Šiaulių universiteto struktūriniai pokyčiai nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS: 

 

SKELBIMO DATA 2017-12-11

UGDYMO MOKSLŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETE

Muzikos pedagogikos katedroje: docentas (0,5 etato).*

 

1.   Mokslo sritis ir kryptis. Humanitarinių mokslų sritis, menotyra (menai) (03 H)

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti tradicinio ir šiuolaikinio meno raiškos, studijinių garso technologijų įvaldymo, tradicinių ir šiuolaikinių garso medijų kūrimo ir atlikimo, teorinio ir praktinio muzikos užrašymo šiuolaikinėmis technologijomis; garso kaip esminio muzikos komponento formavimo ir konstravimo galimybių analizės, kūrybos proceso praktinio modeliavimo, naujų  muzikinės kompozicijos ir aranžavimo metodų šiuolaikinėmis garso technologijomis priemonių valdymo paskaitų skaitymo patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eitinuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Vykdant meninę, kūrybinę ir metodinę veiklą, turėti patirties, specialių žinių ir pasirengimo viešai pristatant intelektinę kūrybą – autorinius muzikos kūrinius koncertuose bei meno renginiuose. Dalyvauti kuriant edukacinius meno renginius kultūros įstaigose kaupiant kultūrinį, meninį ir intelektinį kapitalą, kuris suteikia pristatomiems meno projektams papildomą vertę ir sklaidos galimybes. Reikšmingas metodinių leidinių, priemonių rengimas, meninių projektų kūrimas ir realizavimas, dalyvavimas šviečiamojoje veikloje: paskaitų aktualiais studijų, mokslo ir meno klausimais skaitymas, paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą, dalyvavimas rengiant studijų programų savianalizes ir koreguojant studijų programų turinį.

 *Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedroje: lektorius (1 etatas).*

1.   Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, edukologija (07 S)

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti mokinių sveikatos rizikos veiksnių valdymo ir savikontrolės, sveikatos raštingumo, teorinių ir praktinių vaikų bei paauglių sveikatos ugdymo principų, metodų, individualių sveikatinimo planų formavimo, sveikatos rizikos veiksnių identifikavimo, prevencinių priemonių kūrimo bei sveikatos tausojimo programų; darbo  su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais paskaitų skaitymo patirties.  Vadovauti studentų praktikoms ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Turėti vaikų ir paauglių sveikatos raštingumo ugdymo patirties.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eitinuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

Atliekant mokslinius tyrimus, turėti moksleivių sveikatos raštingumo ir sveikatos rizikos veiksnių valdymo patirties, vykdyti mokslinę metodinę veiklą, susijusią su Erasmus+ dėstytojų mobilumo programa, dalyvauti rengiant ir pertvarkant studijų programas, rengti studijų programų savianalizes, dalyvauti ES struktūrinių fondų, ES Švietimo mainų paramos programose, LMT mokslo projektuose, dalyvauti ir skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose, rengti reikšmingus straipsnius Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, esančiuose pripažintose mokslo duomenų bazėse.

 

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

 

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2018-02-08.

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

SKELBIMO DATA 2017-12-11

SOCIALINIŲ,  HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETE

Vadybos katedroje: docentas (0,5 etato). *

1.  Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, vadyba (03 S)

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti marketingo procesų valdymo ir vertinimo paskaitų rengimo ir skaitymo,  vadovavimo praktikai bei  baigiamiesiems darbams  patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Vadybos katedroje: lektorius  (0,5 etato).*

1.   Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, vadyba (03 S )

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti logistikos valdymo, verslo įmonių finansinės analizės paskaitų rengimo ir skaitymo,  vadovavimo praktikai bei  baigiamiesiems darbams  patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Ekonomikos katedroje: profesorius (0,5 etato).*

1.  Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, ekonomika (04 S)

 1. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti įmonės finansų valdymo, finansavimo politikos formavimo ir įvertinimo, finansinių sprendimų rizikos įvertinimo, VP ir investicinio  portfelio valdymo, investicinės rizikos valdymo, racionalios kapitalo struktūros modeliavimo, finansų rinkos ir jos likvidumo analizės, tarprinkinės analizės, investuotojų elgsenos, socialiai atsakingo investavimo bei regionų netolygaus vystymosi problemų paskaitų rengimo ir skaitymo patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus profesoriaus pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, orientuotų į finansinių sprendimų modeliavimą finansų

sistemos tvarumo kontekste, Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, ir vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose, rengimas ir publikavimas. Turėti dalyvavimo tarptautinėse mokslinėse konferencijose, rengiant ir pertvarkant studijų programas, užsakomuosiuose tyrimuose, projektuose, doktorantūros procese ir šviečiamojoje veikloje patirties. Turėti patirties dalyvaujant ekspertinėse organizacijose bei kitose veiklose. Dalyvauti šviečiamojoje veikloje: skaityti paskaitas visuomenei aktualiais studijų ir mokslo klausimais.  

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Viešojo administravimo  katedroje: profesorius (0,5 etato).*

 1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, vadyba (03 S).

2.   Skaitomas studijų dalykas.

Turėti pokyčių valdymo viešojo valdymo institucijose, žmogiškųjų išteklių valdymo, kokybės valdymo, lyderystės bei darbuotojų įtraukimo į sprendimų priėmimą paskaitų rengimo ir skaitymo patirties.

3.Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus profesoriaus pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, orientuotų į viešojo valdymo institucijų valdymo kokybę, lyderystę pokyčių valdyme, žmogiškųjų išteklių valdymą viešojo sektoriaus institucijose, Lietuvos ir užsienio periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, ir vienkartiniuose profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose, rengimas ir publikavimas. Turėti dalyvavimo tarptautinėse mokslinėse konferencijose, rengiant ir pertvarkant studijų programas, dalyvavimo užsakomuosiuose tyrimuose, projektuose, susijusiuose su organizacijos pokyčių valdymu, su studijų kokybe, dalyvavimo doktorantūros procese ir šviečiamojoje veikloje patirties. Vadovaujant magistro ir bakalauro darbams, gebėjimų praktikoje diegti tyrimais grįstus mokslo rezultatus, įtraukti studentus į tyrimus ir jų rezultatų viešinimą, bendradarbiavimo su valdymo ir savivaldos institucijomis  patirties.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Viešojo administravimo  katedroje: docentas (0,5 etato).*

 1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, vadyba (03 S).

2.   Skaitomas studijų dalykas.

Turėti viešojo valdymo modernizavimo, gero valdymo teorijos ir praktikos, regioninių inovacijų sistemų valdymo paskaitų rengimo ir skaitymo patirties.

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Reikšmingų mokslo straipsnių, orientuotų į viešojo valdymo modernizavimo, gero valdymo teorijos ir praktikos, regioninių inovacijų sistemų valdymo problematiką, Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, mokslinių konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, rengimas ir publikavimas. Dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose, rengiant ir pertvarkant studijų programas. Dalyvavimas mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose, tarptautinio bendradarbiavimo patirtis mokslo ir studijų srityse. Dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse organizacijose bei kitoje ekspertinėje ir taikomojoje mokslinėje veikloje.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2018-02-08.

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

SKELBIMO DATA 2017-12-11

MOKSLO INSTITUTE

Žmogaus gerovės tyrimų centre: vyriausiasis  mokslo darbuotojas (0,5 etato).*

 1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, edukologija (07 S).

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų nuostatuose keliamus reikalavimus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms.

Moksliniai tyrimai orientuoti į aukštojo mokslo specialistų rengimo ir kokybės tyrimus, socioedukacinės pagalbos metodų ir inovacijų diegimą skirtinguose sektoriuose, ugdymo(si) procesų tobulinimą ir vystymą suaugusiųjų švietimo sektoriuje. Turėti ekspertinės patirties, susijusios su mokslo rezultatų vertinimu, studijų tobulinimu, aukštojo mokslo kokybe, kitais švietimo klausimais. Privaloma ekspertinė veikla apima mokslo straipsnių ir (ar) kitų mokslo leidinių recenzavimą  bei dalyvavimą redakcinėse kolegijose ir (ar) mokslo renginių mokslo komitetuose. Aktyvus atliekamų tyrimų publikavimas  rengiant straipsnius leidiniuose, referuojamuose tarptautinės duomenų bazėse, ir leidžiamuose Lietuvoje ir užsienyje.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Žmogaus gerovės tyrimų centre: vyriausiasis  mokslo darbuotojas (0,5 etato).*

 1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, ekonomika (04 S).

2.    Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų nuostatuose keliamus reikalavimus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms.

Moksliniai tyrimai orientuoti į investicinės rizikos ir investicinio portfelio valdymo problemų tyrimus,  racionalios kapitalo struktūros modeliavimą, finansų rinkos ir jos likvidumo analizę, tarprinkinę analizę, investuotojų elgsenos tyrimus, regionų netolygus vystymosi problemų vertinimą. Turėti patirties rengiant ES struktūrinių fondų ir kitiems finansavimo šaltiniams paraiškas ir įgyvendinant projektus, susijusius su mokslinės kompetencijos plėtros klausimais (ES, užsienio šalių finansavimas), vadovaujant projektams ar tyrėjų grupėms. Patirtis organizuojant mokslo renginius (konferencijas, seminarus ir pan.). Privaloma ekspertinė veikla apima mokslo straipsnių ir (ar) kitų mokslo leidinių recenzavimą, dalyvavimą doktorantūros procesuose. Didelė tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio universitetais patirtis, mokslinės stažuotės. Atliekamų tyrimų publikavimas  rengiant straipsnius leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, ir leidžiamuose Lietuvoje bei užsienyje. Aktyvi mokslo populiarinimo ir tyrimų viešinimo veikla.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Socialinių inovacijų tyrimų centre: mokslo darbuotojas (0,5 etato).*

 1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai, vadyba (03 S).

2.    Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų nuostatuose keliamus reikalavimus mokslo darbuotojo pareigoms.

Moksliniai tyrimai orientuoti į inovacijų sistemų valdymo, absorbcinio gebėjimo stiprinimo, regioninės plėtros, viešojo valdymo modernizavimo, gero valdymo įgyvendinimo tyrimus. Turėti patirties įgyvendinant projektus, susijusius su regionų plėtros, mokslinės kompetencijos plėtros klausimais (ES, užsienio šalių finansavimas). Privaloma ekspertinė veikla apima mokslo straipsnių ir (ar) kitų mokslo leidinių recenzavimą. Didelė tarptautinio bendradarbiavimo patirtis. Aktyvus atliekamų tyrimų publikavimas rengiant straipsnius leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, ir leidžiamuose Lietuvoje ir užsienyje.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

 

Fizinių ir technologijos mokslų centre: vyriausiasis  mokslo darbuotojas (0,5 etato).*

 1. Mokslo sritis ir kryptis. Fiziniai mokslai, matematika (01 P).

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų nuostatuose keliamus reikalavimus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms.

Moksliniai tyrimai orientuoti į įvairių dzeta ir L funkcijų bei jų rinkinių asimptotinio elgesio, universalumo bei šių funkcijų funkcinio nepriklausomumo ir nulių pasiskirstymo tyrimus; rezultatai publikuojami mokslo leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science. Dalyvavimas daktaro disertacijų gynimo procedūrose, konferencijų organizaciniuose / programų / moksliniuose komitetuose, mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose, asociacijų / draugijų veiklose; straipsnių / knygų referavimas tarptautinėse duomenų bazėse; projektų paraiškų rengimas ir įgyvendinimas.

Vadovavimo mokslo ar (ir) studijų institucijos padaliniui / mokslo centrui / mokslininkų grupei patirtis.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Fizinių ir technologijos mokslų centre: vyresnysis  mokslo darbuotojas (0,5 etato).*

 1. Mokslo sritis ir kryptis. Fiziniai mokslai, matematika (01 P).

 1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų nuostatuose keliamus reikalavimus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms.

Moksliniai tyrimai atliekami analizinės skaičių teorijos tematikoje, rezultatai publikuojami mokslo leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science. Dalyvavimas daktaro disertacijų gynimo procedūrose, konferencijų organizaciniuose / programų / moksliniuose komitetuose, mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose, asociacijų / draugijų veiklose; straipsnių / knygų referavimas tarptautinėse duomenų bazėse; projektų paraiškų rengimas ir projektų įgyvendinimas.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2018-02-08.

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

 

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius