Įvadinis žodis / Foreword 4
Plitika / Politics 5
Rasa Ališauskienė, Giedrė Purvaneckienė
Moterys politikoje: ar sulauksime padaugėjimo?
Women in Politics: Can an Increase be Expected? (Summary)

6
16
Virginija Šidlauskiene
Moterų politinės socializacijos projekcijos savivaldos tarybų rinkimuose
Projections of Women's Political Socialization in the Municipal Council Election (Summary)
17
33
Istorija / History
Virginija Jurėnienė
Sovietinės moters „Kūrimas“ sovietų Lietuvoje ir Sovietų sąjungoje
Creation of Soviet Woman in the Lithuanian Soviet Socialist Republic and in the Soviet Union (Summary)
36
45
Ingrida Jokubavičienė
Moterų vaidmuo Lietuvos vokiečių organizacijų veikloje XXa. 3-4 dešimtmečiuose
The Role of Women in German Organizations in Lithuania in the 3rd and 4th Decades of the 20th Century (Summary)
46
56
Visuomenė / Society
Anelė Vosyliūtė
Moterų grupės: gyvensenos skirtumai
Women's Groups: Difference in the Way of Life (Summary)

60
70
Kultūra, Švietimas / Culture and Education
Alina Žvinklienė
Garbė vyriškumo ir moteriškumo kūrime
Honour in Doing Gender (Summary)

74
83
Loreta Jakonytė Kvedarienė
Plyšys: moterų ir vyrų santykiai Renatos Šerelytė prozoje
The Split: Gender Realtions in Renata Šerelytė's Proce (Summary)

85
90
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Moteris šiuolaikiniuose folkloriniuose lietuvių tostuose
The Woman in the Contemporary Lithuania Folk Toasts (Summary)

92
99
Jaunųjų mokslininkų darbai / Young Scientists Works
Olga Mastianica
Lietuvių inteligentijos požiūris į moterų išsilavinimą XIX-XX a. sandūroje
The Opinion of Lithuanian Intelligentsia Towards Women Education in the Joint of XIXth-XXth Centuries (Summary)
102
107
Daiva Bartušienė
„Vaikus augina Alachas“: pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų moterų reprodukcinės sveikatos kultūriniai skirtumai
„Allah Grows Children“: Cultural Differences of Refugees and Asylum Seekers Women Reproductive Health Care (Summary)
109

116
Renata Bilbokaitė.
Gamtamokslinių vadovėlių vizualizacijos pagalba mokymosi procese: diagnostinio tyrimo rezultatai merginų grupėje
The Help of Scientific Texbooks' Visualization in Learning Process: the Results of Diagnostic Research in Girls Group (Summary)
118

123
Rasa Lužytė
Mergelė Marija: Žemaitės galingasis kūrybinės dvasios autoritetas ir vyriškoji smurto linija
The Virgin Mary: The Powerfull Authority of the Creative Spirit of Žemaitė, and the Male Litany of Violence (Summary)
125
130
Apie autores / About Authors 131
Leidinio „Lyčių studijos ir tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai
Requirements for Research Paper Publisher in Journal „Gender Studies and Research
133