Šiaulių universiteto struktūriniai pokyčiai nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS: 

Konkursų paskelbimo data 2018 03 01.

 

Edukologijos katedroje: docentas (0,5 etato) *

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

      Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S)

 1. Skaitomas studijų dalykas.

   Turėti choreografinės raiškos ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio teatrinio ugdymo (choreografinio ugdymo dalis), vaiko etnokultūrinio ugdymo, meninės raiškos didaktikos, edukacinės aplinkos modeliavimo, socioedukacinių projektų vadybos, žmogaus saugos ir vaiko sveikatos ugdymo (žmogaus saugos ugdymo dalis), visuomenės neformaliosios edukacijos pirmosios ir antrosios pakopų studentams paskaitų skaitymo, vadovavimo praktikoms ir baigiamiesiems darbams patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, orientuotų į ugdymo(si) inovacijas, neformalųjį vaikų švietimą Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, ir vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose, publikavimas, metodinių leidinių pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymo aspektu rengimas ir publikavimas.

Turėti dalyvavimo tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose, švietimo forumuose, bendruomenių šviečiamojoje veikloje, užsakomuosiuose tyrimuose, susijusiuose su ugdymo(si) inovacijomis bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliuoju vaikų švietimu bei pedagogų rengimu patirties. Turėti patirties dalyvaujant doktorantūros procesuose, rengiant, pertvarkant studijų programas, vadovaujant jų priežiūros grupėms, dalyvaujant ekspertinėje veikloje neformaliojo švietimo srityje, gebėti praktikoje diegti tyrimais grįstus mokslo rezultatus vaiko ūgties, bendrojo ugdymo(si) programų klausimais.

 

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

Specialiosios pedagogikos katedroje: docentas (0,5 etato)*

 

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

            Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S)

 1. Skaitomi studijų dalykai.

 

Turėti patirties rengiant ir skaitant paskaitas kritinio mąstymo ir inkliuzinio ugdymo, komandinio darbo, bendrosios ir specialiosios pedagogikos  bei inkliuzinio ugdymo filosofijos srityse.

 
 1. Mokslinis, metodinis darbas.
   

Mokslo straipsnių ir kitų mokslo darbų pagal mokslinių interesų sritį rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, ir vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir mokslo renginiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse,  nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.  Darbas rengiant ir atnaujinant studijų programas, studijų dalykus, paskaitų dėstymas tiek lietuvių, tiek anglų kalba tarptautiniams studentams. Inovatyvių studijų metodų, probleminio mokymosi ir tyrinėjimu grįsto mokymosi metodikos išmanymas ir taikymas.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

 

Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedroje: lektorius (0,5 etato) *

 

 1.  Mokslo sritis ir kryptis.

        Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S)

                

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti sveikatos priežiūros vadybos ir verslumo pagrindų, asmeninės lyderystės sveikatos ugdymo, biostatistikos, socialinių tyrimų metodologijos, reabilitacijos sistemų, vadovavimo praktikoms patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

Vykdant mokslinę ir metodinę veiklą, turėti patirties, specialių žinių ir pasirengimo, kuriant,  organizuojant ir viešai pristatant mokslo tyrimų rezultatus, integruojant juos į studijų procesą.  Dalyvavimas šviečiamojoje veikloje: paskaitų aktualiais studijų, mokslo ir studijų klausimais skaitymas Lietuvoje ir užsienyje, paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą. Turėti patirties rengiant naujas studijų programas ir studijų programų savianalizę, vadovauti studijų programų komiteto veiklai, studentų baigiamiesiems bakalauro bei magistro darbams, praktikoms.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas. 

 

Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedroje: lektorius (0,5 etato) *

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

 Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S).

 1. Skaitomas studijų dalykai.

Turėti individualių sporto šakų didaktikos, lengvosios atletikos, kūno kultūros ir sporto tyrimų metodologijos, sportininko mitybos, specialiųjų poreikių vaikų fizinio ugdymo paskaitų skaitymo, vadovavimo studentų praktikoms, baigiamiesiems  bakalauro ir magistro darbams patirties.

 1. Mokslinių interesų sritis.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

Mokslo straipsnių, orientuotų į skirtingo amžiaus bei gebėjimų ugdytinių fizinio ugdymo(si), fizinio aktyvumo raiškos ir motyvacijos veiksnių problematiką, Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, mokslinių konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose rengimas ir publikavimas.  Turėti dalyvavimo tarptautinėse mokslinėse konferencijose, rengiant ir atnaujinant studijų programas patirties.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

Ekonomikos katedroje: lektorius (0,5 etato) *

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

Socialiniai mokslai. Ekonomika (04 S)

 1. Skaitomas studijų dalykas.

    Giliai suprasti ekonomikos sistemų veikimą, žinoti mikroekonomines teorijas, turėti žinių verslo įmonių apskaitos ir ekonominės analizės srityje bei paskaitų rengimo ir skaitymo patirties.

