Edukologijos institute įgyvendinami projektai

Projekto pavadinimasIšlyginamųjų kursų būsimiesiems gamtos ir matematikos mokslų mokytojams parengimas (angl. Developing Bridging Courses for Mathematics and Science Teacher Students /Bridge2Teach/)

Dalyviai:  prof. dr. Vincentas Lamanauskas, doc. dr. Violeta Šlekienė, doc. dr. Dalia Augienė.

Partneriai: Vienos universitetas (Austrija), Palacky universitetas (Čekijos Respublika), Nitros Konstantino Filosofo universitetas (Slovakija), Palermo universitetas (Italija)

Laikotarpis: 2019-10-01 – 2022-03-31

Projekto pavadinimas: Inovatyvus mokytojų ugdymas taikant personalizuotą mokymąsi (Innovative Teacher Education through Personalised Learning, Nr. 2018-1-LT-01-KA203-046979)

Dalyviai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė, doc. dr. Lina Miltenienė, doc. dr. Rita Melienė.

Partneriai: Šiaulių universitetas (projekto koordinatorius), Nacionalinis Airijos universitetas, Korko universitetinė kolegija (Airija), Islandijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas

Laikotarpis: 2018-2021

Projekto pavadinimas: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektas “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis”, Jungtinės veiklos sutartis, 2018 m. spalio 15 d. Nr. ESGM-1-S-375/SU-7-(9.2)

Dalyviai: doc. dr. Violeta Šlekienė, doktorantė Irina Barabanova.

Partneriai: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Laikotarpis: 2018-2021

 

Edukologijos institute įgyvendinti projektai

Projekto pavadinimas: ES struktūrinių fondų projektas VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001 Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija – SOCPEDKOM.

Dalyviai: doc. dr. Rima Bakutytė, doc. dr. Renata Geležinienė, prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė, prof. dr. Adolfas Juodraitis, lekt. dr. Margarita Jurevičienė, lekt. Odeta Šapelytė, lekt. dr. Laima Tomėnienė.

Laikotarpis: 2011-2013 

Projekto pavadinimas: VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004 Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas.

Dalyviai: doc. dr. Renata Geležinienė, lekt. dr. Laima Tomėnienė, lekt. Egidijus Elijošius, lekt. dr. Margarita Jurevičienė.

Partneriai: Lietuvos Respublikos Specialiųjų pedagogų asociacija.

Laikotarpis: 2012 

Projekto pavadinimas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-101 Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą (PROMOK).

Dalyviai: doc. dr. Algirdas Ališauskas, prof. dr. Stefanija Ališauskienė, lekt. Egidijus Elijošius, lekt. dr. Aniceta Garšvienė, lekt. dr. Renata Geležinienė, lekt. dr.  Regina Ivoškuvienė, lekt. dr. Margarita Jurevičienė, doc. dr. Irena Kaffemanienė, doc. dr. Angelija Mačiukaitė, doc. dr. Rita Melienė, doc. dr. Lina Miltenienė, lekt. dr. Laima Tomėnienė.

Partneriai: Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Laikotarpis:  2010-2012 

Projekto pavadinimas: ES struktūrinių fondų projektas VP1-2.2 ŠMM-07-K-02-051 Tarptautiškumu ir tyrimais grįstos magistro studijos (INTERMAG).

Dalyviai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė, doc. dr. Lina Miltenienė, doc. dr. Rita Melienė, doc. dr. Daiva Kairienė.

Partneriai: Šiaulių universitetas, Mančesterio Municipalinis universitetas (Jungtinė Karalystė), Šefildo universitetas (Jungtinė Karalystė), Nicosia universitetas (Kipras).

Laikotarpis: 2011-2014 

Projekto pavadinimas: Leonardo da Vinci projektas LLP-LDV-TOI_11-AT-0009 European Passport for the Education of Therapists/Teachers Working with People with Dyslexia (EUPALT).

Dalyviai: doc. dr. Lina Miltenienė, doc. dr. Rita Melienė, doc. dr. Daiva Kairienė.

Partneriai: Lietuva, Australija, Turkija, Portugalija, Vokietija.

Laikotarpis: 2011-2013 

Projekto pavadinimas: VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001 Lietuvių kalba valdomos paslaugos – LIEPA.

Dalyviai: doc. dr. Asta Vaitkevičienė, doc. dr. Renata Geležinienė, lekt. dr. Margarita Jurevičienė, doc. dr. Rita Melienė.

Partneriai: Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas.

Laikotarpis: 2013-2015 

Projekto pavadinimas: ES, Comenius Network (EAC/S07/12) programa. Projektas 541969-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW Įvairių poreikių turinčių vaikų mokymas dalykų pamokose“ / „Teaching Diverse Children in School Subjects“ – TdiverS.

Dalyviai: doc. dr. Lina Miltenienė, pof. dr. Stefanija Ališauskienė, doc. dr. Renata Geležinienė, doc. dr. Rita Melienė

Partneriai: Liudvigsburgo edukologijos universitetas (Vokieija), Tübingeno Geschwister mokykla (Vokietija), Boras universitetas (Švedija), Liuksemburgo universitetas (Liuksemburgas), Madrido autonominis universitetas (Ispanija), Reikjaviko universitetas (Islandija), Šiaulių universitetas (Lietuva), Šiaulių Zoknių progimnazija (Lietuva), Šiaulių Sandoros progimnazija (Lietuva).

Laikotarpis: 2013-2016 

Projekto pavadinimas: Pagal LatLit bendradarbiavimo per sieną programos projektas Designing Model Geared Towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market (MODPART) (Nr. Lliv – 223).

Dalyviai: prof. dr. Liuda Radzevičienė, doc. dr. Darius Gerulaitis, prof. dr. Ingrida Baranauskienė.

Laikotarpis: 2011-2013

Projekto pavadinimas: Children`s Rights Erasmus Academic Network / CREAN.

Dalyviai: doc. dr. Rolandas Paulauskas, lekt. dr. Rūta Šiaučiulienė.

Partneriai: Vokietija, Kipras, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Belgija, Rumunija, Danija, Estija, Graikija, Prancūzija, Airija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Turkija, Malta, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Švedija, Norvegija ir kt.

Laikotarpis: 2012-2013

Projekto pavadinimas: International program „II cycle study program „Social Work“. Preparation and implementation of the project in collaboration with University „Ukraine“ (Ukraine) (SOCNET) (Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069).

Dalyviai: prof. dr. Liuda Radzevičienė, doc. dr. Darius Gerulaitis, prof. Ingrida Baranauskienė, dr. Aistė Batūraitė.

Partneriai: University „Ukraine“

Laikotarpis: 2012

Projekto pavadinimas: Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektas “Neįgaliųjų profesinė reabilitacija”  (Paraiškos registracijos Nr.: TAP-LU-13-033).

Dalyviai: prof. dr. Liuda Radzevičienė, lekt. dr. Laima Tomėnienė, prof. dr. Inrida Baranauskienė, dr. Aistė Batūraitė.

Laikotarpis: 2013-2015

Projekto pavadinimas: Romų jaunimo dalyvavimas, patirtis ir įgalinimas.

Dalyviai: doc. dr. Rolandas Paulauskas, lekt. dr. Rūta Šiaučiulienė.

Partneriai: Rumunija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Italija, Ispanija, Airija, Burgalrija, Prancūzija.

Laikotarpis: 2015-2016

Projekto pavadinimas: Bendruomenės sveikatinimo programos sveikatinimo projektas “Vaikų ir paauglių sveikatingumo akademija” (Sutarties Nr. SŽ-452106-47-SU-22) (2014)

Dalyviai: doc. dr. Vladas Vaitkevičius, prof. dr. Liuda Radzevičienė, doc. dr. D. Mockevičienė, lekt. I. Dobrovolskytė, lekt. L. Miliūnienė, lekt. V. Navickienė, lekt. A. Savenkovienė

Laikotarpis: 2014

Projekto pavadinimas: Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos projektas „Mokytojų ir kito personalo kompetencijų plėtotė  dirbantiems vaikų socializacijos centruose” (SOCPEDKOM)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001.(2014).

Dalyviai: prof. dr. Adolfas Juodraitis, prof. dr. Liuda Radzevičienė, doc. dr. Darius Gerulaitis, lekt. Odeta Šapelytė.

Laikotarpis: 2013-2014

Projekto pavadinimas: Rekomendacijos dėl aukštojo profesinio ir mokslo asmenims, turintiems negalę (Let study!) dotacijos sutarties Nr. LLP-LdV-PRT-2013-LT-0449  (2014)

Dalyviai: prof. dr. Ingrida Baranauskienė, prof. dr. Liuda Radzevičienė

Laikotarpis: 2013-2015

Projekto pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus užsakomasis tyrimas“ Edukacinių paslaugų šeimoms poreikis Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo kontekste (Šiaulių miesto atvejis)“.

Dalyviai: lekt. dr. Jurgita Smilgienė.

Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrius.

Laikotarpis: 2015

Projekto pavadinimas: LUCAS – “Links United for Coma Awakenings through Sport” Application reference number: 557075-EPP-1-2014-1-IT-SPO-SCP   2015 – 2016.

Dalyviai: prof. dr. Liuda Radzevičienė, lekt. Lina Miliūnienė.

Laikotarpis: 2015-2016

Projekto pavadinimas: Erasmus+ projektas  „SHELDON: Smart learning motivation intervention model for students with emotional, behavioral and learning difficulties”, Nr. 2017-1-LT01-KA201-035296.

Dalyviai: lekt. dr. Aistė Batūraitė, prof. dr. Aistė Diržytė, doc. dr. Renata Geležinienė.

Partneriai: Šiaulių universitetas (projekto koordinatorius), AIAS BOLOGNA ONLUS (Italija), Institute for Narrative Therapy and Community Work (Greece and Cyprus), Stiftung St. Zeno Kirchseeon (Vokietija), National association of professionals working with people with disabilities (Bulgarija), Viešoji įstaiga Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas (Vilnius), Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla.

Laikotarpis: 2017-2019

Projekto pavadinimas: PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“, NR.09.2. 1-ESFA-V-726-01-0001 Mokymai PU metodinės medžiagos priemonių  rinkinių rengėjams „Kokybiška priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo praktika“.

Dalyviai: prof. dr. Liuda Radzevičienė.

Laikotarpis: 2019

Projekto pavadinimas: Šiaulių universiteto ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutartis projektui „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“. Nr. V22-030/SU-26-(8.2).

Dalyviai: doc. dr. Erika Masiliauskienė.

Partneriai: Klaipėdos valstybinė kolegija.

Laikotarpis: 2019

Projekto pavadinimas: Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas “Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas”, 2019 08 01 Nr. PML-2019/08-04/D-123-(1.15).

Dalyviai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė.

Partneriai: Lietuvos Mokslų Akademija.

Laikotarpis: 2019

Projekto pavadinimas: Inclusive Pedagogy in Arts – Europe. Strateginės partnerystės (KA-2) sutartis 2017-1-FI01-KA201-034810/SU-52-(8.2).

Dalyviai: prof. dr. Diana Strakšienė, doc. dr. Edita Musneckienė.

Projekto koordinatorius: Kuopio konservatorija (Suomija).

Partneriai: Šiaulių universitetas, Šiaulių  muzikos mokykla (Lietuva), Vechtos universitetas (Vokietija), Vienos universitetas (Austrija), Savonijos universitetas (Suomija).

Laikotarpis: 2017-2019

Projekto pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis programa “Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai matematika (STEAM): UGDYMAS LYDERYSTEI”.

Dalyviai: doc. dr. Violeta Šlekienė, doc. dr. Loreta Ragulienė.

Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybė.

Laikotarpis: 2019

Projekto pavadinimas: Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro ir verslo įmonių STEAM ir INOSTART programa “Elektrinių ir šiluminių reiškinių gamtoje pažinimas”.

Dalyviai: doc. dr. Renata Bilbokaitė, doc. dr. Violeta Šlekienė, doc. dr. Loreta Ragulienė, lekt. Ingrida Donielienė.

Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybė.

Laikotarpis: 2019

Projekto pavadinimas: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas “Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of PositiveCoping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups„ (POZCOPING, LLI-163).

Dalyviai: (vad.) doc. dr. Darius Gerulaitis, doc. dr. Daiva Alifanovienė, lekt. Odeta Šapelytė, doc. dr. Asta Vaitkevičienė, doc. dr. Albina Kepalaitė.

Laikotarpis: 2017-2019

Edukologijos instituto dėstytojų individualus dalyvavimas projektuose

Projekto pavadinimas: Projektas 2011-1-TR1-LEO05-27981 ECI2.0 Europinių kompetencijų iniciatyva. Ankstyvoji intervencija vaikystėje / Early Childhood Intervention European Competence Initiative.

Dalyvė – prof. dr.Stefanija Ališauskienė.

Laikotarpis: 2010-2013 

Projekto pavadinimas: VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra: Patarėjų (coacher) mokymai  ir praktinės veiklos organizavimas.

Dalyvė – lekt. dr. Laima Tomėnienė.

Laikotarpis: 2010-2011

Projekto pavadinimas: Švietimo mainų paramos fondo Grundtvig projektas Empowering Volunteering in Socially Disadvantaged Groups of Adults Learning  (EVALT).

Dalyvis – lekt. Egidijus Elijošius.

Laikotarpis: 2011-2013

Projekto pavadinimas: Tarptautinis projektas 177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA Network for Tuning Standards and Quality of Education programs for SLT in Europe (NetQues).

Dalyvė – doc. dr. Daiva Kairienė.

Laikotarpis: 2010-2013 

Projekto pavadinimas: Tarptautinis projektas „Aitvaras“: ankstyvoji pagalba vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių (0-21) ugdymas Lietuvoje.

Dalyvis – prof. dr. Vytautas Gudonis.

Laikotarpis: 2013 

Projekto pavadinimas: Tarptautinis projektas EAC-2012-0615 Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving (ESL).

Dalyvė – doc. dr. Daiva Kairienė (šalies ekspertė).

Laikotarpis: 2012-2013

Projekto pavadinimas: „Geros mokyklos ypatumų analizė“. Užsakomasis tyrimas. Savivaldybės biudžeto panaudojimo sutartis Nr. SŽ-661/06-47-SU-40, 2014-05-13.

Dalyviai: doc. dr. Erika Masiliauskienė, doc. dr. Renata Geležinienė, doc. dr. Irena Kaffemanienė, doc. dr. Rita Melienė, lekt. dr. Andrius Norkus, doc. dr. Lina Miltenienė, lekt. dr. Rūta Šiaučiulienė, lekt. dr. Margarita Vilkonienė.

Laikotarpis: 2014 

Projekto pavadinimas: Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse.VP1-2.2-ŠMM-10-V-03-001. Ugdymo plėtotės centras, sutartis Nr. 1074, 2013-03-01.

Dalyviai: lekt. Arūnas Grabauskas, doc. dr. Stanislovas Norkus.

Laikotarpis: 2013-2014

Projekto pavadinimas: Tarptautinis projektas Saugus socialinis žiniatinklis (SocialWeb – SocialWork). Projekto koordinatorius - Stiftung Digitale Chancen, Vokietija.

Dalyvė – doc. dr. Renata Geležinienė (ekspertų grupės narė). 

Laikotarpis: 2012-2014

Projekto pavadinimas: Lietuvos mokslų akademijos projektas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003 Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.

Dalyviai: doc. dr. Renata Geležinienė (projekto antroji  koordinatorė), lekt. dr. Margarita Jurevičienė (projekto turinio kūrėja).

Laikotarpis: 2011-2014

Projekto pavadinimas: Projektas 2011/IP/06/CANTERB03 Doctoral Education in Research Methodologies.

Dalyvė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė. 

Laikotarpis: 2011-2014

Projekto pavadinimas: Europos socialinio fondo finansuojamas projektas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra. II etapas.

