Katedros mokslinių tyrimų kryptys

01H Filosofija

Kultūros filosofija, aplinkos filosofija ir ekologinė etika. Vykdytoja – doc. lekt. Inesė Ratnikaitė.

Meno filosofija, socialinė filosofija. Vykdytojas – lekt. Jurgis Dieliautas.

 

04H Filologija

Kalbos ir literatūros sinchroniniai ir diachroniniai tyrimai. Vykdytojai: Vadovai - prof. dr.  Džiuljeta Maskuliūnienė. Nariai: lekt. dokt. Vyda Bajarūnienė (Lyginamosios literatūros studijos, literatūros semiotika), prof. dr. Vytautas Bikulčius (XX a. visuotinės literatūros problemos, prancūzų literatūra, žanrų teorija, romano teorija, vertimo mokslas, naratologija), dokt. Kęstutis Dambrauskas (Rašytinio lietuvių kalbos paveldo tyrimai), lekt. dr. Modestas Grigaliūnas (Įtikinėjimo procesai ir šiuolaikinė audiovizualinė, medijų, masinė kultūra, komunikacijos antropologija, komunikacijos teorijos, šiuolaikinė propaganda ir jos istorija), doc. dr. Dalia Jakaitė (Modernioji lietuvių poezija, krikščioniškoji literatūra, literatūros teologija, lyrikos teorija), dokt. Irma Jurgaitytė (Leidyba, reklama), prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė (Sociolingvistiniai kalbos tyrimai, kalbos mokymas), doc. dr. Rūta Kazlauskaitė (Sakytinė kalba, dialektologija, teksto lingvistika, pragmatika), doc. dr. Regina Kvašytė (Terminologija, stilistika, kalbų kontaktai, etnolingvistika, sociolingvistika, geolingvistika, onomastika, vertimo teorija ir praktika), prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Lietuvių kalbos istorija, rašytinio lietuvių kalbos paveldo tyrimai, kalbos semantinių kategorijų raiška, tekstologija), prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė (XIX–XX a. pradžios lietuvių literatūros istorijos procesai ir problemos, didaktikos tradicija lietuvių literatūroje, literatūrinė komunikacija, vaikų kultūra ir komunikacija, lietuvių vaikų literatūros raida, vaikų prozos žanrų problemos), doc. dr. Juldita Nagliuvienė (Vokiečių bei austrų modernizmo literatūra, šiuolaikinė vokiečių literatūra, intermedialios studijos (kino ir literatūros, vaizduojamojo meno ir literatūros sąsajos), recepcijos teorija, Sigmundo Freudo psichoanalizė), doc. dr. Juozas Pabrėža (Žemaičių kalba, tarmės), doc. dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė (Lingvistinė kultūrologija, etnolingvistika, kalbos kultūra, specialybės kalba), doc. dr. Jolanta Vaskelienė (Žodžių daryba, morfologija, sinonimija, teksto lingvistika, stilistika), lekt. Jūratė Žukauskienė (Literatūros ir kultūros santykis, literatūros kritika, kalbos ir kultūros santykis, literatūros kūrinių ekranizacija).

Pasaulio konceptualizacija kalbose. Pasaulėvaizdžio eksplikacija remiantis gretinamaisiais tyrinėjimais. Vykdytojai: prof. habil. dr. A. Gudavičius; doc. dr. A. Būdvytytė, lekt. R. Bikulčienė, doc. dr. S. Karavajeva, lekt. dr. E. Valiulienė 

Ekvivalentiškumo problematika vertime. Vykdytojai: doc. dr. L. Kasparė; lekt. dr. K. Butkuvienė, lekt. dr. L. Petrulionė.

Semantinė funkcinė lingvistika. Vykdytojai: doc. dr. D. Roikienė; doc. dr. S. Sušinskienė.

Užsienio kalbų mokymas ir mokymasis Europos Sąjungos kontekste. Vykdytoja: lekt. R. Lukošienė

 

05H Istorija

Migraciniai procesai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. antroje pusėje – XVII a. pirmoje pusėje; Jogailaičių Europa. Vykdytoja – prof. dr. Rita Regina Trimonienė.

