LATLIT logotipas

Tarptautinė praktinė konferencija „Link išmaniosios pramonės Lietuvos ir Latvijos regionuose: galimybės ir iššūkiai

2019 balandžio 18 d.

Šiaulių universitetas

Vilniaus 141-123, Šiauliai

International practical conference "Towards smart industry in Lithuanian and Latvian regions: opportunities and challenges"

April 18th 2019

Šiauliai University

Vilniaus 141-123, Šiauliai

Agenda/Konferencijos programa

poster CONUS v3 3 LT page 001

poster CONUS v3 3 LT page 001

Šiaulių ir Daugpilio universiteto mokslininkų komandos parengė ir laimėjo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą ,,Bendradarbiavimo tinklas, skirtas moderniems profesiniams (inžineriniams) XXI amžiaus įgūdžiams skatinti ir darbo jėgos mobilumo remti“ (CONUS, LLI-075). Projektu siekta atremti iššūkius, susijusius su didėjančiais pramonės reikalavimais darbuotojų įgūdžiams ir kompetencijoms. Regione labai trūksta inžinerijos specialistų, kurie turėtų specifinių gebėjimų, susijusių su naujomis technologijomis (kompiuterizuotu projektavimu, programinėmis staklėmis ir robotais) bei žinių ir įgūdžių, leidžiančių kurti inovacijas. Tai trukdo verslo plėtrai, darbo vietų kūrimui ir darniam regiono vystimuisi.

Projekto tikslas – sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą veiklas pramonės sektoriuje prisidedant prie darbo rinkos konkurencingumo didinimo ir technologinės pažangos skatinimo šiaurės Lietuvos ir pietų Latvijoje regionuose ir siekti, kad regionai taptų patrauklesni dirbti ir gyventi.

Esminiai projekto metu pasiekti rezultatai:
1. Pagerinta studijų / mokymo infrastruktūra, išaugusi studijų / mokymo kokybė.
2. Patobulinti darbuotojų įgūdžiai bei kompetencijos, kurios atitiks pramonės sektoriaus poreikius šiaurės Lietuvos ir pietryčių Latvijos regionuose.

Pagrindiniai projekto rezultatų naudos gavėjai buvo asmenys, siekiantys įgyti pramonei šiuo metu itin reikalingų įgūdžių, švietimo ir mokslo institucijos ir pramonės įmonės.

Projekte dalyvavę tyrėjai: Dainius Balbonas, Edvardas Bielskis, Dalia Čikotienė, Sergėjus Rimovskis, Vitalijus Skačkovas, Gediminas Valiulis.

Projekto trukmė – 24 m.

 

Projektą iš dalies finansavo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Europos regionų plėtros fondo  skirta parama projektui vykdyti - 663 103,66 Eur.

Programa prisidėjo prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis tinklapis sukurtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio tinklapio turinį atsako Šiaulių universitetas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.