 1. Mokslinių interesų sritis.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, atitinkančių Ekonomikos katedros prioritetinę mokslo kryptį (Regionų socialinės-ekonominės gerovės analizė ir vystymas), rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą. Prioritetas teikiamas mokslo publikacijoms Clarivate Analytics Web of Science  ir Scopus duomenų bazėse. Dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose, mokslo stažuotėse ir mokslinių mainų programose, užsakomuosiuose tyrimuose. Mokslinių ir praktinių konferencijų organizavimas. Paraiškų mokslo projektams rengimas ir įgyvendinimas. Dalyvavimas rengiant ir tobulinant studijų programas.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

Ekonomikos katedroje: docentas (0,5 etato) *

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

Socialiniai mokslai. Ekonomika (04 S).

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Giliai suprasti ekonomikos sistemų veikimą, žinoti ekonominės minties raidą ir šiuolaikines teorijas, turėti žinių projektų rengimo srityje bei  paskaitų rengimo ir skaitymo patirties. Privalumu laikytina paskaitų skaitymo anglų kalba patirtis.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, atitinkančių Ekonomikos katedros prioritetinę mokslo kryptį (Regionų socialinės-ekonominės gerovės analizė ir vystymas), rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą. Prioritetas teikiamas mokslo publikacijoms Clarivate Analytics Web of Science  ir Scopus duomenų bazėse. Dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose, mokslo stažuotėse ir mokslinių mainų programose, užsakomuosiuose tyrimuose. Mokslinių ir praktinių konferencijų organizavimas. Paraiškų mokslo projektams rengimas ir įgyvendinimas. Dalyvavimas rengiant ir tobulinant studijų programas.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

Ekonomikos katedroje: docentas (0,5 etato) *

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

Socialiniai mokslai. Ekonomika (04 S).

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti gilių įmonės ir valstybės finansų valdymo žinių, paskaitų rengimo ir skaitymo patirties. Privalumu laikytina paskaitų skaitymo anglų kalba patirtis.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, atitinkančių Ekonomikos katedros prioritetinę mokslo kryptį (Regionų socialinės-ekonominės gerovės analizė ir vystymas) bei orientuotų į įmonių ir valstybės finansų valdymo problematiką, rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą. Prioritetas teikiamas mokslo publikacijoms Clarivate Analytics Web of Science  ir Scopus duomenų bazėse. Dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose, mokslo stažuotėse ir mokslinių mainų programose, užsakomuosiuose tyrimuose. Mokslinių ir praktinių konferencijų organizavimas. Paraiškų mokslo projektams rengimas ir įgyvendinimas. Dalyvavimas rengiant ir tobulinant studijų programas.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

 

Verslo ir viešosios vadybos katedroje: lektorius (0,5 etato)*

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

Socialiniai mokslai. Vadyba (03 S).

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti  socialinių tyrimų metodologijos,  kiekybinių tyrimų metodologijos, organizacijos vertinimo ir įsivertinimo, vertinimo tyrimų metodologijos kokybės paskaitų rengimo ir skaitymo bei vadovavimo baigiamiesiems darbams patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

Turėti dalyvavimo mokslinėse konferencijose, projektuose, susijusiuose su organizacijų vertinimu ir įsivertinimu, patirties.

 

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

 

Verslo ir viešosios vadybos katedroje: docentas (0,5 etato) *

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

Socialiniai mokslai. Vadyba (03 S).

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti marketingo komunikacijos, personalo valdymo, pokyčių valdymo ir lyderystės bei tarptautinio marketingo srityse paskaitų rengimo ir skaitymo bei vadovavimo baigiamiesiems darbams patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, orientuotų į santykių su klientais plėtojimo strategijas, marketingo komunikacijas bei  žmogiškųjų išteklių valdymą organizacijose, Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, ir vienkartiniuose profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose, rengimas ir publikavimas.

Turėti dalyvavimo mokslinėse konferencijose, projektuose, susijusiuose su žmogiškųjų išteklių valdymu, patirties. Turėti patirties vadovaujant magistro ir bakalauro darbams, gebėjimų praktikoje diegti tyrimais grįstus mokslo rezultatus, įtraukti studentus į tyrimus ir jų rezultatų viešinimą.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedroje:docentas (0,5 etato) *

 

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

                       Menotyra (03H)

2. Skaitomas studijų dalykas.

                     Turėti tradicinio ir šiuolaikinio chorinio meno raiškos modeliavimo, kultūros procesų valdymo, kultūros ir švietimo projektų organizavimo, instrumentinio muzikavimo, dainavimo ir judesio raiškos ugdymo paskaitų rengimo ir skaitymo patirties.

