2009, Nr. 10

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė 4
Preface 5
   
MUZIKOLOGIJA IR MUZIKOS PEDAGOGIKA 7
MUSICOLOGY AND MUSIC EDUCATION RESEARCH 7
   
Rūta Girdzijauskienė
Aukštesnių klasių mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymo muzikuojant, kuriant, klausant, apibūdinant ir vertinant muziką ypatumai
8
The Peculiarities of Development of Creative Skills of Pupils of Senior Forms  While Performing, Creating, Listening to, Describing and Evaluating Music 8
   
Rytis Urniežius
Jono Domarko Kūryba pučiamųjų orkestrui: tradicijų ir novatoriškumo sąsaja
19
Compositions for the Wind Band by Jonas Domarkas: Connection of Traditions and Novelty 19
   
VAIZDUOJAMIEJI MENAI 35
VISUAL ARTS 35
   
Edita Musneckienė
Vizualinė kultūra ir jos diskursai meno edukacijos kontekstuose
36
Visual Culture Discourses in the Contexts of Art Education 36
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI 51
ARTICLES OF INTERDISCIPLINARY FIELDS 51
   
Gedutė Grigaliūnaitė
Menininkų nuostatų ypatumai intelektinės nuosavybės apsaugos tema
52
Peculiarities of Attitudes of Artists towards Intellectual Property Protection 52
   
Giedrė Ilčiukienė
Kalbos prozodinių savybių ir jų atitikmenų muzikoje gretinimas lavinant užsienio kalbos tarimo įgūdžius
76
The Comparison Between Prosodic Features of Language and thei Equivalents in Music in Order to Develop Foreign Language Pronunciation Skills 76
   
Apie autorius / About the authors 86
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 88
Requirements for the research work published in the journal „Kūrybos Erdvės“ / "The Spaces of Creation" 90