TURINYS

Biernacki Marek, Lyko Janusz
Economic Growth, Social Wealth and Investing in Human Capital
Ekonominis augimas, socialinė gerovė ir investavimas į žmogiškąjį kapitalą

5
11
Kazokiene Lina
Structure and Content of Objectives of Public Relations: Context of Business Companies
Ryšių su visuomene tikslų struktūra ir turinys: verslo įmonių kontekstas

12
19
Mets Tonis
How to Train Educated Entrepreneurs: Small (Post) Transition Country Case
Kaip rengti išsilavinusius verslininkus: mažos pereinamajame laikotarpyje esančios (buvusios) šalies atvejis
20
27
Naglis-Liepa Kaspars, Leikucs Janis, Pelse Modrite
Energy Externalities in Latvia: Case Study of Auce Town
Šalutiniai padariniai Latvijos energetikoje: Aucės miesto atvejo tyrimas

28
35
Sileika Algis, Juodriene Lina
Social Strata in Lithuania and Its Development Tendencies
Socialiniai sluoksniai Lietuvoje ir jų raidos tendencijos

36
47
Tamosiunas Teodoras, Peciulyte Sandra
Strategic Service Quality Management in the Public Sector: Supplying Klaipeda Region with Electric Power
Strateginis paslaugų kokybės viešajame sektoriuje valdymas: Klaipėdos regiono aprūpinimo elektros energija atvejis
48

59
Telesiene Audrone
Environmental Discourse in Lithuania in 1989-2005: Discourse Coalitions and Story-Lines
Ekologinis diskursas Lietuvoje 1989–2005 metais: diskurso koalicijos ir siužetinės linijos

60
69
Turcinskaite-Balciuniene Ausra, Merkys Gediminas
Assessing Higher Education Quality in the Context of Conceptual Confusion and Methodological Eclecticism
Aukštojo mokslo kokybės įvertinimas sąvokos daugiaprasmiškumo ir metodologinio eklektiškumo kontekste
70

81
Upite Ilze, Pilvere Irina
Perfection of the Terms of Granting Investment Support In Agriculture in Latvia
Latvijos žemės ūkio investicinio rėmimo sąlygų tobulinimas

82
90
About Authors/ apie autorius 91
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal „Social Research 92

Leidinio „Socialiniai tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 95