Edukologijos instituto mokslininkų atliekami tyrimai ir mokslinių interesų sritys

Ikliuzinis

Kuriant įrodymais grįstas sociokultūrines inovacijas, siekiama spręsti inkliuzinio bei specialiojo ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo kokybės, socioedukacinės pagalbos užtikrinimo neįgaliesiems ir kitiems socialinės atskirties rizikos situacijose esantiems asmenims ir jų socialinį dalyvavimą įgalinančių, sveikatos, kitų rizikos veiksnių valdymo ir psichosocialinės sveikatos ugdymo problemas. Taikomųjų tyrimų rezultatais siekiama darytį poveikį visuomenės struktūroms, tiesiogiai susijusioms su politiniais sprendimais ir jų praktiniu įgyvendinimu, siekiant neįgaliųjų bei kitų socialiai pažeidžiamų asmenų socialinės gerovės ir veiksmingų pokyčių švietimo, socialinės ir sveikatos apsaugos srityse plėtojant kompleksinės pagalbos tinklų funkcionavimą.

Tikslinės grupės – vaikai ir suaugusieji, turintys specialiųjų ugdymosi, socialinių, reabilitacinės pagalbos bei sveikatinimo poreikių; švietimo pagalbos, socialinės reabilitacijos ir visuomenės sveikatos specialistai.


Inkliuzinio ugdymo bei specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo inovacijų mokslininkų grupė

Vadovė: doc.dr. Lina Miltenienė.

Mokslininkai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė, prof. habil. dr. Vytautas Gudonis, doc. dr. Renata Geležinienė, doc. dr. Algirdas Ališauskas, doc. dr. Irena Kaffemanienė, doc. dr. Rita Melienė, dr. Margarita Jurevičienė, dr. Daiva Kairienė, dr. Rita Kantanavičiūtė, dr. Regina Karvelienė.

Tyrėjai: lekt. Egidijus Elijošius.

Doktorantai: Simona Daniutė, Simas Garbenis.

Mokslinikų grupės siekis moksliniais faktais pagrįsti socioedukacines specialiojo ir inkliuzinio ugdymo bei logopedinės pagalbos proceso, turinio, strategijų inovacijas. Tyrinėjama vaikų, turinčių negalių ir sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo, vertinimo ir tenkinimo kokybė, specialioji pedagoginė, logopedinė, psichologinė pagalba vaikams, konsultacinė pagalba vaikų tėvams ir pedagogams, plėtojami inkliuzinio ugdymo vertybių, svarbių visuomenės gerovei, taip pat pedagogų ir kitų švietimo pagalbos specialistų ugdymo bei kitų socioedukacinių inovacijų tyrimai.


Socialinės atskirties rizikos situacijose esančių asmenų socialinio ugdymo ir psichosocialinės gerovės mokslininkų grupė

Vadovas: doc. dr. Darius Gerulaitis.

Mokslininkai: prof. dr. Liuda Radzevičienė, doc. dr. Albina Kepalaitė, doc. dr. Daiva Alifanovienė, doc. dr. Asta Vaitkevičienė, lekt. dr. Kristina Rūdytė, lekt. dr. Saulius Vaivada, dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė.

Tyrėjai: lekt. Odeta Šapelytė, lekt. Lina Miliūnienė, lekt. Vilma Navickienė , lekt. Dalia Miniauskienė, lekt. Arūnas Garbauskas, lekt. Rytis Alūzas.

Doktorantai: dokt. Ilona Dobrovolskytė, dokt. Agnė Sevenkovienė.

Mokslininkų grupės siekis tirti negalės ir socialinės atskirties rizikos situacijose esančių asmenų socialinius įgūdžius, psichosocialinio atsparumo, streso įveikos, profesinio rengimo, įgalinimo, socialinio dalyvavimo iššūkius bei galimybes. Gautų empirinių duomenų pagrindu modeliuoti psichosocialinės, socialinio darbo ir ugdymo(si) inovacijos, įgalinančios socialinės ir švietimo pagalbos metodologiniai principus, socializacijos-resocializacijos ir konsultacinės-terapinės poveikio priemones, socialinės įtraukties didinimo iniciatyvas, plėtoti psichosocialinės, socialinės pedagoginės pagalbos ir socialinės reabilitacijos tinklų funkcionavimo ir koordinavimo galimybes. Plėtojamos tyrimų tematikos: inkliuzinio ugdymo bei specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo inovacijos; socialinės atskirties rizikos situacijose esančių asmenų socialinis ugdymas ir psichosocialinė gerovė.

