TURINYS

 
DAIVA ALIŪKAITĖ,   
IRINA ŠOROCHOVA      
Konceptas Žemė antologijoje „Žemė": egzilio žodžio patirtys4
 Konzept der Erde in der Anthologie "Žemė": Besonderheiten von dem Wort des Exils (Zusammenfassung)  7
GABIJA BANKAUSKAITĖ-SEREIKIENĖ Soliarinė Balio Sruogos tekstų poetika 
 Solar poetics of Texts by Balys Sruoga (Summary15
DALIA ČERNIAUSKAITĖMetaforinis mirties temos kodavimas lietuvių laidotuvių raudose  16
 Metaphorische Kodierung des Todesthemas in den Totenklagen der Litauer (Zusammenfassung23
EGLĖ GABRĖNAITĖRetorinė persvazija reklamoje24
 Rhetorical Persuasion in Advertising (Summary27
GINTARĖ GARNYTĖEstetinės būsenos stiprėjimo takas Liudviko Rėzos dienoraštyje 28
 The Path of Strengthening Aesthetic State in Liudvikas Rėza‘s Diary (Summary33
DALIA JAKAITĖKelionės, hagiografijos, autorystės ir kitos religinės patirtys Mariaus Buroko poezijoje 34
 Die Reisen, Hagiographien, Autorschaft und sonstige religiöse Erfahrungen in der Poesie von Marius Burokas (Zusammenfassung)   40
GINTARAS LAZDYNASMiško idealumo empirika „Anykščių šilelyje"  41
 Empirics of the Ideality of the Forest in "The Forest of Anykščiai" (Summary47
AURELIJA LEONAVIČIENĖ Tiesioginė šnekamojo stiliaus kalba - spaudos tekstų konversacionalumo požymis 48
 Le discours direct du style parlé - le signe de la conversationnalisation des textes de la presse (Resume55
RŪTA MARCINKEVIČIENĖInternetinių straipsnių komentarai žanriniu aspektu 

57

 Comments on Internet Papers from Generic Point of View (Summary60
VESTA MARČIULIONIENĖ Publisher's Blurb on English Books of Fiction: a Diachronic Genre Analysis  61
 Leidėjo anotacija grožinei anglų literatūrai: diachroniško žanro analizė (Santrauka71
SILVIJA PAPAURĖLYTĖ-KLOVIENĖKai kurie lingvokultūrinės palyginimų analizės aspektai   72
 On some Aspects of the Analysis of Linguistic-Cultural Comparison (Summary)   79
SVITLANA RADZIYEVSKA The Scope of Conceptual Metaphors Underlying the Concept of Home in American Poetic Texts  81
 Sąvokos namai pagrindu susiformavusios metaforos amerikiečių poezijoje (Santrauka) 86 
DANUTA ROSZKOEsamojo sudėtinio atliktinio laiko formos ir jų temporalinės funkcijos  Punsko šnektoje  87
 Perfectum Forms and their Functions of Temporality
in the Punsk dialect (Summary
92
ВАЛДИС КИКАНСПространственно-временная структура лирики О. Вациетиса  93
 The Time-Space Structure of Ojars Vacietis Lyrics(Summary101
РАМУНАС ШИЛИСО портретном искусстве в трилогии И. А.  Гончарова  102
 Portreto menas I. Gončiarovo trilogijoje (Santrauka107