TURINYS

Ingrida Balčiūnienė, Jolita Ančlauskaitė
Nurodymų raiška priešmokyklinio amžiaus vaikų kalboje
Nurodymų raiškapriešmokyklinio amžiaus vaikų kalboje (Santrauka)
Directives Among Lithuanian Preschoolers (Summary)5
17
17
Kristine Kunicka
Language in the Periphery: Polish in Latgalia
Kalba periferijoje: lenkų kalba Latgaloje (Santrauka)
Language in the Periphery: Polish in Latgalia (Summary)


19
24
25
Živilė Nemickienė
Concept in Modern Linguistics: the Components of the Concept Good
Konceptas šiuolaikinėje kalbotyroje: koncepto geras komponentai (Santrauka)
Concept in Modern Linguistics: the Components of the Concept Good (Summary)


26
35
36
Silvija Papaurėlytė
Konceptualioji metafora emocinė būsena yra partneris lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Konceptualioji metafora emocinė būsena yra partneris lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
The Conceptual Metaphor Emotional State is Partner in the Lithuanian World-View (Summary)

37
47
48
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė, Dalė Roikienė
The Semantic Aspects of the Concept Up in English and Lithuanian Conceptual Metaphors
Konceptas aukštyn anglų ir lietuvių kalbų konceptualiosiose metaforose (Santrauka)
The Semantic Aspects of the Concept Up in English and Lithuanian Conceptual Metaphors (Summary)


49
58
59
Rūta Sirvydė
Džiaugsmo metonimijos: kur dingo šypsena?
Džiaugsmo metonimijos: kur dingo šypsena? (Santrauka)
Metonymies of Joy: the Absence of Smile? (Summary)


61
67
67
Reda Toleikienė
Zu den Konzepten SCHWER und LEICHT im Deutschen und Litauischen
Konceptai SUNKU ir LENGVA lietuvių ir vokiečių kalbose (Santrauka) 
The Concepts of HEAVY and LIGHT in Lithuanian and German Languages (Summary)


69
78
79
Edita Valiulienė
Metaphoricity of Sea in Lithuanian and English: a Corpus-Based Anglysis 
Jūros metafora lietuvių ir anglų kalbose: tekstynu paremta analizė (Santrauka) Metaphoricity of Sea in Lithuanian and English: a Corpus-Based Analysis (Summary)


80
90
90
Виктория Кузина
Сопоставительное изучение русских и латышских фразеологизмов
Gretinamasis rusų ir latvių kalbų frazeologizmų tyrimas (Santrauka) 
A Comparative Study of Russian and Latvian Phraseological Locutions (Summary)


92
98
98
Галина Сырица
Kультурно-специфические особенности концептуализации аксиологичности (на материале наименований цветов) 
Aksiologinio aspekto konceptualizacijos kultūrinės ypatybės (gėlių pavadinimai) (Santrauka) 
Specific Cultural Features of Axiological Conceptualisation (on the Material of Flower Names) (Summary).

99

106

107
Алексей Чернышев
К вопросу о когнитивной модели и схеме номинации шахматных фигур (на материале русского, английского, немецкого, французского и итальянского языков) 
Šachmatų figūrų pavadinimų kognityvinis modelis ir schema (rusų, anglų, vokiečių, prancūzų ir italų kalbose) (Santrauka) 
On the Question of the Cognitive Model and Scheme of Nomination of Chess Pienes (in Russian, English, German, French and Italian) (Summary).

108

120

120
 
 
Informacija autoriams
122