TURINYS / CONTENTS

Zita Alaunienė
Teksto semantinis branduolys, klasifikacija ir struktūra
Teksto semantinis branduolys, klasifikacija ir struktūra (santrauka)
The Semantic Nucleus of the Tex, Classification and Structure (Summary)

5
15
15
Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
Balio Sruogos asmeninių laiškų ir lyrikos paralelės
Balio Sruogos asmeninių laiškų ir lyrikos paralelės
The Parallels of Balys Sruoga's Personal Letters and Lyrics (Summary)

16
26
27
Reda Baranauskienė
The Phenomenographical Analysis of Consecutively Interpreted Tex
Fenomenografinė nuosekliai verčiamo teksto analizė (Santrauka)
The Phenomenographical Analysis of Consecutively Interpreted Tex (Summary)

28
35
36
Marija Liudvika Drazdauskienė
How Literature Fulfils tthe Function of the Native Environment
Kaip literatūra atlieka gimtojo konteksto funkciją (Santrauka)
How Literature Fulfils tthe Function of the Native Environment (Summary)

37
47
47
Gintarė Galinienė
Pradmės ir baigmės fazės - kaip savęs supratimos kelias Antano Baranausko Dienoraštyje
Pradmės ir baigmės fazės - kaip savęs supratimos kelias Antano Baranausko Dienoraštyje (Santrauka)
Start and end Phases as the Way of Understanding Oneself in Antanas Baranauskas' Diary (Summary)
48
59

60
Genovaitė Kačiuškienė
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas: tarminių formų vartosena
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas: tarminių formų vartosena
The Corpus of the Spoken Lithuanian Language: Usage of Dialectal Forms (Summary)

61
65
65
Jurgita Macienė
Deminutyvai rytų aukštaičių tekstų stiliaus figūrose
Diminutyves in Stylistic Figures of Eastern Upper Lithuanian Texts (Summary)
Deminutyvai rytų aukštaičių tekstų stiliaus figūrose (Santrauka)

67
74
75
Laura Niedzviegienė
Zu Metaphorik und Metonymie in Köperteilbezeichnungen in der Liebeslyrik von Else Lasker-Schüler: Konzeptualisierungen durch das Köperkonzept HERZ
Kūno dalių pavadinimų metaforika ir metonimija Elzės Lasker-Šiūler (Schüler) leilės lyrikoje: kūno koncepto ŠIRDIS konceptualizacijos (Santrauka)
Metaphor and Metonymy in the Names of Body Parts in the Love Lyrics by Else Lasker-Schüler: Conceptualizations Through the Body Concept HEART (Summary)
76

87

88
Ladislav Janovec, Martin Wagenknecht
Tears (Crying), Laughter and Smile in the Czech Language
Ašaros (verksmas), juokas ir šypsena čekų kalboje (Santrauka)
Tears (Crying), Laughter and Smile in the Czech Language (Summary)

89
101
102
Наталья Александрович
Концепт EYES / ГЛАЗА в оригинале и переводах романа Ф.С.Фицджеральда «Великий Гэтсби»
The Concept EYES /
ГЛАЗА in the Novel „The Great Gatsby“ by F. S. Fitzgerald and its Translation into Russian (Summary)
Konceptas
EYES / ГЛАЗА F. S. Fitzgeraldo romane „The Great Gatsby“ ir vertime į rusų kalbą (Santrauka)
103

111

111
Ирина Галуцких
Национально-культурная специфика фразеологизации концепта WEALTH в австралийском и новозеландском вариантах английского языка
Tautinė kultūrinė koncepto
WEALTH frazeologija australų ir naujazelandiečių anglų kalbos variantuose (Santrauka)
National Cultural Specificity of the Lexicalization of the Concept
WEALTH
in the Australian and New Zeland English (Summary)
112

119

119
Галина Сырица
К вопросу об этнокультурной специфике эмоциональных концептов
Emocinių konceptų etnokultūrinė specifika (Santrauka)

On the Ethnic Cultural Specificity of Etmotional Concepts (Summary)

120
127
128
   
Informacija autoriams 129