Edukologijos institute rengiamos disertacijos

Vardas, Pavardė

Doktorantūros pradžia

Patvirtinta (numatoma) tema Darbo vadovas, institucija
Jovita Starkutė 2011 m.

Studijų veiksniai, darantys įtaką dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo kultūrai

Prof. dr. A. Gumuliauskienė,

Šiaulių universitetas

Laura Martusevičienė 2013 m.

Pedagogų lyderystės kompetencijų vystymas gerosios patirties sklaidos procesuose

Prof. dr. A. Gumuliauskienė,

Šiaulių universitetas

Inesa Vietienė 2014 m

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų bendradarbiavimo proceso kokybės valdymo modeliavimas

Prof. dr. D. Malinauskienė,

Šiaulių universitetas

Skaistė Kovienė 2015 m. Pedagoginio tėvų švietimo ikimokyklinėje įstaigoje modeliavimas

Doc. dr. R. Bakutytė,

Šiaulių universitetas

Goda Stonkuvienė 2016 m. Vaikų mokėjimo mokytis kultūros ugdymui(si) palankios edukacinės aplinkos modeliavimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

Doc. dr. E. Masiliauskienė,

Šiaulių universitetas

Simona Daniutė   Įrodymais grįsta praktika įveikiant fonologinius sutrikimus inkliuzinėje mokykloje

doc. dr. Lina Miltenienė

Šiaulių universitetas

Regina Karvelienė   Negalę turinčių studentų įgalinimas internacionalizacijai namuose

prof. (HP) dr. Stefanija Ališauskienė

Šiaulių universitetas

Dobrovolskytė Ilona

 

Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą fizinės saviugdos ir profesinio mokymo sąveika profesinio rengimo procese

prof. dr. Ingrida Baranauskienė

Gulbinas Tadas 2012 m.  Neformalios aplinkos veiksnių edukacinis reikšmingumas profesinės mokyklos mokinių rekreaciniam fiziniam aktyvumui

doc. dr. R.Gaučaitė

Šiaulių universitetas

Razmaitė Danguolė

2012 m.

Aukštesniųjų klasių mokinių savivaldaus mokymosi kompetencijų ugdymas(is) neformalioje sportinėje veikloje 

doc. dr. R. Pocevičienė 

Savenkovienė Agnė

 

Pagyvenusio amžiaus asmenų profesinių gebėjimų ir fizinio pajėgumo sąveikos modeliavimas taikant sveikatos raštingumo ugdymo sistemą 

prof. dr. Ingrida Baranauskienė 

Virbalienė Rita

 

Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių ugdymo karjerai turinio ir asmens strateginių karjeros orientyrų sąveika pereinant iš mokyklinio į suaugusiųjų gyvenimą

prof. dr. Ingrida Baranauskienė

Zavadskienė Loreta

 

Reflektyviosios praktikos diskursas įgyvendinant mokymosi paradigma grindžiamą curriculum aukštojoje mokykloje

prof. dr. Remigijus Bubnys

Apgintos disertacijos

Disertanto vardas, pavardė

Disertacijos gynimo data, tema, suteiktas laipsnis, mokslinis vadovas

Rita Kantanavičiūtė

Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimensinę intervenciją. 2018 m.

Mokslinė vadovė - prof. (HP) dr. Stefanija Ališauskienė

Jurgita Smilgienė

Ikimokyklinių įstaigų pedagogų mokymo(si) organizacijoje patirčių reikšmingumas ugdymo(si) kokybei. 2015 m. spalio 9 d.  (edukologija 07 S).

Laima Tomėnienė

2014-12-5 apgynė daktaro disertaciją tema „Mokinių, turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, funkcinio matematinio raštingumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“  ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė.

Jurgita Lenkauskaitė

2014 m. spalio 24 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Socialinis žinojimo konstravimas taikant probleminį mokymąsi universitetinėse studijose. (Edukologija 07 S).

Reda Ponelienė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų atsparumo vartotojiškumui ugdymo(si) šeimoje pedagoginės sąlygos. 2014 m. lapkričio 21 d. (edukologija 07S).

Ramunė Burškaitienė Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko ugdomosios aplinkos turinio konceptualizavimas. 2014 m. lapkričio 21 d. (edukologija 07S).
Renata Bilbokaitė Vizualizacijos taikymo gamtamoksliniame ugdyme psichoedukaciniai veiksniai (socialiniai m., edukologija). 2012-11-09, mokslinis vadovas – prof. dr. V. Lamanauskas, gynimo tarybos pirmininkė – doc. dr. R. Pocevičienė.
Daiva Kairienė

2012-11-30 apgynė daktaro disertaciją tema  „Bendradarbiavimo kultūra ankstyvąją pagalbą vaikui ir šeimai teikiančiose interprofesinėse komandose“  ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė.

Margarita Jurevičienė

2012-05-11 apgynė daktaro disertaciją tema  „Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų socialinių įgūdžių ugdymo strategijos“ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus. 

Rūta Šiaučiulienė

Vaikų vasaros laisvalaikio kultūros socialinis-edukacinis diskursas laisvės fenomeno kontekste (socialiniai m., edukologija). 2011 m. lapkričio 25 d. Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. A. Juodaitytė, gynimo tarybos pirmininkė – doc. dr. D. Malinauskienė.

Renata Geležinienė

2009-05-29 apgynė daktaro disertaciją tema  „Įrodymais grįstos mokytojo veiklos konstravimas ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius mokinius“ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus. 

Vilma Makauskienė

2008-04-24 apgynė daktaro disertaciją tema  „Logopedinės pagalbos mikčiojantiems moksleiviams modeliavimas į vaiką orientuoto ugdymo paradigmoje" ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas - prof. dr. Jonas Ruškus. 

Rita Melienė

2008-04-24 d. apgynė daktaro disertaciją „Teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo motyvacijos stiprinimas mokant(is) metakognityvinių skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje)“ ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus. 

Edita Musneckienė Vizualinės kultūros diskursas rengiant dailės pedagogus postmodernios edukacinės paradigmos kontekste (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S). 2007-11-09. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Vaidas Matonis  (Vilniaus pedagoginis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija - 07 S), gynimo tarybos pirmininkas  - prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, 06 S).
Erika Šaparnytė Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste (socialiniai mokslai, edukologija). 2007-11-16. Mokslinė vadovė - prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija - 07S), gynimo tarybos pirmininkas  - prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, 06 S).
Lina Miltenienė

2005-05-20 apgynė daktaro disertaciją tema  „Bendradarbiavimo modelio konstravimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius“  ir jai suteiktas“ socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus.

Aušra Kazlauskienė Pradinių klasių mokinių statistinių gebėjimų ugdymas (socialiniai mokslai, edukologija, 07S). 2005-06-15, mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Bronislovas Bitinas, gynimo tarybos pirmininkas – prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas Vytautas Gudonis.
Ramutė Gaučaitė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas choreografija darželyje (socialiniai m., edukologija), 2004-06-03, mokslinis vadovas – doc. dr. J. Kievišas, gynimo tarybos pirmininkas – prof. habil. dr. V. Gudonis 

Nijolė Bražienė Pradinių klasių mokinių kūrybingumo ugdymas pasakomis (socialiniai m., edukologija), 2004-06-29, mokslinis vadovas – prof. habil. dr. O. D. Klumbytė, gynimo tarybos pirmininkas – prof. habil. dr. V. Gudonis.
Stefanija Ališauskienė

2002-10-04 apgynė daktaro disertaciją tema  „Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas, konstruojant bendradarbiavimo su šeimą modelį“ ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof.  habil. dr. Vytautas Gudonis.