Edukologijos mokslo krypties doktorantų preliminarios disertacinių tyrimų temos

 

I kursas

Stonkuvienė Goda

Vaikų mokėjimo mokytis kultūros ugdymui(si) palankios edukacinės aplinkos modeliavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (vadovė – doc. dr. Erika Masiliauskienė).

Zavadskienė Loreta
Reflektyviosios praktikos diskursas įgyvendinant mokymosi paradigma grindžiamą ugdymo(si) turinį aukštojoje mokykloje (vadovas – prof. dr. Remigijus Bubnys).

II kursas

Dobrovolskytė Ilona
Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą, fizinės saviugdos ir profesinio mokymo sąveika profesinio rengimo procese (vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė).

Kovienė Skaistė
Pedagoginio tėvų švietimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje modeliavimas (vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė).

III kursas

Daniutė Simona
Įrodymais grįsta logopedinė pagalba mokiniui, turinčiam fonologinį sutrikimą (vadovė – doc. dr. Lina Miltenienė). 

Savenkovienė Agnė
Pagyvenusio amžiaus asmenų darbinių gebėjimų ir fizinio pajėgumo sąveikos modeliavimas taikant sveikatos raštingumo ugdymo sistemą (vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė).

Vietienė Inesa
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vadovų bendradarbiavimo proceso kokybės valdymo modeliavimas (vadovė – prof. dr. Daiva Malinauskienė).

Virbalienė Rita
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių ugdymo karjerai turinio ir asmens strateginių karjeros orientyrų sąveika pereinant iš mokyklinio į suaugusiųjų gyvenimą (vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė).

IV kursas

Gulbinas Tadas

Sveikos gyvensenos saviugdai palankios neformalaus švietimo edukacinės aplinkos modeliavimas (vadovė – doc.dr. Ramutė Gaučaitė).

Martusevičienė Laura
Pedagogų lyderystės kompetencijų vystymas gerosios patirties sklaidos procesuose (vadovė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė). 

Karvelienė Regina
Negalią turinčių studentų įgalinimas dalyvauti aukštojo mokslo tarptautinėse veiklose (vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė). 

Kriščiūnaitė Asta
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo raiška neformalaus muzikinio ugdymo procese: ugdymo modelių kaitos kontekstas (vadovė – prof. dr. Diana Strakšienė). 

Kantanavičiūtė Rita
Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai taikant multidimensinę intervenciją (vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė).

Jocaitė Aurelija
Mokinių patirčių pažinimo svarba asmeninės kontrolės ugdymui(si), kuriant saugią nuo smurto mokyklą (vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė)

Razmaitė Danguolė
Edukacinės sąveikos komponentai lemiantys ugdytinių fizinį aktyvumą (vadovė – doc. dr. Rasa Pocevičienė). 

V kursas

Starkutė Jovita
Studijų veiksniai, darantys įtaką dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo kultūrai (vadovė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė).