2009, Nr. 11

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė 4
Preface 5
   
MUZIKOLOGIJA IR MUZIKOS PEDAGOGIKA
MUSICOLOGY AND MUSIC EDUCATION RESEARCH
7
   
Eduardas Balčytis
Dainavimas Lietuvoje: paveldas, tradicijos, dabarties situacijos, problemos ir perspektyvos
Singing in Lithuania: Heritage, Traditions, Present Situations, Problems and Perspectives
8
   
Antti Juvonen, Heikki Ruismaki
Daugiakultūrinės refleksijos Suomijos muzikiniame ugdyme
Multicultural Reflections in Finnish Music Education
29
   
Rasa Stoškuvienė, Sigitas Balčiūnas, Vytautas Žalys
Moksleivių atnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis
Development of Schoolchildren's Attitudes towards Ethnical Music By Modernized
39
   
Diana Strakšienė, Dalia Gasperavičienė
1995-2008 m. muzikos pedagogikos tyrimų Lietuvoje tendencijos: teorinis-apžvalginis aspektas
The Tendencies of Research on Music Pedagogy in Lithuania in 1995-2008: The Theoretical-Survey Aspect
53
   
DAILĖTYRA
FINE ART RESEARCH
67
   
Zeltite Barševska
Vąšeliu nerto rankšluosčio krašto apvado ornamentai Latgalos regione (Rytų Latvija)
Ornaments in Crocheted Towel end Lace in Latgale Region (Eastern Latvia)
68
   
Apie autorius/ About the authors 76
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 79
Requirements for the research works published in the journal „Kūrybos Erdvės“/ "The Spaces of Creation" 81