Virginija Šidlauskiene
Lyčių karjeros keliai inžineriniuose , technologiniuose ir taikomuosiuose moksluose nacionalinėje ir Vakarų-Rytų perspektyvoje
Gendered Career Paths in Engineering and Technology in Cross-National and West-East Perspective
4
Vera Uvarova
Moterys inžineriniuose tyrinėjimuose Rusijos Federacijoje: padėtis, vaidmuo, problemos
Women in Engineering Research in the Russian Federation: Place, Role, Problems
30
Anelė Vosyliūtė
Moterų kvalifikacija ir nomadiškumas: mokslininkų patirtis
Qualification of Women and Nomadism: Experience of Intellectuals
36
Apie autores/ About authors 49
Leidinio „Lyčių studijos ir tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai
Requirements for Research Paper published in Journal Gender Studies and Research
50
52