Gruodžio 20–21 d. bus renkama Šiaulių universiteto Darbo taryba

Vadovaujantis LR Darbo kodeksu, Šiaulių universitete renkama mūsų organizacijos Darbo taryba.

Visą ŠU bendruomenę kviečiame aktyviai dalyvauti šios tarybos rinkimuose, kurią po išrinkimo sudarys 9 nariai. Balsuoti už kandidatus slaptu balsavimu bus galima 2017 gruodžio 20 d. nuo 13:00 iki 17:00 ir 2017 gruodžio 21 d nuo 8:00 iki 12:00. Balsavimas vyks P. Višinskio g. 25 III a.

Iki gruodžio 4 d. darbo dienos pabaigos buvo galima siūlyti kandidatus. Patvirtintų kandidatų į Darbo tarybą sąrašas toks:

1.     Dalia Jakaitė
2.     Angelė Kavaliauskienė
3.     Darius Masiliauskas
4.     Kristina Matuzevičiūtė
5.     Roma Misgirdienė
6.     Vilma Navickienė
7.     Reda Ponelienė
8.     Gediminas Ramanauskas
9.     Dalia Rudytė
10. Dovilė Ruplienė
11. Solveiga Skunčikienė
12. Laima Tomėnienė
13. Asta Vaitkevičienė

Informuojame, kas Darbo taryba turi teisę: dalyvauti procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą; teikti darbdaviui pasiūlymus dėl darbo teisės normų įgyvendinimo; inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą; aptarti svarbius klausimus, sušaukti susirinkimą.

Darbo taryba privalo: informuoti darbuotojus apie savo veiklą; informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą.

Darbo kodekso 175 straipsnis apibrėžia darbdavio ir darbo tarybos susitarimą. Darbdavys ir darbo taryba gali sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame būtų aptarti svarbiausi darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo, veiklos organizavimo, finansavimo, papildomų garantijų darbo tarybos nariams jų veiklos vykdymo laikotarpiu nustatymo ir kiti susiję klausimai, skatinantys darbo tarybos ir darbdavio bendradarbiavimą.

Darbdavio ir darbo tarybos susitarime negalima tartis dėl darbuotojų darbo sąlygų, darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko ir kitų klausimų, kurie reglamentuotini darbdavio darbuotojams taikomoje kolektyvinėje sutartyje.

Darbo tarybos veikla nutrūksta kai darbdavys sujungiamas ar prijungiamas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos arba darbdavio verslas ar verslo dalis perduodama kitam ir jame veikusi darbo taryba susitaria su verslo perėmėjo darbo taryba dėl naujos darbo tarybos rinkimų. Taip nesusitarus, veikusi darbo taryba išlaiko savo įgaliojimus atstovauti darbdavio ar verslo ar verslo dalies darbuotojams iki savo kadencijos pabaigos arba naujos darbo tarybos verslo perdavėjo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje sudarymo, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra trumpesnis.

Profesinė sąjunga turėjo teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas.

Rinkėjai – visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu (ŠU) turintys darbuotojai.

Rinkėjams būtina turėti asmens dokumentą.

Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias 7 dienas turi būti surengti pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau nei ketvirtadalis balsavimo teisę turinčių įmonės darbuotojų.

Darbdavys privalo sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose darbo metu ir už šį laiką jiems mokėti jų vidutinį darbo užmokestį bei užtikrinti darbo tarybų rinkimų materialinį, techninį aprūpinimą.

Darbo tarybos rinkimai Šiaulių universitete vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Grįžti