TURINYS / CONTENTS

Aina Būdvytytė-Gudienė
Neverbalinės elgsenos ir kinegramų santykis
Zum Verhältnis zwischen dem nonverbalen Verhalten und Kinegramm

5
15
Jurgita Cvilikaitė
Sąvokų raiška anglų ir lietuvių kalbose: leksinės ertmės reiškinys
Expression of Concepts in English and Lithuanian: the Phenomenon of Lexical Gaps

16
25
Giedrė Čepaitienė
Atsiprašymo raiškos ypatumai (lietuvių, rusų ir lenkų kalbų pavyzdžiu)
Peculiarities of Expression of Apologies (on Examples of Lithuanian, Russian and Polish)

26
34
Aloyzas Gudavičius
Žalia spalva lietuvių kalboje
Green in the Lithuanian Language

35
42
Edita Karaliutė
Metaphorization of Social Systems as Machines in Lithuanian and English
Socialinių sistemų metaforizacija mašinų sąvokomis lietuvių ir anglų kalbose

44
45
Jurgita Macienė, Kazimieras Župerka
Kalbinės raiškos švelninimo komentarų vartojimas
What is Tender in the Lithuanian Language (Analysis of Societal Attitudes)

55
64
Virginija Masiulionytė
Apie vieną pasaulio modelio fragmentą: orus valdančios būtybės lietuvių ir vokiečių frazeologijoje
Zu einem Fragment des Weltmodells: chthonische Wesen als Wettermacher in der litauischen und deutschen Phraseologie
66

84
Inesa Šeškauskienė
Artumo santykiai anglų ir lietuvių kalbose: kai kurie perkeltinės lokatyvų reikšmės ypatumai
Proximity in English and Lithuanian: meaning extension in some locatives

85
94
Ольга Деркачева
Концепт «своей» страны в современной украинской поэзии
„Savos šalies“ konceptas šiuolaikinėje ukrainiečių poezijoje

95
102
Елена Королёва
Диалектная языковая личность
Tarmės kalbinė asmenybė

103
109
Михайло Кочерган
Сопоставительное языкознание и проблема языковых картин мира
Gretinamoji kalbotyra ir kalbos pasaulėvaizdžio problema

110
116
Мельникова Людмила
К вопросу о структурном многообразии высказываний с побудительной интенцией в итальянском языке
Skatinimo intenciją reiškiančių sakinių struktūriniai variantai italų kalboje

117

122
Галина Сырица
Концепт кружение в русской языковой и концептуальной картинах мира
Sukimosi konceptas rusų kalbiniame ir konceptualiajame pasaulėvaizdyje

123
131
Людмила Чернышова
Орнитологический кодво фразеологии
Ornitologinis kodas frazeologijoje

132
138