 

svietimo

Tyrimai vykdomi vaikų ir suaugusiųjų formaliojo, neformaliojo švietimo ir ugdymo(si) procesų kontekstuose. Tiriamos pedagogų, švietimo specialistų ugdymo(si) inovacijos, pedagogų rengimo bei ugdymo(si) sistemos reiškiniai. Atliekamas vaikystės kultūros fenomenų socialinių, edukacinių tyrimų metodologijos pagrindimas tarpdisciplininių ryšių įvairovėje; plėtojamas diskursas vaikystės kultūros fenomenų pažinimo procese, leidžiantis pedagogams realizuoti demokratijos kultūros vertybėmis grįstą ugdymą ir edukacinį konsultavimą bei švietimą. Gamtamokslinio ir technologinio ugdymo (GU / TU) tyrimai grindžiami sistemine ir integracine prieigomis bei esmine mokslo, technologijų ir visuomenės sąveikos teorija. Tiriamos gamtamokslinio ir technologinio ugdymo sąsajos, analizuojamos integruoto ir tarpdalykinio ugdymo(si) prieigos, nagrinėjamas gamtos mokslų dalykų bei matematikos mokytojų bendradarbiavimas efektyvinant GU / TU procesą. Taip pat vykdomi meninio ir sportinio ugdymo(si) tyrimai, kurie orientuoti į vaikus ir suaugusiuosius, bei asmenis, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.


Gamtamokslinio ir technologinio ugdymo mokslininkų grupė

Vadovas: prof. dr. Vincentas Lamanauskas.

Mokslininkai: doc. dr. Dalia Augienė, doc. dr. Violeta Šlekienė, doc. dr. Renata Bilbokaitė, doc. dr. Rima Bakutytė, dr. Ieva Skiauterienė-Bilbokaitė.

Tyrėjai: Ingrida Donielienė.

Mokslininkų grupės siekis integrali GU ir TU dalykų prieiga sudaro sąlygas kompleksiškai tyrinėti ugdymo procesą, daryti atsakingus sprendimus, numatyti tolimesnius kelius. Vykdomi tarpdisciplininiai tyrimai su užsienio šalių tyrėjais, projektinė veikla, tyrimų rezultatai publikuojami nacionalinėje ir užsienio mokslo spaudoje.

Numatoma planuoti, organizuoti ir vykdyti nacionalinius bei tarptautinius gamtamokslinio ir technologinio ugdymo tyrimus visose bendrojo ugdymo bei aukštosios mokyklos pakopose; tyrimo rezultatais grįsti Lietuvos pedagogų rengimo tobulinimą, skleisti mokslinę metodinę patirtį; supažindinti visuomenę su šiuolaikinėmis gamtamokslinio ir technologinio ugdymo problemomis, skatinti edukologinę savišvietą.


Pedagogų ugdymo ir mokymo(si) procesų mokslininkų grupė

Vadovas: prof. dr. Remigijus Bubnys.

Mokslininkai: prof. dr. Aušra Kazlauskienė, doc. dr. Ramutė Gaučaitė, doc. Dr. Erika Masiliauskienė, lekt. dr. Jurgita Smilgienė, lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė

Doktorantai: Loreta Zavadskienė, Natalija Kauneckienė, Irina Barabanova, Skaistė Kovienė.

Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030 (2012), Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 (2013) kelia esminį tikslą – įgalinti Lietuvos švietimą tapti valstybės gerovės tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį. Moksliniais tyrimais ir duomenimis grįsta pedagogo praktika yra siekiamybė formuojant valstybės politiką ir kuriant planus ateičiai. Tyrinėjant kasdienę praktinę mokytojų veiklą atrasti / išgryninti esminius dalykus, kurie galėtų tapti baziniais rengiant mokytojus bei kurti modelius, įgalinančius mokytojus nuolat tobulėti praktinėje veikloje, plėtoti asmeninį meistriškumą. Siekiama atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus pedagogų ugdymo(si) srityje, analizuojant pažangiausios pasaulinės praktikos (ugdymo(si) novacijų, tokių kaip probleminis mokymasis ir kt.), adaptavimo rezultatus Lietuvoje.


Vaikystės fenomenų studijų ir tyrimų mokslininkų grupė

Vadovė: prof.habil.dr. Audronė Juzė Juodaitytė.

Mokslininkai: prof. dr. Daiva Malinauskienė, prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė, doc. dr. Nijolė Bražienė, doc. dr. Erika Masiliauskienė, doc. dr. Asta Vaitkevičienė, lekt. dr. Reda Ponelienė, lekt. dr. Jurgita Smilgienė, lekt. dr. Rūta Šiaučiulienė, lekt. dr. Asta Širiakovienė.

Doktorantai: Goda Stonkuvienė, Inesa Vietienė, Jovita Starkutė, Skaistė Kovienė.

Vaikystės tyrimai, kaip tarpdisciplininiai, plėtoja edukacinių tyrimų metodologiją, kuri apima švietimo reiškinius ir ugdymo procesus. Šių tyrimų subjektas yra vaikas, jo sociokultūrinė situacija tiek švietimo institucijose, tiek ir ugdyme. Todėl vaikystės, kaip socialinės konstrukcijos supratimas leidžia identifikuoti švietimo strateginių sprendimų reikšmingumą ugdymui kaip dialogui, kuris nuolat vyksta tarp vaiko ir pedagogo. Vaikystės tyrimai yra reikšmingi politikų, pedagogų asmeninių pažiūrų ir įsitikinimų demistifikavimui, orientuotų į vaiką, ne kaip dabarties, o kaip ateities kūrėją. Jie leidžia pereiti nuo direktyvinio pobūdžio santykių su vaikais prie interdirektyvinių, tarpkultūrinių.


Kultūrinio, meninio ir sportinio ugdymo tvariosios inkliuzinės visuomenės mokslininkų grupė

Vadovė: prof. dr. Diana Strakšienė.

Mokslininkai: prof. dr. Rytis Urniežius, doc. dr. Vytautas Žalys, doc. dr. Edita Musneckienė, doc. dr. Gedutė Grigaliūnaitė, doc. dr. Stanislovas Norkus, doc. dr. Lauras Grajauskas, lekt. dr. Darius Masiliauskas, lekt. dr. Andrius Stočkus.

Tyrėjai: lekt. Angelė Kavaliauskienė, lekt. Danguolė Razmaitė.

Doktorantai: Aušra Kardašienė.

Menininkai (muzika): doc. Birutė Janonienė, doc. Gediminas Ramanauskas, doc. Gediminas Dapkevičius, doc. Irina Kudinova, lekt. Jūratė Deveikytė, lekt. Arijus Ivaškevičius, lekt. Beata Smiltinikienė, lekt. Laura Remeikienė.

Menininkai (vaizduojamieji menai): prof. Vaidotas Janulis, prof. Ričardas Garbačiauskas, prof. Giedrius Šiukščius, doc. dr. Adas Toleikis.

Tyrėjų grupės siekis remiantis edukologijos, menotyros, kitų mokslo krypčių ir šakų bei tarpdisciplininiais tyrimas išskirti aktualius meninio ir sportinio ugdymo aspektus šiuolaikinėje inkliuzinėje visuomenėje. Tyrimo laukas apima visas meninio ir sportinio ugdymo grandis: ankstyvąjį ugdymą, ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose, muzikos (meno) ir sporto mokyklose, meno ir sporto pedagogų rengimą aukštosiose mokyklose ir kt. Ypač skatinami inkliuziniai meninio ir sportinio ugdymo tyrimai, kurie orientuoti į vaikus ir suaugusiuosius, bei asmenis, turinčius specialiųjų ugdymosi, socialinių, reabilitacinės pagalbos bei sveikatinimo poreikių.