ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS: 

 

SKELBIMO DATA 2019-03-25

 

Edukologijos institutas: docentas (0,5 etato)*

 

1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S).

2. Skaitomas studijų dalykas.

 

Turėti socialinės atskirties asmenų (neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų) socialinio ugdymo, socialinės gerovės specialistų (švietimo pagalbos, socialinių darbuotojų) rengimo bei socialinės atskirties asmenų, socialinės gerovės specialistų streso raiškos ir įveikos strategijų, ugdymo filosofijos, socialinės pedagogikos, socioedukacinės veiklos su vaikais ir jaunimu, socialinio darbo technologijų ir metodų, profesinio streso valdymo paskaitų rengimo ir jų skaitymo patirties I ir II studijų pakopose.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Mokslinis metodinis darbas turi būti vykdomas Edukologijos instituto numatytų mokslinių krypčių ir tematikų erdvėje ir atitikti šias mokslinių interesų sritis: „Inkliuzinės visuomenės stiprinimas socioedukacinėmis priemonėmis. Socialinės atskirties rizikos situacijoje esančių asmenų psichosocialinė gerovė“. Moksliniai straipsniai turi būti orientuoti į inkliuzinės visuomenės stiprinimą, socialinės atskirties mažinimą ir publikuojami Lietuvos ir užsienio periodiniuose, tęstiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, kultūros ir profesiniuose leidiniuose. Tyrimų duomenų sklaida užtikrinama dalyvaujant tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse praktinėse konferencijose.

Turėti socialinės gerovės specialistų (švietimo pagalbos, socialinių darbuotojų) rengimo tobulinimo ir studijų kokybės gerinimo procesuose patirties. Būti savianalizės rengimo darbo grupių nariu. Gebėti rengti studijų programų aprašus, būti studijų programų savianalizių darbo grupių nariu.

Dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių projektuose, mokslinių mainų tarptautinėse programose, ekspertinėje veikloje.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. spalio 10 d.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2019-05-24. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

Regionų plėtrosinstitute: lektorius (0,5 etato)*

1. Mokslo sritis ir kryptis.

Technologijos mokslai. Elektros ir elektronikos inžinerija (01 T).

2. Skaitomas studijų dalykas.

       Turėti elektronikos ir grandinių, programavimo pagrindų, jutiklių, robotų valdymo ir programavimo, robotizuotos sistemų projekto ir žmogaus ir kompiuterio sąveikos bei jutiklių tinklų paskaitų rengimo ir jų skaitymo patirties I ir II studijų pakopose.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

       Suprasti išmaniosios gamybos problematiką. Išmanyti ir gebėti taikyti pagrindines elektros ir elektronikos inžinerijos teorijas, inovacijas, jas taikyti praktikoje. Bendradarbiauti su regiono pramonės įmonėmis. Turėti žinių ir patirties inžinierių rengimo ir inžinerinių taikomųjų tyrimų srityse. Turėti paskaitų rengimo ir skaitymo užsienio kalba patirties, dirbti pedagoginį darbą su tarptautiniais studentais. Vykdyti taikomojo pobūdžio tyrimus elektronikos ir elektros bei gretutinėse šakose. Rengti ir skelbti mokslo publikacijas Lietuvos ir užsienio mokslo recenzuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose. Turėti patirties rengiant pranešimus ir dalyvaujant mokslinėse konferencijose, skaitant viešas paskaitas. Mokslinių ir praktinių konferencijų organizavimas, studijų ir mokslo viešinimas. Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose. Dalyvavimas rengiant ir tobulinant studijų programas.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2019-05-24. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

Regionų plėtros institute: lektorius (0,5 etato)*

1. Mokslo sritis ir kryptis.

Socialiniai mokslai. Vadyba (03 S)

2. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti studijų dalykų – valstybės tarnybos etikos, etikos ir antikorupcinės politikos, viešojo sektoriaus organizacijų vadybos (organizacijų elgsenos) paskaitų rengimo ir skaitymo patirties. Privalumas būtų vadovavimo viešojo administravimo studijų krypties bakalauro darbams. Prioritetas teikiamasturinčiam mokslinio potencialo dėstyti dalyką ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešojo sektoriaus institucijoje“.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

Išmanyti viešojo administravimo, etikos vadybos vietos savivaldoje ir antikorupcinės aplinkos kūrimo teorines prieigas, tyrimų laukus. Turėti žinių ir patirties viešojo administravimo specialistų rengimo ir mokslinėje tiriamojoje veikloje etikos vadybos vietos savivaldoje, antikorupcinės aplinkos kūrimo ir vertinimo viešojo administravimo organizacijose tyrimų srityse,konsultacinės praktinės patirties diegiant etikos vadybos priemones viešojo administravimo organizacijose.Reikšmingų mokslo publikacijų rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio mokslo recenzuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose. Prioritetas teikiamas tarptautinėms mokslo publikacijoms. Turėti patirties rengiant pranešimus ir dalyvaujant mokslinėse konferencijose, mokslo stažuotėse. Mokslinių ir praktinių konferencijų organizavimas. Dalyvavimas tarptautinių mokslo programų projektuose. Dalyvavimas rengiant ir tobulinant studijų programas, diegiant inovatyvius mokymo metodus (kooperuotas studijas).

Turėti praktinės patirties vykdant šviečiamąją antikorupcinę veiklą savivaldos, nacionaliniu lygiu, bendradarbiaujant su valstybės tarnybos institucijomis, dirbančiomis valstybės antikorupcinės politikos klausimais.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2019-05-24. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

 

 

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius