P. Višinskio g. 25-216

Vedėja doc. dr. Lina Miltenienė
217 kab.
Tel. (8 41) 595 734
El. p. lina.milteniene@su.lt

Administratorė Asta Jundulienė
Tel. (8 41) 595 734
El. p. asta.junduliene@su.lt

 

LinaM www
 
Lina Miltenienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė, katedros vedėja. Mokslinės veiklos sritys: inkliuzinis ugdymas; specialioji pedagoginė pagalba; komandinis darbas ir bendradarbiavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius; mokytojų ugdymas. El.p. lina.milteniene@su.lt 

Apie mus

1968 m. įkurta Defektologijos katedra, kuri nuo 1992 m. pavadinta Specialiosios pedagogikos katedra. Nuo pat įkūrimo katedra kuruoja ir vykdo studijų programas, kurių tikslas – specialiųjų pedagogų, logopedų rengimas. Nuo 2011 m. prie Specialiosios pedagogikos katedros prijungta Specialiosios didaktikos katedra, praplėstos mokslinės veiklos sritys. Katedros dėstytojai atlieka mokslinius tyrimus analizuodami specialiojo ir inkliuzinio ugdymo edukacinius, psichologinius ir socialinius aspektus, aktyviai dalyvauja konferencijose, seminaruose, skaito kursus pedagogams, rengia mokslines publikacijas. Specialiosios pedagogikos katedra koordinuoja Logopedijos ir Disleksijos centrų veiklą, glaudžiai bendradarbiauja su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Lietuvos logopedų, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų, Lietuvos negalės tyrėjų, Lietuvos meno terapijos asociacijomis.

Darbuotojai:

  Algirdas Ališauskas - socialinių mokslų (psichologija) daktaras, docentas. Mokslinės veiklos sritys: Vaikų raidos ypatingumų ir psichopedagoginis vertinimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas. Mokymosi sutrikimai ir sunkumai. Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, psichologija ir komunikacija.  El.p. algirdas.alisauskas@su.lt
  Stefanija Ališauskienė - socialinių mokslų (edukologija) daktarė (atlikusi habilitacijos procedūrą), profesorė. Mokslinės veiklos sritys: Ankstyvasis ugdymas. Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų specialistų ir tėvų bendradarbiavimas. El.p. stefanija.alisauskiene@su.lt
 Jurgita www Jurgita Beneševičienė - katedros laborantė. El.p. jurgita.beneseviciene@su.lt
  Simona Daniutė – katedros doktorantė, asistentė. Mokslinės veiklos sritys: Priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas, inkliuzinis ugdymas.  El.p. simona.daniute@su.lt
  Egidijus Elijošius - lektorius. Mokslinės veiklos sritys: neįgaliųjų profesinė karjera; neįgaliųjų profesinis orientavimas ir profesinio tinkamumo nustatymas; protinės raidos ypatingumai; kompensacinės kompiuterinės technologijos. El.p. egidijus.elijosius@su.lt
  Renata Geležinienė - socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė. Mokslinės veiklos sritys: Asmenų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymasis, specialiojo pedagogo veikla, SUP turinčių asmenų mokymosi stiliai ir strategijos. El.p. renata.geleziniene@su.lt
  Vytautas Gudonis - socialinių mokslų (psichologija) habilituotas daktaras, profesorius. Mokslinės veiklos sritys: Visuomenės požiūrio į negalę ir neįgaliuosius raida. Neįgaliųjų paveikslo mene, kaip specifinio socialinio statuso išraiškos tyrimai. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos terminijos problemos. El.p. vytautas.gudonis@su.lt
 Astos J nuotr Asta Jundulienė – katedros administratorė. El.p. asta.junduliene@su.lt
  Irena Kaffemanienė - socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė. Mokslinės veiklos sritys: Specialusis ikimokyklinis ugdymas. Sutrikusios raidos vaikų žaidimai. Sutrikusios regos vaikų ugdymas. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų auklėjimo problemos. El.p. irena.kaffemaniene@su.lt
  Daiva Kairienė - socialinių mokslų (edukologija) daktarė, lektorė. Mokslinės veiklos sritys: Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimai bei jų įveikimas; logopedijos teorija ir metodologija. El.p. daiva.kairiene@su.lt
  Rita Melienė - socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė. Mokslinės veiklos sritys: Lietuvių kalbos specialioji didaktika, heterogeninių grupių didaktika. El.p. rita.meliene@su.lt
 laima tomeniene m Laima Tomėnienė - socialinių mokslų (edukologija) daktarė, lektorė. Mokslinės veiklos sritys: mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, matematikos specialioji didaktika, heterogeninių grupių didaktika. El.p. laima.tomeniene@su.lt
  Sue Jones – mokslo periodinio leidinio „Specialusis ugdymas” anglų kalbos redaktorė, Mančesterio Municipalinio universiteto mokslininkė. 2013 m. išleido monografiją ‘Critical Learning for Social Work Students’. Su Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedra mokslininkė bendradarbiauja nuo 1992 m., už ilgametį bendradarbiavimą yra apdovanota aukščiausiu universiteto apdovanojimu. El.p. s.g.jones@mmu.ac.uk
 4

Pilvi Hämeenaho – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros po-doktorantūros stažuotoja, Jyväskylä universitetas (Suomija), Istorijos ir etnologijos katedra. Mokslinės veiklos sritys: tarpinstitucinis bendradarbiavimas tenkinant vaikų specialiuosius poreikius; specialistų ir tėvų kompetencijos; neįgalaus vaiko ir šeimos žmogaus teisių užtikrinimas. Stažuotojos mokslinė vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė.

Katedros doktorantai:

S Daniute mm

Simona Daniutė. Darbo tema: „Įrodymais grįsta praktika įveikiant fonologinius sutrikimus inkliuzinėje mokykloje“.

Mokslinis vadovas - doc. dr. Lina Miltenienė, ŠU. El.p. sdaniute@gmail.com

R Karveliene m

Regina Karvelienė. Darbo tema: „Negalę turinčių studentų įgalinimas internacionalizacijai namuose“.

Mokslinis vadovas - prof. (HP) dr. Stefanija Ališauskienė, ŠU. El.p. regina.karveliene@su.lt

 SimasGarbenis SPK 2018 12 mažesne

Simas Garbenis. Darbo tema: "Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinio intelekto ugdymas(is) kūno kultūros veikloje".

Mokslinis vadovas - doc. dr. Renata Geležinienė, Šu. El.p. garbenis2@gmail.com

 

Kviestiniai dėstytojai:

Margarita Jurevičienė, lektorė dr., el. p. margarita.jureviciene@gmail.com

Rita Kantanavičiūtė, asistentė dr., el. p. rita.kantanaviciute@gmail.com

Ingrida Kurmanskienė, asistentė, el. p. kuringrida@gmail.com

Rolandas Paulauskas, docentas, dr., el. p. roland.paulauskas@gmail.com

Dalia Šukienė, asistentė, el. p. dalia.logopede@gmail.com