2011, Nr.14

TURINYS

Pratarmė
Preface
4
5
   
MOKSLO DARBAI / RESEARCH WORKS 7
   
TEATROLOGIJA
TEATRE CRITICISM
7
   
Nomeda Šatkauskienė, Laima Kugevičienė
Istorijos  reprezentavimo tradicija Lietuvos dramoje
The Tradition of Representation of History in Lithuanian Dramaturgy
8
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI
ARTICLES OF INTERDISCIPLINARY FIELDS
27
   
Angelė Kavaliauskienė
Turgaus tradicija lietuvių kultūroje (XIXa. pab. - XX a. pr.)
The Market Tradition in Lithuanian Folk Culture (the Late 19 th - Early 20 th Centuries)
28
   
Rimantas  Plungė
Vaiko privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka vizualinės ekologijos sampratos kontekste. Dviejų atvejų analizė.
Child's Private Interior as the Socialisation and Self-Education Setting within the Context of Visual Ecology Conception. Two Case Studies
41
   
Virginija Šidlauskienė
Dailės studentų individualaus kūrybos proceso manifestacija
Manifestation of Fine Art Students' Individual Creative Process
52
   
APYBRAIŽOS, RECENZIJOS /  ESSAYS, REVIEWS 77
   
Algirdas Gaižutis
Rimanto Janeliausko mokslinės monografijos „ Neatpažinti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklai“ recenzija
The Review of Rimantas Janeliauskas' Scholarly Monograph „Unidentified Musical Cycles of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“
78
   
Remigijus Venckus
Transhumanistinė kultūra ir naujojo kūno kūrimas
The Transhumanistic Culture: Creating a New Human Body
84
   
Apie autorius / About the authors 92
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 95
Requirements for the research works to be published in the journal „Kūrybos erdvės“ /  „The Spaces of Creation“ 97