Materialinė Lietuvos kultūra;  muzeologija. Vykdytoja – doc. dr. Birutė Salatkienė.

Vietos savivaldybės Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m. Vykdytojas – doc. dr. Jonas Sireika.

Lietuvos karybos istorija; kasdienybės istorijos tyrimai. Vykdytojas – doc. dr. Simonas Strelcovas.

Nacionaliniai judėjimai ir jų vaidmuo masių mobilizavimo procese Sovietų Sąjungoje XX a. pabaigoje. Vykdytojas – doc. dr. Kęstutis Bartkevičius.

Žemaitijos bajorų heraldika XVI-XIX a. Vykdytoja – asist. Gabrielė Jasiūnienė.

Lietuvos kraštovaizdžio raida; kultūros paveldo apsauga. Vykdytoja – lekt. dr. Laura Prascevičiūtė.

 

07H Etnologija

Alternatyvios gyvenimo būdo idėjos ir praktikos, šiuolaikinio tapatumo formos, jų kaita, archetipų raiška kultūroje, subkultūrizacijos procesai, jaunimo kultūra kartų perspektyvoje, medicinos antropologija („pakeistų sąmonės būsenų“ antropologija, etnobotanika), etnologijos metodologija, kokybiniai tyrimai. Vykdytoja – doc. dr. Reda Šatūnienė.

 

07S Edukologija

Tarpkultūrinio ugdymo ir vertinimo bei tarpkultūrinės kompetencijos tyrimai. Vykdytoja - doc. dr. Eglė Gerulaitienė.

Atskirtis visuomenėje; krikščioniškoji pedagogika; šeimos edukologija. Vykdytoja - lekt. dr. Inesė Ratnikaitė.

 

acta
acta
  ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS. Mokslo darbai. T. 23 (2016). Tekstas: literatūriniai, kalbiniai, kultūriniai ir socialiniai aspektai. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2017. – 332 p.

Dvidešimt trečiasis Šiaulių universiteto mokslo darbų Acta humanitarica universitatis Saulensis tomas skirtas įvairiapusiams teksto tyrimams. Pirmojo skyriaus straipsniai tiria teksto poetikos ir lingvistikos aspektus, antrasis skyrius sudarytas teminiu pagrindu – analizuojami tekstai, vienijami temos „Liga ir negalė kultūroje".

medijos
medijos
 

Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje /Vincas Grigas, Andrius Šuminas, Arūnas Gudinavičius, Modestas Grigaliūnas. – Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. – 245 p.

Knygoje daugiausia dėmesio skiriama informacijos ištekliams ir informacijos paieškos įrankiams bei sklaidos kanalams kritiškai vertinti. Autoriai aptaria tai, ką svarbu žinoti ir gebėti iki pradedant naudotis paieškos sistemomis, ir kas svarbu po to, kai imame naudotis rasta informacija. Knyga skirta tiems, kurie siekia tapti sumaniais ir aktyviais informacijos naudotojais, kurie reflektyviai ieško informacijos, supranta, kaip informacija yra kuriama ir vertinama, geba informaciją naudoti kurdami naujas žinias, tam pasitelkdami šiuolaikines medijas ir informacijos išteklius.

 

lituanistų konferencijos tezės
lituanistų konferencijos tezės
  Lietuvos studentų lituanistų XX mokslinė konferencija, skirta 120-osioms Juliaus Janonio gimimo metinėms: programa ir pranešimų tezės, anotacijos / Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra; sudarytojas Bronius Maskuliūnas. – Vilnius: Litera, 2016. – 31 p.
acta
acta
 

ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS. Mokslo darbai. T. 22 (2015). Šventieji ir nelabieji kultūroje. Sud. Dalia Jakaitė, Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos leidybos skyrius, 2016. – 295 p.

Šventieji ir šventumas, nelabieji ir nelabumas – tai egzistencinės, kultūrinės, žmogiškos bei transcendentinės tikrovės fenomenai, turintys ilgą, per kelis tūkstantmečius besitęsiančią, recepcijos tradiciją. Leidinio straipsniai juos aptaria bei nagrinėja kelių disciplinų moksliniu pagrindu, ne vienu atveju atsirandant ir tarpdisciplininiam požiūrio taškui. Išryškėja istorinę, literatūrinę, kalbinę, socialinę, meninę paradigmą turinčių reiškinių vaizdas. Būdami atskiri, vienas kitam priešingi, šventumo ir nelabumo fenomenai atsiveria ir per neišvengiamą dialektinę sąveiką. Vienas straipsnis papildo, gal net patikslina kitą, o visuma teikia aspiracijų tolesniems tų pačių ar panašių objektų tyrimams.

 

Gimtoji kalba mokykloje 001
Gimtoji kalba mokykloje 001
   

Gimtoji kalba mokykloje, IV dalis / Sud. Ona Laima Gudzinevičiūtė. – Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 123 p.

2015 m. kovo 13 d. Šiaulių universitete įvyko ketvirtoji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje". Buvo perskaityti 24 įdomūs, aktualūs, naudingi pranešimai gimtosios kalbos ir literatūros, didaktikos temomis. Tęstiniame (serijiniame) rinkinyje „Gimtoji kalba mokykloje IV" publikuojama 13 pranešimų pagrindu parengtų straipsnių. Straipsnių autoriai apibendrina mokslines įžvalgas ir pedagoginę patirtį.

Sudarytoja dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė

inter 2015
inter 2015
   

Inter-studia HUMANITATIS 18 / 2015. Vienuolinis gyvenimas ir jo refleksija kultūroje. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2015. – 245 p.

Vienuolinis gyvenimas leidinyje suvokiamas plačiai: kaip tam tikras pašvęstųjų bendruomenes reprezentuojančių asmenų idėjos, patirtys, jų veikla, religinis ir istorinis gyvenimo kontekstas, tradicija ir tąsa šiandien. Šio gyvenimo refleksija skleidžiasi literatūros, muzikos, vaizduojamojo meno, istoriografijos tekstais. Dalykiniu ir teminiu požiūriu galima išskirti religinę, istorinę, kultūrinę, meninę ir literatūrinę tyrimų kryptis.

Sudarytoja dr. Dalia Jakaitė

Dramaturgija
Dramaturgija
 

Lietuvių vaikų dramaturgija: turinio ir formos linkmės: mokomoji knyga / Sud. Irena Baliulė. – UAB „BMK leidykla“, 2015. – 164 p.

Mokomojoje knygoje publikuojami Šiaulių, Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetų mokslininkų tekstai apie lietuvių vaikų dramaturgiją ir jos raidą. Kartu pateikiama 1906–2014 m. lietuvių vaikų dramaturgijos knygų bibliografijos rodyklė. Skiriama studentams, pedagogams, vaikų literatūros ir teatro tyrinėtojams, visiems, besidomintiems vaikų dramaturgija, teatru, kultūra ir komunikacija.

bikulciaus bibliografijos rodykle
bikulciaus bibliografijos rodykle
  Vytautas Bikulčius. Bibliografijos rodyklė. – Šiauliai: IĮ S. Tumėno leidykla. 2015, p. 40 ISBN 978-9955-863-80-9

Literatūros tyrinėtojo, vertėjo, humanitarinių mokslų daktaro profe­soriaus Vytauto Bikulčiaus bibliografijoje suregistruotos knygos, spaudoje skelbti straipsniai, recenzijos, vertimai. Literatūra apie jį apima laikotarpį nuo 1980 iki 2013 metų.

Bibliografijos rodyklė suskirstyta į aštuonis skyrius: „Knygos“, „Diserta­cija“, „Straipsniai“, „Recenzijos ir knygų apžvalgos“, „Konferencijų medžiaga ir tezės“, „Vertimai“, „Sudaryti ir redaguoti darbai“, „Interviu, pokalbiai ir pub­likacijos apie Vytautą Bikulčių“.

Skyriuose medžiaga išdėstyta chronologine seka, o metų ribose – abė­cėlės. Rodyklės įrašų numeracija yra ištisinė.

Šaltiniai aprašyti de visu, laikantis tarptautinio standartinio bibliografi­nio aprašo (ISBD) taisyklių. Bibliografiniuose įrašuose V. Bikulčiaus pavardė nenurodoma. Jeigu jis nėra vienintelis autorius, visi bendraautoriai išvardi­jami atsakomybės duomenų srityje.

Rengiant bibliografijos rodyklę, buvo naudotasi Šiaulių universiteto katalogais ir kartotekomis, ŠU darbuotojų mokslinės publikacijos duome­nų baze, LIBIS suvestiniu katalogu, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, Bibliografinės straipsnių bazės archyvu, V. Bikulčiaus asmenine kar­toteka.

Sudarytoja Rita Jakutienė

donelaitis acta
donelaitis acta
   

ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS. Mokslo darbai. T. 20 (2014). Metų laikai kultūroje. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. – UAB „BMK leidykla“, 2014. – 272 p.

Dvidešimtasis Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto mokslo darbų Acta humanitarica universitatis Saulensis tomas skirtas metų laikų fenomeno tyrimams. Tomas dedikuo­jamas lietuvių grožinio žodžio pradininkui Kristijonui Donelaičiui 300-ųjų gimimo metinių proga. Pirmas skyrius skirtas K. Donelaičio ir jo aplinkos tyrinėjimams, kituose dviejuose skyriuose nagrinėjami metų laikai, laikas lietuvių ir užsienio literatūroje, kalboje, kultūroje (tautosakoje, etnokultūroje, kino mene).

klumbytes 2015
klumbytes 2015
  Visa giminėlė susirinko: (Butkų ir Klumbių giminės istorijos)/ Danutė Klumbytė. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla-sp.) 295, [1] p.: iliustr., geneal. schem., portr.  ISBN 978-609-430-232-9

KAIP KILO NORAS SURINKTI GIMINĖLĘ

Anot sociologų, karta – tai žmonių grupė, vienodai susijusių giminės ryšiais su ben­drais protėviais. Giminė –  tai kelios kartos žmonių, kilusių iš vieno protėvio. Taigi aprašau kelias kartas, gyvenusias nuo XIX a. vidurio iki XXI a. antrojo dešimtmečio. Kiek leido sąlygos, gilinausi į mano kartos protėvių kilmę, taip vadinamą a u k š t u t i n ę giminystę, ir į ž e m u t i n ę: anūkų ir proanūkių istorijas. Apžvelgiamos ir tiesioji (tėvai – vaikai) ir šalutinė (broliai – seserys) giminystės. Tai netrumpas laiko tarpas, per kurį keitėsi svarbios istorinės, politinės aplinkybės, socialiniai aprašomų žmonių statusai ir pan. Kartos išgyveno baudžiavą, sukilimus, spaudos draudimą, savos valstybės kūrimą ir jos praradimą, tremtis, savanorišką ir priverstinę emigraciją. Emigravusių istorijas atkurti sunku.

XXI a. pradžioje jau ir vyresnieji giminaičiai pradėjo rengti išsibarsčiusių po svietą gi­minių sambūrius, domėtis savo protėviais. Atsirado būtinybė susivokti, kas mes, iš kur mes. Atsakydami net sau į tuos klausimus nenorom siejame save su kitais žmonėmis, pirmiau­sia – su giminėmis, nes mūsų savybės ir yra mūsų santykių su kitais atspindžiai. Juolab, kad būna akimirkų, kai supranti, kad nė vienas nesame tik savo tėvo ir motinos savybių derinys. K. Meternichas savo atsiminimuose rašė: „Kiekvienos individualybės stebuklas yra tas, kad joje paslaptinga forma susimaišė visi lig šiol gyvenę protėviai“.

Ona Danutė Klumbytė

alt
alt
 

Eleonoros Eglės Buivydaitės-Prėskienienės buvimo spindu­liai. Autorius ir sudarytojas – Bronius Prėskienis ir kiti. – Šiau­liai: IĮ S. Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“, 2014. 726 p. ISBN 978-9955-863-79-3

Knyga skiriama Šiaulių universiteto (iki 1997 metų – Pedagoginis institutas) docentės, vadovėlių ir mokymo priemonių autorės, lietuvių kalbos metodikos specialistės, poetės, Šatrijos Raganos-Marijos Pečkauskaitės idėjų puoselėtojos ir tęsėjos E. E. Buivydaitės-Prėskienienės atminimui įamžinti.

Knygoje pirmą kartą publikuojami visi poetės Janinos Degutytės, svarbes­ni rašytojo Jono Mačiukevičiaus, dailininkų Marijos Cvirkienės, Žibunto Mikšio, metodikos specialisto Justino Martynaičio ir kitų asmenų laiškai arba jų ištraukos E. E. Buivydaitei-Prėskienienei, taip pat jos laiškai ar jų ištraukos kurso draugams O. R. Vištakiui ir D. Ruzgaitei-Tamašauskienei.

Leidinyje pateikiamos svarbesnės E. E. Buivydaitės-Prėskienienės publikaci­jos, jos poezija, spausdinama daug Eglės mokslo ir studijų metų draugų, bendra­darbių ir kitų ją pažinojusiųjų prisiminimų. Daugiausia straipsnių parašė arba parengė profesorius, Eglės vyras Bronius Prėskienis, kuris ir buvo šios knygos sumanytojas ir įgyvendintojas.

Knygoje spausdinama daug nuotraukų, Eglės tapybos darbų pavyzdžiai, jai skirti ekslibrisai, pateikiama E. E. Buivydaitės-Prėskienienės bibliografijos rodyk­lė.

alt
alt
   

ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS. Mokslo darbai T. 18 (2014). Tekstų skaitymai. Sud. Vytautas Bikulčius, Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014. – 338 p.

Aštuonioliktasis Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto mokslo darbų Acta humanitarica universitatis Saulensis tomas, kuriame publikuojami straipsniai, parengti pagal pranešimus, skaitytus originalaus HF Literatūros istorijos ir teorijos katedros sumanymo – „Tekstų skaitymų“ – metu, ir pagal pranešimus, perskaitytus katedros surengtoje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės visuotinės literatūros ir kritikos problemos. Komparatyvistikos erdvės“.

alt
alt
   

KRISTIJONAS DONELAITIS ŠIAULIUOSE: informacinis leidinys. Sudarė Džiuljeta Maskuliūnienė. Fotografijos Zenono Ripinskio, Džiuljetos Maskuliūnienės, iš Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto, Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus archyvų. Šiauliai, 2014.

Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra jau keliolika metų gegužės mėnesį organizuoja interdisciplinines mokslines konferencijas. Pirmoji – „Ragana lietuvių kultūroje“ – įvyko 1997 metais. Konferencija „Metų laikai kultūroje“, skirta lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, yra jau aštuoniolikta. Šia proga išleistas informacinis leidinys „Kristijonas Donelaitis Šiauliuose“. Konferenciją ir šio leidinio leidybą iš dalies parėmė Šiaulių miesto savivaldybė.

alt
alt
 

Studia sovietica: lietuvių prozos tyrinėjimai. Irena Baliulė. – Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2014. 168 p. (Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis, knyga nr. 14).

Knygoje publikuojami lietuvių sovietinės prozos tyrinėjimai. Didžioji dalis straipsnių parašyta 2001–2012 metais. Svarbi viso rinkinio tema – sovietinės literatūros normatyvų formavimasis ir raida. Straipsniuose įvairiais rakursais nagrinėjami sovietinio laikotarpio (1940–1960 m.) Jono Avyžiaus, Alfonso Bieliausko, K. Maruko, Jono Marcinkevičiaus, Ievos Simonaitytės, Antano Venclovos prozos tekstai, pasekant autorių kūrybos kelią ir vėlesniu laikotarpiu (K. Marukas, Jonas Avyžius).  Iki XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios literatūros atveda normatyvų tyrinėjimai Jonės Balčiūnaitės romane, kituose populiariosios literatūros tekstuose.

Sovietinė lietuvių literatūra mąstoma kaip specifinis diskursas, turintis ideologinių / didaktinių ir tam tikrų estetinių intencijų.

alt
alt
 

ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS. Mokslo darbai. T. 17 (2013). Kvapas kultūroje. Sud. Bronius Maskuliūnas, Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013. – 288 p.

Septynioliktame Acta humanitarica universitatis Saulensis tome pateikiami literatūrologų, kalbininkų, reklamos tyrinėtojų, etnokultūros ir kitų sričių specialistų mokslo straipsniai, nagrinėjantys įvairiapusį kvapų pasaulį. Kvapas šiame tarpdalykiniame leidinyje analizuojamas taikant įvairias metodologines perspektyvas, tiriant pačius skirtingiausius šaltinius. Leidinys skiriamas akademinei bendruomenei ir visiems, kas domisi kvapo fenomenu.

alt
alt
 

Mūzynas-4. Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto studentų bei absolventų MENINĖS KŪRYBOS ALMANACHAS. – VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2013.

Tai – Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto literatų kūryba. Trečiojo Mūzyno išleidimo metai (2006) tapo atskaitos tašku, renkant autorius dabartiniam leidiniui. Taigi ketvirtąjį almanacho numerį sudaro 2006–2013 metais studijavusių studentų bei absolventų originali meninė kūryba, rašyta studijų metais ir vėlesniame gyvenimo kelyje. Tekstus mums patikėjo ir dėmesio tikisi savo kūrybą jau publikavę autoriai ir ne tik nespausdinta, bet ir kitaip viešai nepažįstama proza bei poezija. Dvi literatūros rūšys tradiciškai tampa dviem pagrindiniais knygos skyriais. Autentiška patirtis ir netikėtas pasaulio stebėjimas, sąmonės srauto ar santūrios eilutės ritmas – šie ir kiti poetiniai almanacho įrašai, tikimės, ras savo skaitytoją.

alt
alt
 

ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS. Mokslo darbai. T. 15 (2012). Kavinės fenomenas kultūroje. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. – 339 p.

Penkioliktame Acta humanitarica universitatis Saulensis tome spausdinami literatūrologų, lingvistų, istorikų, komunikacijos tyrėjų ir kitų sričių mokslininkų straipsniai, kuriuose įvairiais aspektais svarstomas kavinės fenomenas. Kavine čia laikoma bet kokia viešojo maitinimo įstaiga nuo antikinių pakelės užeigų iki šiuolaikinių kavinių. Be mokslo straipsnių, publikuojama ir kitokia medžiaga (pažintinė, eseistinė ir kt.), papildanti kavinės fenomeno mąstymus.

alt
alt
 

Žmogaus ir epochos vaizdavimas literatūroje. Studijų knyga / Irena Baliulė, Nerijus Brazauskas, Dalia Jakaitė, Džiuljeta Maskuliūnienė; Šiaulių universitetas. – VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012.

Kursas „Žmogaus ir epochos vaizdavimas literatūroje“ remiasi prielaida, kad literatūra mimetiškai kartoja, kuria ir perkuria žmogų, jo pasaulį, arba epochą, kad iš literatūros galime sužinoti apie skirtingas žmogaus gyvenimo galimybes, apie skirtingus laikmečius.

Tai tarpdalykiškas, atviras literatūros suvokimas. Taigi šis kursas susitelkia ties literatūros turiniu, tematika – žmogumi, jo laikine ir erdvine aplinka, epocha. Nepamirštamas ir pats literatūriškumas, siekiama išlaikyti dėmesį vaizdavimo būdui. Michailas Bachtinas, kaip atraminis autorius tokio kurso koncepcijai pagrįsti, pasirinktas itin tiksliai.

