Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Docentė, daktarė

Moksliniai interesai:

Sintaksė, kalbos kultūra, lingvokultūrologija

Dėstomi dalykai:

Kalbotyros įvadas, Lietuvių kalbos sintaksė, Lietuvių kalbos seminaras, Lingvokultūrologija, Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba

STRAIPSNIAI

pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse (ISI, Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas sąrašas) referuojamuose leidiniuose

1. Papaurėlytė-Klovienė S. Probleminiai konceptualiosios metaforos EMOCINĖ BŪSENA yra ASMUO atvejai // Žmogus ir žodis. ISSN 1392-8600. 2005 I. P. 43–47 (MLA International Bibliography duomenų bazė).

2. Papaurėlytė-Klovienė S. Lingvokultūrinė precedentinių tekstų specifika // Žmogus ir žodis. ISSN 1392-8600. 2007 I. P. 31–36 (MLA International Bibliography duomenų bazė).

STRAIPSNIAI

kituose recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos mokslo leidiniuose

1. Papaurėlytė S. Liūdesio konceptualizavimas lietuvių kalboje // Kalbotyra. 2002. T. 51 (1). P. 123–133.

2. Papaurėlytė-Klovienė S. Konceptualioji metafora LIŪDESYS yra KRYPTIS ŽEMYN lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje // Kalbos aktualijos 2006. Nr. VIII. P. 27–32.

3. Papaurėlytė S. Liūdesio emocinių būsenų vieta lietuvių ir rusų kalbų pasaulėvaizdžiuose // Filologija. ISSN 1392-561X. 2004. Nr. 9. P. 42–47.

4. Papaurėlytė S. Pavydas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje // Filologija. ISSN 1392-561 X. 2005. Nr. 10. P. 65–70.

5. Papaurėlytė-Klovienė S. Abstrakčius fenomenus pavadinančių žodžių reikšmių aiškinimo ypatumai lietuvių kalbos žodynuose // Leksikografija ir leksikologija 1. ISBN 978-9955-704-41-6. Vilnius :Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 128–137.

6. Papaurėlytė-Klovienė S. Kai lingvokultūrinės palyginimų analizės aspektai // Filologija. ISSN 1392-561 X. 2006. Nr. 11. P. 72–79.

7. Papaurėlytė – Klovienė S. Kvepiantys vs nekvepiantys objektai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje // ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENIS. Mokslo darbai. ISBN 9986-38-704-3. Šiauliai: ŠU l-kla, 2006. P. 119–129.

8. Papaurėlytė –Klovienė S., Kvašytė R. Konceptualiosios liūdesio metaforos latvių, lietuvių ir rusų kalbose // Lietuvių ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai. ISBN 9986-38-656-X. Šiauliai: ŠU l-kla, 2006. P. 276–295.

9. Papaurėlytė –Klovienė S. Vaikas – pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas (remiantis lietuvių kalbos pasaulėvaizdžio medžiaga) // ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENIS. Mokslo darbai. T. 3 1822-7309. Šiauliai: ŠU l-kla, 2007. P. 118–125.

10. Папаурелите С. Некоторые аспекты концептуализации горя в литовском и русском языках // Valoda – 2003. „Valoda dažādu kultūru kontekstā“ Humanitārās fakultātes zinātniskie lāsījumi. ISBN–9984–14–181–0. Daugavpils: „Saule,“ 2003. P. 350–355.

11. Папаурелите С. Персонификация эмоций тоски в языковых картинах мира литовского и русского языков // Valoda – 2004. „Valoda dažādu kultūru kontekstā“. Zinātnisko rakstu krājums. XIV. ISBN–9984–14–235–3. Daugavpils: „Saule,“ 2004. P. 256–262.

12. Papaurėlytė-Klovienė S. Pavydo, pavyduliavimo, pavydulio ir pavydulystės santykis lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje // Valoda – 2005. „Valoda dažādu kultūru kontekstā“. Zinātnisko rakstu krājums. XV. ISBN–9984–14–273–6. Daugavpils: „Saule,“ 2005. P. 169–175.

13. Папаурелите-Кловене С. Концептуальная метафора ТОСКА – ВМЕСТИЛИЩЕ в языковых картинах мира литовского и русского языков // Проблемы зiставноi семантики. Збiрник наукових статей. Вип. 7 Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005. P. 53–57.

METODINĖS PRIEMONĖS

S. Papaurėlytė-Klovienė. Lingvistinės kultūrologijos bruožai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 125 p.

El. p. silvijapapaurelyte@gmail.com