3.  Mokslinis, metodinis (kūrybinis) darbas.

Meninis ir metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Vykdant meninę, kūrybinę ir metodinę veiklą, turėti patirties, specialių žinių ir pasirengimo kuriant, organizuojant ir viešai pristatant menines programas koncertuose, meno renginiuose. Dalyvauti edukaciniuose  renginiuose švietimo ir kultūros įstaigose, skleidžiant kultūrinį, meninį ir intelektinį potencialą.

Metodinių leidinių, priemonių rengimas, meninių projektų kūrimas ir realizavimas, dalyvavimas šviečiamojoje veikloje: paskaitų aktualiais studijų, mokslo ir meno klausimais skaitymas Lietuvoje ir užsienyje, paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą, dalyvavimas rengiant studijų programų savianalizes ir koreguojant studijų programų turinį.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

 

Informatikos katedroje: profesorius (0,5 etato)*

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

      Technologijos mokslai. Informatikos inžinerija (07T).

 1. Skaitomi studijų dalykai.

Turėti programų sistemų saugumo, duomenų ir informacijos saugos ar apsaugos (programų sistemų saugumas, informacinių sistemų kūrimo karkasai,  kriptografija, šiuolaikiniai algoritmai kriptografijoje) paskaitų rengimo ir skaitymo patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus profesoriaus pareigoms.

Moksliniai tyrimai atliekami informacijos saugos modeliavimo ir vertinimo tematika, reikšmingi mokslo straipsniai publikuojami mokslo leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science. Turėti dalyvavimo konferencijų organizaciniuose / programų / moksliniuose komitetuose, mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose, asociacijų / draugijų veiklose; straipsnių / knygų referavimo tarptautinėse duomenų bazėse; projektų paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo; vadovavimo baigiamiesiems bakalauro ir magistro darbams; dalyvavimo studijų programų rengimo ir (ar) vertinimo komitetuose patirties.

 

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

 

Inžinerijos katedroje: lektorius (0,5 etato)*

 

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

            Biomedicinos mokslai. Ekologija ir aplinkotyra (03 B)

 1. Skaitomi studijų dalykai.

Turėti patirties rengiant ir skaitant paskaitas cheminių medžiagų sudėties ir cheminių procesų vyksmo gyvuosiuose organizmuose,  gamtinės  aplinkos ir jų tarpusavio ryšių, ekosistemų taršos problematikos ir jų būklės kontroliavimo, maisto saugos, toksiškų medžiagų analizės metodų diegimo ir pritaikymo srityse.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Reikšmingų mokslo straipsnių, orientuotų į gamtinių ekosistemų taršą, šiuolaikinius gamtinės aplinkos vertinimo ir analizės metodus, publikavimas leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics  Web of Science.

Turėti patirties rengiant ir pertvarkant studijų programas, dalyvaujant tarptautinėse mokslinėse konferencijose, užsakomuosiuose tyrimuose, projektuose, susijusiuose su gamtinės aplinkos bei maisto taršos analize ir inovacijomis. Gebėti praktikoje diegti tyrimais grįstus mokslo rezultatus toksinių medžiagų gamtinėje aplinkoje,  maisto saugos  klausimais.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

 

Humanitarinių mokslų katedroje: profesorius (0,5 etato) *

 1. Mokslo sritis ir kryptis.

      Humanitariniai mokslai (05H) Istorija

Skaitomas studijų dalykas

   Turėti LDK, Europos viduramžių, Naujųjų amžių, Jogailaičių, Materialinės Europos istorijos, Istoriografijos paradigmos, Migracijos Europos istorijoje; Identitetų transformacijos ir kultūros, Kultūros atminties tyrimai, Istorijos ir politikos kontroversijos, Mikroistorijos,  metodologija ir tyrimų pirmosios ir antrosios pakopų studentams paskaitų skaitymo patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus profesoriaus pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, orientuotų į viduramžių ir naujųjų amžių Europos  socialinės-ekonominės, politinės ir kultūros istorijos tyrimus, taip pat į lituanistikos plėtrą, kaip vieną svarbiausių Lietuvos valstybės prioritetų, Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, ir vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose, rengimas ir publikavimas. Rengti metodinius leidinius istorijos teorijos ir istorijos problemomis.

Turėti dalyvavimo tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, užsakomuosiuose tyrimuose, projektuose, susijusiuose su istorijos ir paveldo problemomis, doktorantūros procese ir šviečiamojoje veikloje patirties. Turėti patirties dalyvaujant ekspertinėse organizacijose bei kitose veiklose istorijos ir paveldo srityje, gebėti generuoti naujas idėjas ir pritaikyti naujausius mokslo ir savo profesijos pasiekimus studijose. Turėti patirties organizuojant, rengiant ir pertvarkant studijų programas bei studijas, vykdant šviečiamąją arba mokymo veiklą.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

 
Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2018-05-04.

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius