TURINYS / CONTENTS

INTRODUCTION. GENDER STUDIES AND POLITICS
Pavilionienė M. A.
7
ĮVADAS. LYČIŲ STUDIJOS, MOKSLAS IR POLITIKA
Šidlauskienė V., Augustinienė A., Urbonienė A.
8
   
I .LYČIŲ STUDIJOS BALTIJOS ŠALIŲ REGIONE
GENDER STUDIES IN THE BALTIC STATES REGION
12
   
Eglite P.
Pokyčiai lyties studijų dalyke Latvijoje
Recent changes of actual subject in Gender studies in Latvia
13
Pakszys E.
Ką moterų / lyties studijos pakeitė mūsų pasaulėžiūroje per pastarąją pusę amžiaus?
What have Women's / Gender Studies changed in our Weltanschauung / Worldview over the last half century?
17
   
II. LYTYS, STEREOTIPAI IR KULTŪRA
GENDER, STEREOTYPES AND CULTURE
22
   
Bivainienė L., Kalvaitienė L., Žalys L.
Lyties stereotipai lietuviškoje reklamoje: vartotojų nuomonių analizė
Gender stereotypes in Lithuanian advertising: analysis of consumers' opinions
23
Lapinskienė A.
Meilinimosi gestai XX a. lietuvių kultūroje: stereotipo poveikis lyčių seksualinei išraiškai
Gestures of courtship in the Lithuanian culture of the 20 th century: influence of the stereotype on the sexual expressions of the sexes
30
Lukšytė J.
Lyties stereotipų transformacijos šiuolaikiniuose lietuvių moterų ramonuose
Transformations of gender stereotypes in contemporary Lithuanian women novels
40
Baliulė I.
Moters paveikslo kūrimo strategijos lietuvių normatyvinėje prozoje
Strategies of creation of a female character in Lithuanian normative prose
48
Roots F. S.
Moteriška intuicija
Feminine Intuition
52
Lukšytė J., Bivainienė L.
Moters diskursai komunikacijos procese:teoriniai ir praktiniai aspektai
Women's discourses in the process of communications: theoretical and practical aspects
56
   
III. GALIA, POLITIKA IR EMANCIPATIJA  
   
Grundey D., Šavrina B.
Moterys vartotojos: vyriausiosios pirkimų pareigūnės
Women consumers: chief purchasing officers
63
Macakova L.
Laisvas darbo judėjimas, Europos darbo rinkos kūrimas(is) lyties požiūriu
Free movement of labour and the creation of a European Labour Market from the gender point of view
72
Šidlauskienė V.
Meistriškumo vertinimas technologiniuose ir inžineriniuose tyrimuose pototalitarinėje realybėje lyties aspektu
Gendering of excellence in technological and engineering research in post totalitarion reality
77
Urbonienė A.
Prielaidos merginų profesinio identiteto vystymuisi technologijos ir fizinių mokslų studijose
Preconditions for the development of professional identity of young women in technological and physical studies
84
Daugirdaitė S.
Lietuviškosios feministinės kritikos pradžia
The rise of Lithuanian feminist sriticsm
91
Drobot L., Palos R.
Lyties skirtumai, susiję su automatinių minčių sukeltų funkcionalių ir disfunkcionalių emocijų poveikiu
Gender differences regarding the impact of functional and dysfunctional emotions of the automatic thoughts
97
Svičiulienė J.
Kūnas filosofiniame diskurse ir moters kūnas reklamoje
The body in philosophical discourse and woman's body in advertising
102
Martsenyuk T.
Lyties tyrimai Švedijoje: konceptų įvairovė
Gender research in Sweden: plurality of concepts
104
Kovierienė A., Žičkienė S.
Paramos moterims mokslininkėms programos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Support programmes for women in science in Lithuania and EU countries
109
Račiūnaitė-Paužuolienė R.
Šiuolaikinės lietuvės moters identitetas
Lithuanian woman identity in modern times
115
Novelskaitė A.
Mokslinės bakalauro studijų pakopos informatikos, fizikos ir mechanikos studentų aspiracijos. Lyties, studijų srities ir studijų poveikis
Scientific aspirations of Lithuanian bachelor level students in informatics, physics, and mechanics. Gender, field of science, and year of study related factors
120
   
IV. LYTIS IR SOCIALINĖS PROBLEMOS
GENDER AND SOCIAL PROBLEMS
128
   
Vosyliūtė A.
Moterys: kalėjimo įnamių patirtis
Women as the inmates in prison
129
Rotaru I., Drobot L.
Lyties įtaka naudojant naują informaciją ir komunikacines technologijas švietimo bei lavinimo procese - Rumunijos atvejis
Gender influences in using new information and communication technologies in the educational process - a Romanian case study
135
Azaravičienė A., Dulskienė V., Malinauskienė V.
Gyvenimo būdo bei darbo aplinkos įtaka miokardo infarkto rizikai 35-64 m. moterims Kaune
Influence of lifestyle and work environment on the risk of myocardial infarction among Kaunas women aged 35-64
138
Stanišauskienė V.
Karjeros sprendimų pagrįstumas lyčių aspektu
The validity of career decisions in the aspect of genders
143
Urbonienė A., Ravaitytė J.
Jaunų žmonių požiūris į prostituciją: tarpkultūrinė perspektyva
Young people' attitudes towards prostitution: a cross-cultural perspective
150
Decker Ch.
„Tautinė tapatybė“ prieš „tapatybės judėjimą“ - LGBT judėjimas Latvijoje
'National identitu' vs. 'identity movement' - the LGBT movement in Latvia
158
Jurėnienė V.
Lenkijos moterų judėjimo siekiai Šiaurės vakarų krašte
Polish women movement aspirations in the North West countries
168