Aplinkos tyrimų mokslo grupės tematika yra gamtinėse ekosistemose ir antropogenizuotoje aplinkoje vykstančių ekologinių procesų tvarumo ir ekosistemų paslaugų vertinimas bei modeliavimas kintančio klimato sąlygomis. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas atmosferos bioaerozolio poveikiui ekosistemoms ir žmogaus sveikatai. Mokslininkų grupės veikla nukreipta į tarpkryptinį bendradarbiavimą aplinkos tyrimuose, tęsiant tarptautinės lyderystės aerobiologijos (daugiausia alergeninių žiedadulkių ir grybų sporų) srityje praktiką.

Dabartinės mokslinių interesų kryptys apima šias temas:

 • Oru sklindančios žiedadulkės ir sporos,
 • Atmosferos taršos elementų poveikis bioaerozoliui,
 • Oro teršalų ir įkvepiamų alergenų poveikis žmogaus sveikatai,
 • Mikroskopiniai grybai ir mikotoksinai,
 • Augalų fenologija,
 • Augalų kaupiamos, farmacijai aktualios, medžiagos,
 • Socioekologinis gamtos išteklių vertinimas,
 • Augalų aklimatizacija ir introdukcija,
 • Klimato kaitos poveikis augalų vystymuisi,
 • Natūralių ir dirbtinių medžiagų biodegradaciniai procesai,
 • Vandens ekosistemų bioindikaciniai ir cheminiai tyrimai,
 • Nuotolinio stebėjimo technologijų taikymas aplinkos monitoringui,
 • Vaizdų analizės sistemų ir neuroninių tinklų taikymas,
 • Rizikos analizė, rizikos vertinimas ir rizikos valdymas bei visuomenės sveikata.

Nuo 2003 m. Šiaulių universitetas koordinuoja nacionalinį aerobiologinį tinklą ir yra atsakingas už ore pasklidusių žiedadulkių prognozes. Tyrimams atlikti yra visa būtinoji įranga. 2010 metais, apjungiant Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto ir Lietuvos žemdirbystės instituto (dabar LAMMC) pajėgas buvo suformuota Aerobiologijos mokslo tyrimų infrastruktūra AEROINFRA. Nuo 2011 m. AEROINFRA yra įtraukiama į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį. Ši infrasruktūra užtikrina terpę vadovaujančiųjų mokslininkų konsolidacijai kompleksiškai spręsti biologinės kilmės aerozolio keliamas disfunkcijas globalios kaitos sąlygomis, panaudoti infrastruktūros potencialą taikomojo pobūdžio tyrimams, kuriantiems pridėtinę vertę, ir atveria perspektyvą būti lyderiais bendradarbiaujant su užsienio partneriais.

Aplinkos tyrimų grupės mokslininkai aktyviai dalyvauja įvairaus lygmens projektuose: nuo tarptautinių mokslo projektų iki užsakomų taikomųjų tyrimų. Vienas taikomojo pobūdžio projektų yra Koperniko atmosferos monitoringo tarnybos (Copernicus CAMS) užsakymas - CAMS_95g_SIAULIAI. Aplinkos tyrimų grupės mokslininkai sukūrė unikalų produktą – personalinę alergijos simptomų prognozavimo sistemą (angl. Personal Allergy Symptoms Forecasting System (PASYFO)). Ši sistema yra inovatyvus įrankis, leidžiantis gauti personalinę alergijos prognozę artimiausioms dienoms. Paslaugai gauti yra dvi sąsajos: tinklalapis (http://pasyfo.lt) ir mobilioji programėlė (galima siųstis iš Google Play ar Apple store).

Dėka prof. Kazimiero Butkaus fondo dalinės paramos Šiaulių universitetas yra 1 iš 8 aukšto lygio aerobiologinių tyrimų centrų pasaulyje. 2018 metais Šiaulių universitetas įsigijo modernų įrenginį dalelių fiksavimui (Rapid-E) ir dabartiniu metu pagal projektą 09.3.3-LMT-K-712-01-0066 „Inovatyvi ore pasklidusių žiedadulkių atpažinimo realiame laike ir žiedadulkių prognozių modeliavimo sistema (REALTIME)“ kuria žiedadulkių atpažinimo realiuoju laiku biblioteką. Kartu su užsienio partneriais (Suomijos meteorologijos institutas, Šveicarijos nacionalinė meteorologijos tarnyba MeteoSwiss, BioSense Institutas) grupės mokslininkai dalyvauja šio lazerių technologija paremto įrenginio tobulinime.

Dalį savo tyrimų Aplinkos tyrimų grupės mokslininkai atlieka Šiaulių universiteto Botanikos sode. Jame sukaupta per 4600 rūšių ir veislių augalų, apie 100 iš jų – retieji ar nykstantys Lietuvos floros atstovai, kurie čia saugomi ex-situ. Nuo 2007 vykdomi 18 rūšių sumedėjusių augalų fenologijos stebėjimai veikiant IPG programoje (angl. The International Phenological Gardens of Europe). Botanikos sode veikia Niujorko duomenų bazėje 2008 m. įregistruotas herbariumas, kurio pavyzdžiai pradėti ruošti 1975 m., dabar jų saugoma per 12500.

Aplinkos tyrimų grupę sudaro prof. dr. Ingrida Šaulienė, prof. dr. Gintautas Daunys, doc. dr. Laura Šukienė, doc. dr. Gediminas Valiulis, lekt. dr. Martynas Kazlauskas, lekt. dr. Ilona Kerienė, lekt. dr. Rimanta Vainorienė, Lukas Vaitkevičius.