ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS: 

 

SKELBIMO DATA 2019-01-14

Specialiosios pedagogikos katedroje: docentas (0,5 etato)*

(nuo 2019 m. vasario 1 d. Edukologijos institutas)

 

1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S).

2. Skaitomas studijų dalykas.

Turėti paskaitų skaitymo inkliuzinio ir specialiojo ugdymo, ugdymo dalyvių edukacinių poreikių, specialiųjų pedagogų rengimo kokybės ypatumų klausimais patirties. Vykdyti aktyvią mokslinę veiklą specialiojo ir inkliuzinio ugdymo tyrimų srityje, analizuojant ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių negalių ir sutrikimų, specialiuosius ugdymosi poreikius. Domėtis šių vaikų specialiojo ugdymo organizavimo, aplinkos pritaikymo ir ugdymo(si) programų individualizavimo bei vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo galimybėmis. Skaityti ir rengti studijų dalykus specialiųjų pedagogų rengimo inovacijų klausimais specialiojo ir inkliuzinio švietimo kontekste.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslo straipsnių ir kitų mokslo darbų pagal mokslinių interesų sritį rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose bei tęstiniuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje, kituose recenzuojamuose leidiniuose, vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir mokslo renginiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo bei studijų projektuose.

Darbas rengiant ir atnaujinant studijų programas, studijų dalykus, rengiant savianalizes, paskaitų dėstymas tiek lietuvių, tiek anglų kalba tarptautiniams studentams. Inovatyvių studijų metodų, kooperuotų studijų, probleminio ir tyrinėjimu grįsto mokymosi bei nuotolinių studijų kursų rengimo metodikos išmanymas ir taikymas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. balandžio 15 d.

Specialiosios pedagogikos katedroje: lektorius (0,5 etato)*

(nuo 2019 m. vasario 1 d. Edukologijos institutas)

1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S).

2. Skaitomas studijų dalykas.

           Turėti paskaitų skaitymo didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo ir vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo klausimais patirties.

Vykdyti aktyvią mokslinę veiklą specialiojo ugdymo tyrimų srityje, nagrinėjant autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo bei didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo galimybių ir inovacijų klausimus.

3. Mokslinis, metodinis darbas.

          Mokslo straipsnių ir kitų mokslo darbų pagal mokslinių interesų sritį rengimas ir publikavimas Lietuvos ir užsienio periodiniuose bei tęstiniuose recenzuojamuose leidiniuose, vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripažintose leidyklose. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir mokslo renginiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.  

           Metodinių priemonių darbui su autizmo spektro turinčiais vaikais rengimas. Darbas rengiant ir atnaujinant studijų dalykus, inovatyvių studijų metodų išmanymas ir taikymas.

           Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus lektoriaus pareigoms.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. gegužės 2 d.

Botanikos sode: mokslo darbuotojas (1 etatas)*

  1. Mokslo sritis ir kryptis. Žemės ūkio mokslai. Agronomija (A 000).

     2. Mokslinių interesų sritis.

Moksliniai tyrimai orientuoti įaugalų fenologijos ir augalų fiziologijos, įskaitant veikliųjų medžiagų kaupimo dėsningumus, tyrimus.

  1. Mokslinis, metodinis darbas.

Vykdant mokslinį darbą gebėti užsiauginti jam medžiagą:atpažinti augalų tręšimo ir kitos priežiūros poreikį, pažinti dekoratyviųjų augalų kenkėjus ir ligas, turėti kompetencijų suvaldant jų protrūkius. Turėti: 1) mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, referuojamuose duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science, paskelbtomis mokslo publikacijomis įrodytos mokslinio darbo patirties kiekvienoje iš šių tematikų: augalų fenologijos, augalų fiziologijos, įskaitant veikliųjų medžiagų kaupimo dėsningumus augaluose; 2) mokslo publikacijų autoryste įrodytų žinių apie adventyvinius ir Lietuvos retuosius augalus, kalninių augalų florą ir tradicinius darželius; 3) didelės kalninių augalų kolekcijos savarankiško formavimo ir priežiūros patirties; 4) darbo nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose patirties; 5) ne mažesnę kaip 5 metų mokslinio darbo botanikos sode ar kitoje, į augalų įvairovės kaupimą ir tyrimus orientuotoje, įstaigoje patirtį.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas nuo 2019 m. gegužės 2 d.

Dokumentai priimamiAdministracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai)iki 2019-03-08.

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750.

 

SKELBIMO DATA 2018-11-05

Informatikos katedroje: docentas (0,25 etato) *

  1. Mokslo sritis ir kryptis.

Fiziniai mokslai, Matematika (01P).

  1. Skaitomas studijų dalykas.

     Turėti modulinių formų, analizinės skaičių teorijos, papildomų funkcinės analizės skyrių, pirminių skaičių pasiskirstymo, matematinės analizės, operacijų tyrimo, taikomosios matematikos bei analizinės skaičių teorijos krypties studijų dalykų paskaitų rengimo ir skaitymo patirties I ar II studijų pakopoje.

  1. Mokslinis, metodinis darbas.

Mokslinis, metodinis darbas turi atitikti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose keliamus reikalavimus docento pareigoms.

Moksliniai tyrimai turi būti pristatomi tarptautinėse mokslinėse konferencijose nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, reikšmingų mokslo straipsnių publikavimas mokslo leidiniuose, referuojamoje duomenų bazėje Clarivate Analytics WoS. Turėti patirties dalyvaujant  konferencijų organizaciniuose / programų komitetuose, asociacijų / draugijų veiklose, projektuose, studijų programų  ir (ar) studijų programų vertinimo komitetuose,  savianalizės rengimo darbo grupėse. Mokslinis veikla vykdoma analizinės skaičių teorijos kryptyje.

*Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma darbo sutartis ir penkerių metų darbo planas.  

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai) iki 2019-01-11.

Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 750

 

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius