Apie mokslo žurnalą „Filologija“

alt       

Leidinio tikslas – skatinti mokslinius tyrinėjimus moderniose lingvistikos kryptyse, skleisti lietuvių kalbos medžiagą tarptautinėje mokslo erdvėje. Leidinyje spausdinami straipsniai, atitinkantys dvi pagrindines Humanitarinio fakulteto mokslinių tyrinėjimų kryptis: etnolingvistiką ir teksto lingvistiką bei poetiką.

„Filologijos“ redakciją pirmiausiai domina šių problemų tyrinėjimas: konceptų raiška, konceptualiosios metaforos, leksinė nominacija, teksto pragmatika, meninio teksto semantika. Pirmenybė teikiama straipsniams, parašytiems remiantis moderniosios lingvistikos metodologija, visų pirma panaudojant kognityvinės lingvistikos metodus. Dalis straipsnių būna skirta bendriesiems teoriniams klausimams, dalis atspindi konkrečių filologinių tyrimų rezultatus.

Duomenų bazės: MLA International Bibliography; Ulrich’s: CEEOL (Central and Eastern Europen Online Library); IndexCopernicus.

Žurnalas leidžiamas nuo 1993 metų. Išeina vieną kartą per metus

ISSN 1392-561X
ISSN 2424-3361 (Online)

Žurnalo numeriai

Redaktorių kolegija

Atsakomasis redaktorius prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (kalbotyra), Šiaulių universitetas

Nariai
Prof. habil. dr Jerzy Bartmiński, Marijos Curie-Skłodowskos universiteto Lenkų filologijos institutas
Habil. dr . Ojārs Bušs (filologija), Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas
Doc. dr. Vigmantas Butkus (literatūrologija), Šiaulių universitetas
Prof. habil. dr. Heiner Eichler, Vienos universitetas
Prof. habil. dr. Pranas Gražys (literatūrologija), Šiaulių universitetas
Prof. habil. dr Audronė Kaukienė (kalbotyra), Klaipėdos universitetas
Prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Šiaulių universitetas
Prof. habil. dr. Josif Sternin, Voronežo universitetas
Prof. habil. dr. Kazimieras Župerka (kalbotyra), Šiaulių universitetas
 

Informacija straipsnių autoriams

Leidinyje spausdinami straipsniai etnolingvistikos ir teksto lingvistikos klausimais.Straipsniai redakcijai siunčiami elektroniniu paštu. Jei straipsnyje yra specialių ženklų, raidžių, schemų ir pan., būtina atsiųsti visiškai parengto straipsnio atspaudą. Išsamiau<<

Kontaktai

Redakcijos adresas:
ŠU Humanitarinis fakultetas P. Višinskio g. 38,
LT–76351 Šiauliai
Tel. (8~41) 595 787, faksas (8~41) 432 748
El. paštas gudavicius@hu.su.lt