ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS: 

 

SKELBIMO DATA 2019-03-25

 

Edukologijos institutas: docentas (0,5 etato)*

 

1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S).

2. Skaitomas studijų dalykas.

 

Turėti socialinės atskirties asmenų (neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų) socialinio ugdymo, socialinės gerovės specialistų (švietimo pagalbos, socialinių darbuotojų) rengimo bei socialinės atskirties asmenų, socialinės gerovės specialistų streso raiškos ir įveikos strategijų, ugdymo filosofijos, socialinės pedagogikos, socioedukacinės veiklos su vaikais ir jaunimu, socialinio darbo technologijų ir metodų, profesinio streso valdymo paskaitų rengimo ir jų skaitymo patirties I ir II studijų pakopose.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Mokslinis metodinis darbas turi būti vykdomas Edukologijos instituto numatytų mokslinių krypčių ir tematikų erdvėje ir atitikti šias mokslinių interesų sritis: „Inkliuzinės visuomenės stiprinimas socioedukacinėmis priemonėmis. Socialinės atskirties rizikos situacijoje esančių asmenų psichosocialinė gerovė“. Moksliniai straipsniai turi būti orientuoti į inkliuzinės visuomenės stiprinimą, socialinės atskirties mažinimą ir publikuojami Lietuvos ir užsienio periodiniuose, tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, kultūros ir profesiniuose leidiniuose. Tyrimų duomenų sklaida užtikrinama dalyvaujant tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse praktinėse konferencijose.

Turėti socialinės gerovės specialistų (švietimo pagalbos, socialinių darbuotojų) rengimo tobulinimo ir studijų kokybės gerinimo procesuose patirties. Būti savianalizės rengimo darbo grupių nariu. Gebėti rengti studijų programų aprašus, būti studijų programų savianalizių darbo grupių nariu.

Dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių projektuose, mokslinių mainų tarptautinėse programose, ekspertinėje veikloje.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. spalio 10 d.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2019-05-24. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

Regionų plėtrosinstitute: lektorius (0,5 etato)*

1. Mokslo sritis ir kryptis.

Technologijos mokslai. Elektros ir elektronikos inžinerija (01 T).

2. Skaitomas studijų dalykas.

       Turėti elektronikos ir grandinių, programavimo pagrindų, jutiklių, robotų valdymo ir programavimo, robotizuotos sistemų projekto ir žmogaus ir kompiuterio sąveikos bei jutiklių tinklų paskaitų rengimo ir jų skaitymo patirties I ir II studijų pakopose.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

       Suprasti išmaniosios gamybos problematiką. Išmanyti ir gebėti taikyti pagrindines elektros ir elektronikos inžinerijos teorijas, inovacijas, jas taikyti praktikoje. Bendradarbiauti su regiono pramonės įmonėmis. Turėti žinių ir patirties inžinierių rengimo ir inžinerinių taikomųjų tyrimų srityse. Turėti paskaitų rengimo ir skaitymo užsienio kalba patirties, dirbti pedagoginį darbą su tarptautiniais studentais. Vykdyti taikomojo pobūdžio tyrimus elektronikos ir elektros bei gretutinėse šakose. Rengti ir skelbti mokslo publikacijas Lietuvos ir užsienio mokslo recenzuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose. Turėti patirties rengiant pranešimus ir dalyvaujant mokslinėse konferencijose, skaitant viešas paskaitas. Mokslinių ir praktinių konferencijų organizavimas, studijų ir mokslo viešinimas. Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose. Dalyvavimas rengiant ir tobulinant studijų programas.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2019-05-24. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

Regionų plėtros institute: lektorius (0,5 etato)*

1. Mokslo sritis ir kryptis.

Socialiniai mokslai. Vadyba (03 S)

2. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti studijų dalykų – valstybės tarnybos etikos, etikos ir antikorupcinės politikos, viešojo sektoriaus organizacijų vadybos (organizacijų elgsenos) paskaitų rengimo ir skaitymo patirties. Privalumas būtų vadovavimo viešojo administravimo studijų krypties bakalauro darbams. Prioritetas teikiamasturinčiam mokslinio potencialo dėstyti dalyką ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešojo sektoriaus institucijoje“.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

Išmanyti viešojo administravimo, etikos vadybos vietos savivaldoje ir antikorupcinės aplinkos kūrimo teorines prieigas, tyrimų laukus. Turėti žinių ir patirties viešojo administravimo specialistų rengimo ir mokslinėje tiriamojoje veikloje etikos vadybos vietos savivaldoje, antikorupcinės aplinkos kūrimo ir vertinimo viešojo administravimo organizacijose tyrimų srityse,konsultacinės praktinės patirties diegiant etikos vadybos priemones viešojo administravimo organizacijose.Reikšmingų mokslo publikacijų rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio mokslo recenzuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose. Prioritetas teikiamas tarptautinėms mokslo publikacijoms. Turėti patirties rengiant pranešimus ir dalyvaujant mokslinėse konferencijose, mokslo stažuotėse. Mokslinių ir praktinių konferencijų organizavimas. Dalyvavimas tarptautinių mokslo programų projektuose. Dalyvavimas rengiant ir tobulinant studijų programas, diegiant inovatyvius mokymo metodus (kooperuotas studijas).

