TURINYS

KALBOTYRA  
     
Aina Būdvytytė Kūno dalių pavadinimų dūrinių aksiologija tekste 5
  Axiologie der Komposita von Körperteilbezeichnungen im Text (Zusammenfassung) 10
Giedrė Čepaitienė Adresanto ir adresato santykių raiška kardinolo Vincento Sladkevičiaus homilijose 11
  The expresion of relations between the adresser and the adressee in the homilies of cardinal Vincentas Sladkevičius (Summary) 14
Regina Kvašytė Latvių Joninių dainos ir jų vertimo specifika 16
  Lettische Johannislieder und ihre Übersetzungsspezifik (Zusammenfassung) 23
Jūratė Lubienė Garsų pasaulis ir jo raiška Juozo Baltušio „Sakmėje apie Juzą“ 24
  Die Welt der Töne und Geräusche und ihre Wiedergabe im Roman von Juozas Baltušis „Sakmė apie Juzą“ (Zusammenfassung) 30
Jurgita Macienė Deminutyvų darybos reikšmių ir funkcijų tekste ryšys 31
  Relation of the meanings of diminutive formation and functions in the text (Summary) 34
Daiva Pagojienė Analoginio mąstymo struktūra ir funkcijos tradicinės esė tekstuose 35
  Die Struktur und Funktionen des analytischen Denkens in traditionellen Texten des Essays (Zusammenfassung) 41
Silvija Papaurėlytė Liūdesio emocinių būsenų vieta lietuvių ir rusų kalbų pasaulėvaizdžiuose 42
  The position of sadness emotions in the worldviews of the Lithuanian and Russian languages (Summary). 46
Jolanta Vaskelienė Darybinių sinonimų funkcionavimas tekstuose 47
  Functioning of derivative synonyms in texts (Summary) 54
Kazimieras Župerka Reklamos teksto analizė: pragmatinės lingvistikos ir stilistikos sąveika 55
  Text analysis: interaction of pragmalinguistics and stylistics (Summary) 59
Светлана Муране Совокупная языковая личность, ее лексикон и тезаурус в романе Бориса Акунина «Статский советник». 60
  Composite linguistic personality, its lexicon and thesaurus in Boris Akunin’s novel “Statskiy Sovetnik” (Summary). 65
Галина Сырица О специфике функционирования слов с внутренней формой
в художественном тексте.
66
  Žodžių, turinčių vidinę formą, funkcionavimo meniniame tekste ypatybės (Santrauka). 70
     
LITERATŪROLOGIJA  
     
Domas Auga Mitologinių transformacijų sklaida Ezra Pound kūrinyje „Canto I“

71
  Mythological transformations in Ezra Pound “Canto I” (Summary) 74
Natalja Jundina Die sprachlichen Wiederholungen in P. Handkes “Lucie im Wald mit den Dingsda” 75
  Kalbiniai pakartojimai P. Handkės apsakyme „Liusi miške su nepaprastomis būtybėmis“ (Santrauka) 78
Valdis Kikanas Modernizmo literatūra: turinio ir formos kryptys..... 79
  Modernist literature: trends of content and form (Summary) 84
Irena Klimašauskienė, Džiuljeta Maskuliūnienė XIX a. didaktinė ir XX a. 5–6 dešimtmečių
normatyvinė lietuvių apysaka: teksto struktūros panašumai.
85
  Didactic and Normative Lithuanian novella: similarities of textual structure (Summary) 89
Елена Королёва Поэтика композиции заговора 90
  Užkalbėjimų kompozicijos poetika (Santrauka) 96
Аркадий Неминущий Концепт «Бессловесность» в стихотворении
Ф. И. Тютчева «Silentium!».
97
  Tylėjimo“ konceptas F. I. Tiutčevo eilėraštyje „Silentium!“ (Santrauka) 100
Анна Станкевича Миф в «Ключарёв-романе» В. Маканина 101
  Mitas V. Makanino „Kliučiarovo romane“ (Santrauka). 105
Фeдор Федоров Поэтика пространственных структур 106
  Erdvinių struktūrų poetika (Santrauka). 112