Kontaktai: P. Višinskio g. 25, 123 kab.,
LT–76351 Šiauliai
Tel. (8 41) 393 067

El. paštas: tpc@su.lt 

 

Apie Tarpsektorinės partnerystės centrą

Tikslas – padėti įgyvendinti Šiaulių universiteto ir Šiaulių universiteto Mokslo instituto misiją, stiprinti Universiteto socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tarpininkauti kryptingai inicijuojant ir plėtojant užsakomuosius fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, skatinti inovacijų plėtrą ir skleisti mokslinės veiklos rezultatus visuomenei.

Uždaviniai:

  • vykdyti Šiaulių universiteto Mokslo instituto tarybos konkrečiam mokslo centrui patvirtintus ir plėtrai svarbius ilgalaikius tam tikros krypties (krypčių) mokslo ir meno tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą, plėtojant tarptautinę ir tarpsektorinę partnerystę nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje;
  • bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, dirbti mokslo ir meno tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą suinteresuotoms institucijoms;

Funkcijos:

  • pozicionuoti Universitetą visuomenei ir socialiniams partneriams kaip partnerinę mokslo ir tyrimų instituciją, turinčią potencialą plėtoti regionų socialinę ekonominę pažangą;
  • pristatyti Universiteto mokslo rezultatus ir mokslininkų teikiamas paslaugas socialiniams partneriams;
  • informuoti ir konsultuoti socialinius partnerius apie galimybes kartu su Universiteto mokslininkais kurti, įgyvendinti ir plėtoti inovacijas, rengti ir vykdyti projektus, dalyvaujant nacionalinėse ir tarptautinėse programose;
  • tarpininkauti telkiant Universiteto mokslinį potencialą ir tarpfakultetines, tarpdisciplinines ir tarpkryptines mokslines grupes užsakomiesiems moksliniams tyrimams ir projektams vykdyti, plėtojant inovacijas ir socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • inicijuoti Universiteto mokslininkų komercinę-ūkinę veiklą, atitinkančią Universiteto misiją, teikiant paslaugas ūkio subjektams;
  • inicijuoti ir atlikti kasmetinę Universiteto kuriamų mokslinių produktų ir teikiamų paslaugų pasiūlos ir paklausos analizę.

Darbuotojai

Sigita Gintilaitė, vyriausioji specialistė;
Violeta Šlekienė, vyresnioji specialistė;
Roma Misgirdienė, vyresnioji specialistė;
Vitalija Leščiauskienė, vyresnioji specialistė.