2010, Nr.13

TURINYS

Pratarmė
Preface
4
5
   
MUZIKOLOGIJA IR MUZIKOS PEDAGOGIKA
MUSICOLOGY AND MUSIC EDUCATION RESEARCH
7
   
Maciej Kolodziejski
Studentų muzikinių gebėjimų identifikavimo galimybės panaudojant E.E. Gordono matavimo testą
Stabilised Musical Aptitudes as Measured in Polish Pedagogy Students Using Adanced Measures of Music Audiation Test by Edwin E. Gordon
8
   
Darius Kučinskas, Rytis Ambrazevičius
Ar iš tiesų „nacionalinis kompozitorius“ yra nacionalinis?
Is a „National Composer“ Really National?
18
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI
ARTICLES OF INTERDISCIPLINARY FIELDS
25
   
Gedutė Grigaliūnaitė
Kultūros ir švietimo regioninės politikos aktualijos
The Topicalities of  Regional Cultural and Educational Policy
26
   
Agnė Laukytė, Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė
Socialinė ir paveldosauginė architektūrinės kūrybos dimensijos: postmodernizmo architektūros kūrimas istorinėje miesto aplinkoje
Social and Heritage Preservation Dimensions of Architectural Creation: Postmodernist Design in Historic Urban Environment
38
   
Romualdas Misius
Lietuvos kaimo sodybų želdinimo tradicijų tyrimo poreikis ir galimybės
The Need and Possibilities of Research on Planting Traditions in Lithuanian Countryside Farmsteads
63
   
Apie autorius/ About the authors 78
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 81
Requirements for the research works to be published in the journal „Kūrybos Erdvės “ / „The Spaces of Creation“ 83