Senato 1

Senato 1
Rugsėjo 30 d. Šiaulių universiteto senato nariai susirinko į pirmąjį posėdį. Svarbiausi posėdžio klausimai – naujo Senato pirmininko rinkimai ir Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos planas, kurį pristatė Universiteto rektorius Donatas Jurgaitis.

Posėdžio pradžioje buvo pakoreguota darbotvarkė: klausimas dėl Šiaulių universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo atidėtas iki kito posėdžio.  

Prieš pradedant darbą Senato  posėdžio pirmininkė prof. G. Kačiuškienė ir Šiaulių universiteto rektorius D. Jurgaitis pirmiausia padėkojo ketverius metus Senato pirmininko pareigas ėjusiam ilgamečiam Šiaulių universiteto darbuotojui, pirmajam Universiteto rektoriui prof. habil. dr. Vincui Lauručiui už jo nuopelnus Šiaulių universitetui ir mokslui. Padėką buvusiam Senato pirmininkui studentų vardu išsakė ir ŠUSA prezidentė Margarita Vagdarytė. Prof. Vincas Laurutis pasidalijo su bendruomene viltimi tapti Universiteto profesoriumi emeritu ir dalyvauti Universiteto gyvenime svarstant įvairius veiklos klausimus.

Senato 4

Senato 4
   Senato 6
Senato 6

Po to buvo pasiūlyta išrinkti balsų skaičiavimo komisiją. Į jos sudėtį pasiūlyti 3 kandidatai: Socialinių mokslų fakulteto dekanas doc. dr. Gintaras Šaparnis (narys), Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto elektronikos inžinerijos studijų programos IV kurso studentas Karolis Ringys (narys) ir to paties fakulteto elektros inžinerijos studijų programos III kurso studentas Vygantas Rudnickas (pirmininkas). Komisijos sudėčiai pritarta vienbalsiai.

Pirmąjį posėdžio darbotvarkės klausimą dėl Senato narių tvirtinimo pristatė Senato pirmininko pavaduotoja prof. Genovaitė Kačiuškienė, kuri informavo, kad remiantis 2013 m. patvirtintu Statutu, pasibaigus Senato nario pedagoginio ar mokslinio darbo santykiams su Universitetu nutrūksta Senato nario įgaliojimai, todėl reikia sustabdyti kai kurių narių darbą Senate ir patvirtinti juos pakeisti turinčius naujus narius. Todėl vietoj Senato nario prof. habil. dr. Vinco Lauručio buvo pasiūlytas prof. habil. dr. Arvydas Juozapas Janavičius (dirbs Mokslo ir meno komisijoje), vietoj prof. habil. dr. Aloyzo Gudavičiaus – prof. dr. Arūnas Gumuliauskas (dirbs Atestacijos komisijoje), vietoj dr. Žilvino Norgėlos – doc. dr. Rita Mikaliūnaitė (dirbs Atestacijos komisijoje). Šitų trijų naujų Senato narių kandidatūroms buvo pritarta. Profesorės dr. Zitos Tamašauskienės atveju Senatas tik konstatavo, kad Senato narės darbo santykiai buvo nutrūkę. Kadangi siūlomų galimų kandidatų sąrašas yra pasibaigęs, nuspręsta šio klausimo nesvarstyti, o išsiaiškinti su Universiteto juristu iki kito Senato posėdžio dėl tolesnių žingsnių. Išsiaiškinus dėl Z. Tamašauskienės atvejo, balsų dauguma buvo pritarta siūlymams skirti Senato komisijų pirmininkėmis prof. Romą Kačinskaitę (Plėtros ir finansų komisijos) ir doc. Violetą Šlekienę (Atestacijos komisijos).

Senato 7

Senato 7
   Senato 8
Senato 8

Antras posėdžio darbotvarkės klausimas buvo skirtas Senato pirmininko rinkimams. Doc. dr. Algirdas Ališauskas pateikė Senato valdybos sprendimą siūlyti į Senato pirmininko pareigas prof. dr. Genovaitę Kačiuškienę, iki tol ėjusią Senato pirmininko pavaduotojo pareigas. Kitų pasiūlymų, A. Ališausko teigimu, valdyba negavo. Profesorė neprieštaravo šiam siūlymui, todėl posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti už tai, kad prof. G. Kačiuškienės kandidatūra būtų įrašyta į balsavimo biuletenį. Po balsavimui skirtos pertraukos paaiškėjo jo rezultatai: 25 balsavo „už“, 1 – „prieš“, 1 biuletenis paskelbtas negaliojančiu. Daugumai pritarus, Šiaulių universiteto senato pirmininke išrinkta profesorė humanitarinių mokslų daktarė Genovaitė Kačiuškienė.