Turėti praktinės patirties vykdant šviečiamąją antikorupcinę veiklą savivaldos, nacionaliniu lygiu, bendradarbiaujant su valstybės tarnybos institucijomis, dirbančiomis valstybės antikorupcinės politikos klausimais.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2019-05-24. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

 

SKELBIMO DATA 2019-01-14

Specialiosios pedagogikos katedroje: docentas (0,5 etato)*

(nuo 2019 m. vasario 1 d. Edukologijos institutas)

 

1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S).

2. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti paskaitų skaitymo inkliuzinio ir specialiojo ugdymo, ugdymo dalyvių edukacinių poreikių, specialiųjų pedagogų rengimo kokybės ypatumų klausimais patirties. Vykdyti aktyvią mokslinę veiklą specialiojo ir inkliuzinio ugdymo tyrimų srityje, analizuojant ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių negalių ir sutrikimų, specialiuosius ugdymosi poreikius. Domėtis šių vaikų specialiojo ugdymo organizavimo, aplinkos pritaikymo ir ugdymo(si) programų individualizavimo bei vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo galimybėmis. Skaityti ir rengti studijų dalykus specialiųjų pedagogų rengimo inovacijų klausimais specialiojo ir inkliuzinio švietimo kontekste.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslo straipsnių ir kitų mokslo darbų pagal mokslinių interesų sritį rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose bei tęstiniuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje, kituose recenzuojamuose leidiniuose, vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir mokslo renginiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo bei studijų projektuose.

Darbas rengiant ir atnaujinant studijų programas, studijų dalykus, rengiant savianalizes, paskaitų dėstymas tiek lietuvių, tiek anglų kalba tarptautiniams studentams. Inovatyvių studijų metodų, kooperuotų studijų, probleminio ir tyrinėjimu grįsto mokymosi bei nuotolinių studijų kursų rengimo metodikos išmanymas ir taikymas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. balandžio 15 d.

Specialiosios pedagogikos katedroje: lektorius (0,5 etato)*

(nuo 2019 m. vasario 1 d. Edukologijos institutas)

1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S).

2. Skaitomas studijų dalykas.

           Turėti paskaitų skaitymo didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo ir vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo klausimais patirties.

Vykdyti aktyvią mokslinę veiklą specialiojo ugdymo tyrimų srityje, nagrinėjant autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo bei didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo galimybių ir inovacijų klausimus.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

          Mokslo straipsnių ir kitų mokslo darbų pagal mokslinių interesų sritį rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose bei tęstiniuose recenzuojamuose leidiniuose, vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir mokslo renginiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.  

           Metodinių priemonių darbui su autizmo spektro turinčiais vaikais rengimas. Darbas rengiant ir atnaujinant studijų dalykus, inovatyvių studijų metodų išmanymas ir taikymas.

           Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. gegužės 2 d.

Botanikos sode: mokslo darbuotojas (1 etatas)*

  1. Mokslo sritis ir kryptis. Žemės ūkio mokslai. Agronomija (A 000).

     2. Mokslinių interesų sritis.

Moksliniai tyrimai orientuoti įaugalų fenologijos ir augalų fiziologijos, įskaitant veikliųjų medžiagų kaupimo dėsningumus, tyrimus.

  1. Mokslinis, metodinis darbas.

Vykdant mokslinį darbą gebėti užsiauginti jam medžiagą:atpažinti augalų tręšimo ir kitos priežiūros poreikį, pažinti dekoratyviųjų augalų kenkėjus ir ligas, turėti kompetencijų suvaldant jų protrūkius. Turėti: 1) mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, referuojamuose duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science, paskelbtomis mokslo publikacijomis įrodytos mokslinio darbo patirties kiekvienoje iš šių tematikų: augalų fenologijos, augalų fiziologijos, įskaitant veikliųjų medžiagų kaupimo dėsningumus augaluose; 2) mokslo publikacijų autoryste įrodytų žinių apie adventyvinius ir Lietuvos retuosius augalus, kalninių augalų florą ir tradicinius darželius; 3) didelės kalninių augalų kolekcijos savarankiško formavimo ir priežiūros patirties; 4) darbo nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose patirties; 5) ne mažesnę kaip 5 metų mokslinio darbo botanikos sode ar kitoje, į augalų įvairovės kaupimą ir tyrimus orientuotoje, įstaigoje patirtį.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. gegužės 2 d.

Dokumentai priimamiAdministracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai)iki 2019-03-08.

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

 

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750

 

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius