Naujuoju Šiaulių universiteto tarybos pirmininku išrinktas Arvydas Murza

tarpirm 5

tarpirm 5
Lapkričio 28 d. Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo tvirtinamas Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos planas ir renkamas naujasis tarybos pirmininkas. Slaptu balsavimu Šiaulių universiteto tarybos pirmininku išrinktas antrą kadenciją tarybos nario pareigas einantis AB „Šiaulių energija“ Teisės skyriaus vadovas Arvydas Murza.

Posėdžio darbotvarkės klausimą dėl Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos plano tvirtinimo pristatė rektorius prof. Darius Šiaučiūnas, delegavęs išsamesnį būsimosios universiteto struktūros pristatymą atlikti Šiaulių universiteto strateginių procesų vadovei dr. Renatai Bilbokaitei.

tarpirm 6

tarpirm 6
Dr. R. Bilbokaitės pristatytame struktūros pertvarkymo plane, kuris bus pradėtas realizuoti nuo 2019 m. vasario 1 d., numatoma, jog išliks studijų bei mokslo ir meno prorektorių pareigybės, bus steigiami du stambūs padaliniai – Edukologijos institutas ir Regiono plėtros institutas, taip pat išliks Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas, Studijų ir tarptautinių programų tarnyba, biblioteka, botanikos sodas, Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras bei Mokslo ir meno tarnyba, kurios sudėtyje bus Tarpsektorinis partnerystės centras. Numatoma, kad rektoriaus pavaldume liks strateginių procesų vadovas, vyr. juristas, Finansų tarnyba, Komunikacijos ir rinkodaros tarnyba, Administracijos reikalų tarnyba, Infrastruktūros valdymo tarnyba ir Vidaus audito tarnyba.

„Pertvarkydami savo vidinę akademinių padalinių struktūrą turime orientuotis į palaipsnį perėjimą nuo į studijas orientuotos institucijos į mokslą orientuotą instituciją. „Pusę metų dirbusi darbo grupė mano, kad yra tikslinga šiuo metu veikiančias katedras optimizuoti į du stambius institutus. Akademinis personalas į šiuos institutus būtų perskirstytas pagal mokslo tematikas. Pagrindinė institutų funkcija – plėtoti mokslinę tiriamąją veiklą, t. y. vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, siekti aukščiausio lygio publikacijų geriausiuose moksliniuose žurnaluose užsienyje, vykdyti įvairius tyrimus su verslu, viešuoju sektoriumi, užsienio partneriais, rengti mokslines konferencijas, taip pat skaityti daugiau paskaitų visuomenei ir kt. Neabejotinai, mes tikrai tokią veiklą vykdėme ir tęsiame, bet bendruomenė yra pasirengusi siekti ambicingesnių mokslinių tikslų, todėl tam reikia kurti ir atitinkamą mokslą palaikančią kultūrą, kuri ir bus vystoma institutuose. Žinoma, aukšto lygio mokslinė veikla turės derėti su studijomis. Šiuose dviejuose padaliniuose be mokslo grupių veiks ir studijų programų komitetai, kurie bus atsakingi už studijų programų priežiūrą, jų kokybę. Svarbiausias mūsų strateginis žingsnis šiame etape – orientuoti akademinį personalą į aukšto lygio mokslinę veiklą, kuri kuria pridėtinę vertę ir studijų rinkoje užsitikrinančią perspektyvą universitetui“, – pažymėjo strateginių procesų vadovė dr. Renata Bilbokaitė.

Tarybos posėdžiui pirmininkavusi prof. Daiva Malinauskienė pakvietė tarybos narius padiskutuoti dėl instituto, vykdysiančio pedagogų rengimą ir edukologijos tyrimus, pavadinimo. Balsavimu nuspręsta, jog šis padalinys vadinsis Edukologijos institutu.

Po pristatymo pateiktas Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos planas buvo patvirtintas visais balsais.

Kitas darbotvarkės klausimas – tarybos pirmininko rinkimai. Prof. D. Malinauskienė priminė, kad remiantis reglamentuojančiais dokumentais, tarybos pirmininko pareigas gali užimti tik tarybos narys iš išorės, t. y. ne universitete dirbantis ar studijuojantis tarybos narys. Ji pristatė du kandidatus, sutikusius kandidatuoti – Klaidą Palikevičių ir Arvydą Murzą.

tarpirm 7

tarpirm 7
Abu pretendentai pastebėjo, jog būtina stiprinti tarybos narių tarpusavio komunikaciją, kurios iki šiol dažnai pasigęsta. K. Palikevičius savo priešrinkiminiame pasisakyme pažymėjo, kad gyvenantis ir dirbantis Vilniuje galėtų būti naudingas pereinamuoju jungimosi su Vilniaus universitetu laikotarpiu. K. Palikevičius: „Šiaulių universiteto taryboje esu nuo 2011 m., kai tuo metu taryboje atstovavau Šiaulių universiteto studentų atstovybei, nes tuo metu buvo jos prezidentu. Vėliau, baigęs studijas, į universiteto tarybą buvau išrinktas kaip išorinis narys. Šiuo metu gyvenu ir dirbu Vilniuje. Manau, kad susijungimo su Vilniaus universitetu etape galėčiau būti naudingas universitetui derybose, susitikimuose su Vilniaus universitetu, taip pat su Vyriausybe ar Seimu“.

tarpirm 9

tarpirm 9

Pretendentas į tarybos pirmininko pareigas Arvydas Murza pažymėjo, kad jo tikslas – visus tarybos narius kuo labiau įtraukti į pertvarkos procesą, kad nutarimai ir sprendimai būtų priimami diskutuojant, o ne paprastu balsavimu rankų pakėlimu. „Manau, kad kiekvienas universiteto tarybos narys turi būti vienodai atsakingas už vykstančią universiteto pertvarką – ne formaliai, o įsitraukdamas į diskusijas ir nebijodamas pasakyti savo nuomonę. Visų tarybos narių prašysiu atsakingai įsitraukti į strategiškai svarbių universitetui klausimų svarstymą, kviesiu diskutuoti dėl kiekvieno nutarimo projekto. Tikiuosi, kad kartu rasime geriausius sprendimus. Mūsų tikslas – padėti rektoriui ir jo komandai pasiekti patį geriausią rezultatą, kuris būtų naudingas visai universiteto bendruomenei“, – pažymėjo A. Murza.

Slaptu balsavimu naujuoju Šiaulių universiteto tarybos pirmininku išrinktas A. Murza, už kurį balsavo 7 tarybos nariai iš 9.

Darbotvarkės klausimas dėl VŠĮ Šiaulių universiteto gimnazijos atidėtas vėlesniam laikui.

tarpirm 8
tarpirm 8
tarpirm 2
tarpirm 2
tarpirm 4
tarpirm 4
 Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotraukose: Šiaulių universiteto tarybos posėdžio akimirkos.
 
Grįžti