Įvertinus faktą, kad iki šio Senato kadencijos pabaigos liko tik 14 mėnesių, Senato valdyboje apsispręsta nesiūlyti kandidatūros į Senato pirmininko pavaduotojo pareigas.

Senato 11

Senato 11
  Senato 3
Senato 3

Trečiuoju klausimu kalbėjo ŠU mokslo ir meno prorektorė prof. Diana Šaparnienė. Ji pristatė jungtinės Mokslo ir meno bei Studijų komisijos teikimą tvirtinti Šiaulių universiteto meno prioritetinę kryptį (tradicinė ir šiuolaikinė meno raiška ir menų sąveika) ir tematikas, kurių yra dvi: dailė, dizainas ir medijų menas bei muzika, teatras ir kinas. Su šiomis tematikomis dirba menininkai, kurie per paskutinius 5 metus patvirtino savo kūrybinį aktyvumą, įgijo pripažinimą Lietuvoje arba užsienyje, dalyvavo ne mažiau kaip 4 meno projektuose ar kitoje reikšmingoje veikloje arba parengė bent vieną autorinį leidinį. Senato nariai pritarė siūlymui patvirtinti Šiaulių universiteto meno prioritetinę kryptį ir tematikas.

Kitą klausimą dėl kandidatų, teikiamų 2015 metų Lietuvos mokslo premijai gauti, patvirtinimo ir teikimo pristatė Šiaulių universiteto mokslo instituto direktorė prof. Ingrida Šaulienė (klausimą pateikė jungtinė Mokslo ir meno bei Studijų komisija). Premijai gauti siūlomi kandidatai, per pastaruosius 15 metų atlikę fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, turinčius mokslinę ir praktinę reikšmę. Humanitarinių ir socialinių mokslų premijai gauti teikiama vyr. mokslo darbuotojos Virginijos Stefanijos Šidlauskienės kandidatūra už darbų ciklą „Lietuvos moterų ir vyrų lygybės ir (ne)diskriminacijos tyrimai“. Taip pat teikiamas prof. habil. dr. Arvydo Juozapo Janavičiaus su bendraautoriais darbų ciklas (mokslo patentas) „Superdifuzija, generuota rentgeno spinduliais kietuose kūnuose, ir jos taikymai naujose elektronikos ir medžiagų technologijose“. Abiejų mokslininkų kandidatūrų tvirtinimui ir teikimui buvo pritarta.

Senato 10

Senato 10
  Senato 9
Senato 9

Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos planą Senato posėdyje pristatė rektorius prof. Donatas Jurgaitis. Galite peržiūrėti jo kalbos VAIZDO ĮRAŠĄ. Rektoriaus pateiktas planas sulaukė negausių komentarų, buvo atsakyta į pateiktus prof. Vaclovo Tričio, prof. Arūno Gumuliausko klausimus, išklausytos prof. A. J. Janavičiaus pastabos. Rektorius informavo, kad šį klausimą pristatys ir Universiteto tarybos posėdyje spalio 14 dieną. Iki to laiko jis laukia konstruktyvių pasiūlymų pertvarkos klausimais. Senato nariai pritarė (24 – „už“, 3 – „prieš“, 1 susilaikė) priimti Rektoriaus pateiktą Universiteto struktūros pertvarkos planą kaip pagrindą.

Senato 2

Senato 2
   Senato 5
Senato 5

Paskutinis klausimas buvo skirtas memorandumui dėl Klaipėdos, Lietuvos edukologijos, Šiaulių ir Vytauto Didžiojo universitetų klasterio steigimo projektui aptarti. Klausimą pristatė studijų prorektorius doc. Remigijus Bubnys. Pranešėjas supažindino Senato narius su kuriamo klasterio pagrindiniais siekiais ir uždaviniais, Švietimo ministerijos pozicija, klasterio narių tykančiomis grėsmėmis. Prorektorius atsakė į Senato narių klausimus, išklausė prof. A. Gumuliausko, doc. R. Toleikienės, prof. A. J. Janavičiaus, prof. G. Šaparnio komentarus. 26 Senato nariams balsavus „už“ buvo pritarta memorandumo dėl klasterio steigimo projektui.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
A. Paulausko nuotr.
T. Andrijausko videosiužetas
   
 
 
Grįžti