TURINYS


Įvadinis žodis / Foreword (Jolanta Reingardė).. 4
   
Politinis atstovavimas / Political Representation. 5
   
Irmina Matonytė
Lietuvos Respublikos Seimo narės: kas ir kaip vyksta keičiantis politinio atstovavimo tradicijoms ir organizacinėms struktūroms?..
Lithuanian women- parliamentarians: what and how happens when traditions and organizational .structures of political representation undergo chantes (Summary)
6
19
Ernesta Butkuviene
Moterų politinis atstovavimas Lietuvoje: parlamentarių patirtis.
Women’s political representation in Lithuania: ex­perience of female parliamentarians (Summary)
20
30
   
Užimtumas ir socialinė politika / Occupation and Social Policy 31
   
Virginija Šidlauskienė
Ką atskleidžia moterų ir vyrų lygybės įmonėje vertinimas? Kaip priimti lyčių . lygybės iššūkius darbovietėje?
What does assessment of gender equality in the enterprises show? How to accept challenges of gender Equality at the workplace? (Summary)
32
49
Giedrė Purvaneckienė
Kamily policy in Lithuania: the struggle between ideologies or backlash in .Gender issues?.
Šeimos politika Lietuvoje: ideologijų kova ar regresas lyčių klausimuose? (Santrauka).
51
57
Eunice Macedo, Sofia Almeida Santos
Still in between paid and unpaid work? Women’s discussion  about their situation in Bel­gium, Lithuania, the Netherlands, and Portugal
Vis dar tarp apmokamo ir neapmokamo darbo? Moterų nuomonė apie jų padėtį Belgijoje, Lietuvoje,. Nyderlandų Karalystėje ir Portugalijoje (Santrauka).
59
69
   
Vyriškumo tyrimai / Research on Masculinity 71
   
Artūras Tereškinas
Pagyvenusių vyrų vyriškumo ir kūno paradoksai
Paradox es of masculinity and body of older men (Summary)
72
81
Lina Radžiūnienė
Tėvo tapatybės pokyčiai ir tėvų judėjimai
Father identity chantes and father movements (Summary)
83
92
   
Lytis ir kultūra / Gender and Culture 93
   
Natalija Mažeikienė, Indrė Šulcaitė
Autoritarinių, seksistinių ir homofobinių nuostatų raiškos .lyčių skirtumai
Gendre differences in authoritarian, sex ist and homophobic attitudes (Summary)
94
108
Anelė Vosyliūtė
Moterys: vienišumo reikšmės
Women: meanings of loneliness (Summary)
109
115
   
Recenzija / Review 117
   
Alina Žvinklienė
Back in the USSR: sovietmetis moterų prisiminimuose
118
   
Apie autorius / About Authors 126
   
Žurnalo „Lyčių studijos ir tyrimai “ Redakcijos kolegijos parengti nurodymai autoriams /Requirements for research papers published in journal “Gender Studies and Research” 128