benefits of Logistics Application in the Agricultureector”
353
Jonas Jasaitis
Review of the Anna Liscova Doctoral Thesis for the Scientific Degree Dr. oec., “Possibilities of Business Diversification on t Farms of Zemgale Planning Regions”
355
Jonas Jasaitis
Review of the Ingūna Jurgelāne Doctoral Thesis for the Scientific Degree Dr. Oec. “Ellaboration Of The Concept Project Of Public Utilities Regulation System For The Planning Regions of Latvia”
356
   
Apie autorius
About Authors
358
364
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje Kaimo raidos kr ypt ys žinių visuomenėje
370
Requirements for scientific papers to be published in TRENDS OF RURAL DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE SOCIETY journal 373