TURINYS / CONTENTS

 


Liudmila Arcimavičienė
Moral Grounds of SPORTS Metaphor in Political Discourse: Cross-Linguistic Analysis
SPORTO metafora: gretinamoji politinio diskurso analizė (Santrauka)
Moral Grounds of SPORTS Metaphor in Political Discourse: Cross-Linguistic Analysis(Summary)

5
16

16
Aina Būdvytytė-Gudienė, Reda Toleikienė
Kūno kalbą reiškiančių žodžių ir žodžių junginių vertimas (pagal Jurgio Kunčino romaną „Blanchisserie, arba Žvėrynas–Užupis“)
Kūno kalbą reiškiančių žodžių ir žodžių junginių vertimas (pagal Jurgio Kunčino romaną „Blanchisserie, arba Žvėrynas–Užupis“) (Santrauka)
Translation of Words and Word Collocations Expressing Non-Verbal Behaviour (J. Kunčinas’ novel “Blanchisserie, or Žvėrynas–Užupis”) (Summary)
17

25

25
Jurgita Cvilikaitė
Leksinės mašininio vertimo klaidos: beekvivalenčių žodžių vertimas
Leksinės mašininio vertimo klaidos: beekvivalenčių žodžių vertimas (Santrauka)
Lexical Machine Translation Mistakes: Translation of Non-Equivalent Words (Summary)

27
37
37
Hans-Harry Drößiger
Zur Konzeptualisierung von LIEBE in der Liebeslyrik von Walther von der Vogelweide. Ein Beitrag zur Begründung einer kognitiv orientierten Emotionslinguistik
Meilės konceptualizavimas Valterio fon der Fogelvaidės (Walther von der Vogelweide) meilės lyrikoje. Kognityvinės emocijų lingvistikos pradmenys (Santrauka)
On the Conceptualization of Love in Love Lyrics of Walther von der Vogelweide. A Contribution to the Substantiation of Cognitively Oriented Linguistics of Emotions (Summary)
39

52

53
Violeta Jociuvienė
Positionsverben in Metaphorisierungsprozessen
Padėtį erdvėje reiškiantys veiksmažodžiai metaforizacijos procesuose (Santrauka)
Position Verbs in Metaphorization Processes (Summary)
54
65
Edita Karaliutė, Lolita Nevidonskienė
The Metaphorization of the Human Mind as a Computer in Lithuanian and English
Žmogaus proto kaip kompiuterio metafora lietuvių ir anglų kalbose (Santrauka)
The Metaphorization of the Human Mind as a Computer in Lithuanian and English (Summary)
67
75
76
Virginija Masiulionytė
Riba tarp šiapus ir anapus bei ją ženklinantys simboliai lietuvių tautosakoje ir frazeologijoje
Riba tarp šiapus ir anapus bei ją ženklinantys simboliai lietuvių tautosakoje ir razeologijoje (Santrauka)
The Border between the Own and the Alien Space and their Symbols in Lithuanian Folklore and Phraseology (Summary)
77
90

91
Ewa Pacławska
The Linguistic and Cultural View of Rue (Ruta graveolens) in the Polish Language Tradition
Kalbinis ir kultūrinis rūtos (Ruta graveolens) vaizdas lenkų tradicijoje (Santrauka)
The Linguistic and Cultural View of Rue (Ruta Graveolens) in the Polish Language Tradition (Summary)
92
104
105
Silvija Papaurėlytė
Vaikų, moterų ir vyrų elgesys kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas (remiantis lietuvių kalbos pasaulėvaizdžio medžiaga)
Vaikų, moterų ir vyrų elgesys kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas (remiantis lietuvių kalbos pasaulėvaizdžio medžiaga) (Santrauka)
Children’s, Women’s and Men’s Behavior as a Starting Point of World Categorization (Based on the Data of Lithuanian World-View) (Summary)
106

117

118
Dalė Roikienė
Structuring Space in Language
Erdvės raiška kalboje (Santrauka)
Structuring Space in Language (Summary)

120
127
128
Solveiga Sušinskienė
Grammatical Metaphors as Ideological Micro-Components of Political DiscourseGramatinės metaforos – ideologiniai politinio teksto mikrokomponentai (Santrauka)
Grammatical Metaphors as Ideological Micro-Components of Political Discourse (Summary)
129

137

138
Reda Toleikienė
Vilties samprata lietuvių ir vokiečių kalbų pasaulėvaizdžiuose: konceptualiųjų metaforų analizė
Vilties samprata lietuvių ir vokiečių kalbų pasaulėvaizdžiuose: konceptualiųjų metaforų analizė (Santrauka)
The Conception of Hope in Lithuanian and German Views of the World: the Analysis of Conceptual Metaphors (Summary)
139

147

148
Sebastian Wasiuta
Stereotype: a Key Concept of Lublin Ethnolinguistics
Stereotipas – pagrindinis Liublino etnolingvistikos mokyklos konceptas (Santrauka)Stereotype – a Key Concept of Lublin Ethnolinguistics (Summary)

149
159
160
Алла Диомидова, Елена Шиняева
Новая победа над временем: метафорические модели женского рекламного дискурса
Moterų reklamos diskurso metaforiniai modeliai (Santrauka)
The New Victory over Time: Metaphorical Models of Advertising Discourse Designed for Women (Summary)
161
172
173
Антра Клявинска
Функциональность этнонимов в латгальских паремиях
Etnonimų funkcionavimas latgaliečių paremijose (Santrauka)
Functionality of Ethnonyms in Latgalian Paremies (Summary)

174
182
183
Алексей Чернышёв
К вопросу о культурно-специфическом аспекте семантики предлога (на материале английского предлога to)
Prielinksnio semantikos kultūrinis aspektas (anglų kalbos prielinksnis to) (Santrauka)
On the Question of Culture – Specific Aspect of Semantics of the Preposition (Based on the Materials of the English Preposition to) (Summary)
184

196
197
Recenzija
Knyga apie kalbos romantiką poezijoje [Skirmantas Valentas. Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje. Vilnius: Baltos lankos, 2007. 287 p.] (Kazimieras Župerka)
198
Informacija autoriams 204