Sutelkta studijų knyga atskleidžia kurso idėjos perspektyvumą: dėstant literatūrą išryškinti skirtingus žmogaus pasireiškimus – mylinčio mylimo, mokančio mokomo etc. Homo laborans, homo politicus, homo temporalis, homo amans, homo ludens, kaip rašė Eugenas Finkas.

Dr. Giedrė Šmitienė

alt
alt
 

Darbų rinktinė / Ona Danutė Klumbytė; sudarė Džiuljeta Maskuliūnienė, Vyda Bajarūnienė. – Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012. 428 p. (Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis, knyga nr. 10).

Dešimtajame Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto serijos Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis tome skaitytojams pateikiama profesorės Onos Danutės Klumbytės (gim. 1928) – žinomos rusų literatūros didaktikos specialistės, trijų monografijų, daugelio vadovėlių autorės ir bendraautorės, memuarinių tremties knygų Mažosios žvaigždės kurčioj sutemoj (1999), Atgyja ir nukirstos šaknys (2006) kūrėjos – svarbi įvairiakrypčio palikimo dalis. Čia publikuojami straipsniai, recenzijos, kita medžiaga, paskelbta įvairiuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje, kai kurie iš darbų šiandien jau sunkiai prieinami. Vientisa knyga geriau, ryškiau leidžia įsižiūrėti ir pamatyti Onos Danutės Klumbytės interesų lauką, galima sakyti, padeda nutapyti jos mokslinį, pedagoginį, kultūrinį portretą.

Reikšminga šios knygos linija – žmogaus patirties turinys, kurį gerai perteikia autentiški autobiografijos ar proginės kalbos žodžiai, pasirinktos recenzuoti knygos, išsikelti tremties tyrimų aspektai, istoriškai vertingų fotografijų vaizdai... Autorė skaitytojams perteikia savo (ir savo kartos) požiūrį, dalijasi patirtimi, turinčia liekamosios vertės.

alt
alt
 

Peldų takais: lietuvių vaikų literatūros tyrinėjimai: [straipsnių rinkinys] / Džiuljeta Maskuliūnienė; Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011. 294, [1] p. ISBN  9786094300974. (Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis, knyga nr. 9).

Straipsnių rinkinyje publikuojami lietuvių vaikų literatūros tyrimai. Laikomasi chronologinio principo: medžiaga išdėstyta pradedant XIX a. lietuvių vaikų literatūrą analizuojančiais straipsniais (čia aptariama Simono Daukanto, Antano Tatarės, Motiejaus Valančiaus, Lauryno Ivinskio ir kitų autorių kūryba), toliau pateikiami XX a. lietuvių vaikų literatūros klasikų palikimą nagrinėjantys tekstai (Prano Mašioto, Jono Biliūno, Petro Cvirkos, Bronės Buivydaitės, Aldonos Liobytės, Janinos Degutytės, Vytautės Žilinskaitės, Kazio Sajos kūrybos analizė), chronologinę seką užbaigia XXI a. pirmojo dešimtmečio lietuvių vaikų prozos kritinės apžvalgos. Ketvirtasis skyrius „Vaikų literatūros paraštėse“ skirtas mažiau analizuojamam vaikų literatūros reiškiniui – pažintinei (fakto, negrožinei) literatūrai – apžvelgti.  Straipsniai yra skirtingo pobūdžio: vieni pateikia visuminę rašytojo kūrybos (ar jos dalies) analizę, kiti – angažuojasi detaliai ištirti klasikinio kūrinio semantiką ir poetiką, treti – kritiniu apžvalginiu būdu pristato lietuvių vaikų prozos panoramą, norint išryškinti ryškiausias šiandienos tendencijas. Svarbi viso straipsnių rinkinio apie lietuvių vaikų literatūrą tema – įvairialypis, daugiareikšmis vaikystės, vaiko vaizdavimas skirtingų laikotarpių skirtingų autorių tekstuose.  Vaikų literatūra mąstoma kaip specifinis diskursas, turintis ir estetinių, ir didaktinių intencijų.

alt
alt
 

Vigmantas Butkus. Šiaulių auto/topografija. – Šiauliai: S. Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“, 2011. – 192 p. ISBN 978-9955-863-44-1.

Knygoje spausdinami eseistinio pobūdžio tekstai, kuriuose svarstomi Šiaulių miesto ir Šiaulių regiono tapatybės klausimai, siejant juos su kultūrinės, architektūrinės, istorinės, asmeninės etc. atminties matmenimis, su topografine vietų specifika. Keliamos ir analizuojamos regioniniams (ir ne tik regioniniams) universitetams svarbios akademinio pasaulio problemos, kritiškai aptariami įvairūs kultūrinio, visuomeninio, politinio gyvenimo reiškiniai. Nekonvencionalių impresijų forma perteikiamos subjektyvios psichologinės patirtys, kurios kartais siejamos su išorybe, kartais iki jos „neprasimuša“. Visus tekstus, vienija eseistiškai laisva, asociatyviu mąstymu grįsta rašymo maniera, vienur priartėjanti prie grožinės raštijos, kitur – prie humanitariniam akademizmui ar kultūrinei publicistikai būdingos stilistikos. Leidinyje gausu fotografijų (daugiausia paties autoriaus), kurios pateikiamos ne tiek kaip tekstų iliustracijos, bet labiau – kaip jų plėtiniai.

 

alt
alt
 

Literatūros žvalgymai. Straipsnių rinkinys / Vigmantas Butkus; Šiaulių universitetas. – Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2011. 224 p. (Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis, knyga nr. 8).

Knygoje publikuojami literatūrologiniai straipsniai yra pakankamai įvairūs ir analizuojamo objekto, ir analizės aspektų bei būdų prasme, tačiau jie nesunkiai sugrupuojami į keturis vientisus skyrius. Pirmame svarstomos bendrosios teorinės, metodolginės literatūrologijos problemos, įvertinamos ir „išmėginamos" interdisciplininių literatūros studijų bei literatūros antropologijos galimybės. Antro skyriaus straipsniai skirti dramaturgijos poetikos klausimams, daugiausia dėmesį kreipiant į romantines ir neoromantines dramas. Ties baltų literatūrų lyginamąja analize ir latvių literatūros klasiko Janio Raino kūrybos tyrimais susikoncentruojama priešpaskutiniame leidinio skyriuje, o paskutiniame – straipsniai, kuriuose plėtojama detali, atidi konkrečių nedidelės apimties lietuvių literatūros kūrinių analizė. Atida tekstui (ir kūrinio, ir kritikos, ir kt.) – stipri visą knygą vienijanti jungtis.

alt
alt
 

Ramonaitė, Valerija.  Rinktiniai raštai / Valerija Ramonaitė; [sudarė Džiuljeta Maskuliūnienė]; Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2010. 415, [1] p.: iliustr. ISBN  9786094300158. (Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis, knyga nr. 5).

Valerijos Ramonaitės (1928–2007) Rinktiniuose raštuose publikuojamas litaratūrologės mokslinis palikimas: prozos ritmo tyrinėjimai, kiti moksliniai darbai – straipsniai, recenzijos, tai, kas per keletą dešimtmečių paskelbta įvairioje spaudoje. Pateikiamas ir studentams parengtas vertingas darbas „Epitetai. Palyginimai“, mokslininkės bibliografija.

alt
alt
 

Bronius Prėskienis, Laiko tėkmėje: autobiografija, bibliografijos rodyklė. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2010. – 100 p. Pavardžių rodyklė: p. 97–99.

Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros profesorius emeritas Bronius Prėskienis 2010 metais pasitiko 80-mečio jubiliejų. Graži metų kupeta įpareigoja atsigręžti atgal ir pasižiūrėti, kas nuveikta, parašyta, kas liko ten, už laiko ribos. Profesorius šia proga parašė autobiografiją ,,Laiko tėkmėje". Autobiografija – nelengvas žanras rašančiajam, bet įdomus skaitytojui, ypač vertinga, intriguojanti tokio teksto savybė – subjektyvumas. Leidinyje publikuojama ir Broniaus Prėskienio bibliografijos rodyklė, atskleidžianti Profesoriaus darbus.