Šiaulių universitetas prisideda prie antikorupcinės aplinkos kūrimo jaunimo švietimu ir tyrimais savivaldybėse

korupcijos prevencija 880x450 quadrantC

korupcijos prevencija 880x450 quadrantC

Besibaigiantys 2020-ieji buvo ypač svarbūs Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto mokslininkams, nagrinėjantiems antikorupcinės politikos klausimus – parengti moksliniai straipsniai, prisidėta prie nacionalinės interaktyvios metodinės priemonės bendrojo lavinimo mokykloms rengimo, atlikti antikorupucijos aplinkos vertinimo tyrimai savivaldybėse, surengti antikorupcijos renginiai universiteto studentams.

Darbai ir tyrimai antikorupcijos tematika

Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto dr. Rita Toleikienė, dr. Vita Juknevičienė ir lekt. Sigitas Balčiūnas 2020 metais nuveikė išties nemažai: publikavo mokslinį straipsnį apie Lietuvos jaunimo antikorupcinį potencialą (straipsnį galima rasti https://doi.org/10.46585/sp28020109), prisidėjo prie nacionalinės metodinės priemonės parengimo, atliko taikomuosius tyrimus.

Lietuvoje jaunimo antikorupciniam švietimui skiriamas nemažas dėmesys. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros iniciatyva buvo parengtas elektroninis interaktyvus leidinys – metodinė priemonė „Antikorupcinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ (su leidiniu galima susipažinti: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/11701). Šią metodinę priemonę kartu su kitais bendraautoriais rengė ir Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto tyrėjos – dr. Rita Toleikienė ir dr. Vita Juknevičienė.Metodinė priemonė yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų dorinio (etikos) ir socialinio ugdymo (istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos, ekonomikos ir verslumo) mokytojams, neformalių programų įgyvendintojams, kurie, integruodami pateiktas temas, prisidėtų prie antikorupcinių nuostatų formavimo, skatintų jaunimo sąmoningumą, gebėjimą identifikuoti, atpažinti korupcijos apraiškas įvairiose viešojo gyvenimo situacijose, priimti teisingus sprendimus, tinkamai naudoti antikorupcines priemones ir dalyvauti korupcijos prevencijoje.

2020 metų pabaigoje dr. Rita Toleikienė, dr. Vita Juknevičienė ir lekt. Sigitas Balčiūnas atlikto Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinės aplinkos vertinimo tyrimą, kuris bus reikšmingas rengiant savivaldybės kovos su korupcija programą, numatant priemones, mažinančias korupcijos rizikas. Ši tyrėjų grupė pagal jau pasirašytą sutartį 2021–2022 metais atliks antikorupcinės aplinkos vertinimo tyrimus ir Radviliškio rajono savivaldybėje.

Paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena

Šiaulių universitete kiekvienais metais minima Tarptautinė antikorupcijos diena, kuri visame pasaulyje pažymima gruodžio 9-ąją. Ta proga ŠU Regionų plėtros institute nuotoliniu būdu vyko tradicinis renginys – vieša paskaita ir diskusija, kuriame dalyvavo LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė, viešojo administravimo studijų programos studentai.

Šį kartą buvo pasirinkta ypatinga tema – dovanų politika ir pranešėjų apsauga. Pasak renginio organizatorės dr. Ritos Toleikienės, šios antikorupcinės aplinkos organizacijoje kūrimo priemonės yra ypač svarbios kuriant skaidresnę organizacijos kultūrą.

Renginio metu buvo aptarti svarbiausi teisės aktai, reguliuojantys dovanų ar paslaugų priėmimą, kai tai susiję su asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, aptarti esminiai pranešėjų apsaugos įstatymo momentai, vyko diskusija su studentais.

Susitikimo metu taip pat buvo nagrinėtos įvairios praktinės situacijos, susijusios su dilemomis atskiriant dovaną nuo kyšio. LR STT atstovė atsakė į studentų klausimus, kaip ir kodėl reikėtų (ne)pasielgti įvairiose situacijose, akcentavo pranešėjų vaidmenį kuriant antikorupcinę aplinką, organizacijos darbuotojų ir visos visuomenės antikorupcinio švietimo svarbą. Renginio pabaigoje studentai galėjo savo įgytas žinias išbandyti nuotaikingoje antikorupcinėje viktorinoje.

Minėtos veiklos ir tyrimai leidžia realizuoti tyrėjų grupės antikorupcinės politikos žinias ir mokslines kompetencijas praktikoje bei užtikrina tolesnį glaudų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, prisidedant prie regiono pažangos.

Pagal Regionų plėtros instituto inf. parengė Zenonas Ripinskis
Grįžti