Dalyvė – lekt. dr. Laima Tomėnienė.

Laikotarpis: 2014

Projekto pavadinimas: LLA projektas V12-8 (1.14) Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas.

Dalyviai: doc. dr. Daiva Kairienė, doc. dr. Regina Ivoškuvienė, lekt. dr. Simona Daniutė.

Laikotarpis: 2015

Projekto pavadinimas: LMT finansuojamas mokslinis projektas TAP-LU/01/2015/06-47-SU-9 Neįgaliųjų profesinė reabilitacija.

Dalyviai: lekt. dr. Laima Tomėnienė  (projekto koordinatorė), lekt. Egidijus Elijošius ir kt.

Laikotarpis: 2013-2015

Projekto pavadinimas: „Edukacinių paslaugų šeimoms poreikis Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo kontekste“. Užsakomasis tyrimas, Šiaulių m. Savivaldybės biudžeto panaudojimo sutartis Nr. SŽ-303/06-47-SU-12, 2015-03-06.

Dalyviai: lekt. dr. Tatjana Bakanovienė, doc. dr. Renata Bilbokaitė, lekt. dr. Ramunė Burškaitienė, lekt. dr. Margarita Jurevičienė, lekt. dr. Darius Masiliauskas, doc. dr. Erika Masiliauskienė, lekt. dr. Reda Ponelienė, lekt. dr. Kristina Rūdytė, lekt. dr.  Jurgita Smilgienė, lekt. Odeta Šapelytė, lekt. dr. Laima Tomėnienė.

Laikotarpis: 2015

Projekto pavadinimas: Europos Komisijos projektas Nr.2014/338-454: Inkliuzinio ugdymo sistemos kūrimas Uzbekistane / Inclusive Education for Children with Special Needs in Uzbekistan. ES, Comenius Network (EAC/S07/12) programa, Sut. Nr, 2014/338-454.  ES, Uzbekistanas.

Dalyvė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė (ekspertė).

Laikotarpis: 2014-2016

Projekto pavadinimas: Ugdymo ir švietimo pagalbos kokybės specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose tyrimas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakomasis tyrimas, sutartis Nr. B4-67, 2016-10-07.

Dalyviai: doc. dr. Renata Geležinienė, doc. dr. Rita Melienė, doc. dr. Lina Miltenienė, doc. dr. Irena Kaffemanienė, doc. dr. Daiva Kairienė, lekt. dr. Laima Tomėnienė.

Laikotarpis: 2016-2017

Projekto pavadinimas: Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas. Sut. Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001.

Dalyvė – lekt. dr. Laima Tomėnienė.

Laikotarpis: 2017

Projekto pavadinimas: Parama užsienio dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, sut. Nr. UD-2017-LT-1520.

Dalyvė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė. 

Laikotarpis: 2017-2018

Projekto pavadinimas: „Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas ir rekomendacijos dėl jos gerinimo pateikimas“. Lietuvos muziejų asociacijos projektas pagal programos „Kultūros tyrimai“ 2.6. veiklą „Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos kultūros ar meno įstaigose (ar bendradarbiaujant su jomis) būklės vertinimas ir rekomendacijos dėl jos gerinimo“. Lietuvos muziejų asociacija, sutarties Nr. LMA17/03/20-4, 2017-03-20.

Dalyviai: doc. dr. Lina Miltenienė ir kt.

Laikotarpis: 2017

Projekto pavadinimas: Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas. Sut. Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004.

Dalyvė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė.

Laikotarpis: 2016 – 2021 m.

Projekto pavadinimas: Nacionalinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”.

Dalyvė – doc. dr. Lina Miltenienė.

Vykdytojas: VšĮ Mokyklų tobulinimo centras.  

Laikotarpis: 2017-2020

Projekto pavadinimas: CREAzone-pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone) (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019), kuris yra finansuojamas Europos Socialinio fondo 9 prioriteto " Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" priemonės " Studijų kokybės gerinimas" .

Dalyviai: doc. dr. Erika Masiliauskienė, lekt. dr. Jurgita Smilgienė.

Laikotarpis: 2018-2019