Aktuali informacija 2020 m. stojantiesiems į magistro studijas

Priėmimo į magistrantūros studijas procedūros ir terminai

Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Pagrindinis priėmimas:
2020-06-01 – 2020-07-03 (07-03d. iki 12.00 val.) (Vytauto g. 84, 410 kab., Priėmimo komisijoje).
Papildomas priėmimas:
2020-07-16 – 2020-08-14 (Vytauto g. 84, 410 kab., Priėmimo komisijoje).
Tel. (8 41) 595 755
Priėmimo komisijos posėdžiai, dalyvaujant Pretendentų į magistrantūrą ir profesines studijas ekspertinio vertinimo komisijų pirmininkams ir stojantiesiems / Pakviestųjų studijuoti sąrašo paskelbimas ir priėmimas
2020-07-09 (Vytauto g. 84) (Mandatų komisija)

11.00 val. Pretendentų į inžinerijos, gyvybės, informatikos ir matematikos mokslų studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.

13.00 val. Pretendentų į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.

2020-07-10 (Vytauto g. 84) (Mandatų komisija)

11.00 val. Pretendentų į menų studijų krypčių grupės programą ekspertinio vertinimo komisija.

13.00 val. Pretendentų į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas ekspertinio vertinimo komisija.

Apeliacijų priėmimas 
Apeliacijos dėl konkursinio balo turi būti pateiktos raštu Universiteto priėmimo komisijai per 24 valandas po kviečiamųjų studijuoti sąrašo paskelbimo.
Apeliacijų nagrinėjimas 
Apeliacijos išnagrinėjamos per vieną darbo dieną nuo įteikimo ir atsakymai skelbiami 2020-07-15  13 val.
Papildomas priėmimas, likus laisvų vietų 
 2020-07-16 – 2020-08-14
 

Prašymų stoti  į magistrantūros studijas teikimas vyks per www.priemimas.su.lt sistemą (pradės veikti nuo birželio 1d.) Užpildytą prašymą PDF formate kartu su priėmimui reikalingų dokumentų elektroninėmis kopijomis reikia atsiųsti el.paštu: studijuok@su.lt  

Dėmesio ! Stojantieji, kurie neatsiųs priėmimui reikalingų dokumentų elektroninių kopijų, priėmime dalyvauti negalės.

Prašymus leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse bus galima pateikti  ir Priėmimo komisijoje, adresu Vytauto g. 84, 410 kab., informacija teikiama tel. (8 41) 59 57 55.
 
Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis.
 

Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:

1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
2. diplomo ir jo priedėlio (priedo);
3. papildomųjų studijų pažymėjimo, jei yra;
4. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
5. praktinės veiklos patirties įrodymų, jei yra;
6. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami  dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
7. registracijos mokesčio (II pakopos studijų įmoka) kvito kopija;
8. 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm).

Priėmimui į visas Universitete vykdomas magistrantūros studijų programas organizuojamas bendras konkursas.

Į antrosios pakopos studijas konkurso būdu priimami:

  • asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus;
  • asmenys, baigę nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
  • asmenys, baigę kolegijines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys 1 metų (stojant į Vadybos, Ekonomikos ir  Socialinio darbo studijų programas), 2 metų (stojant į Kūno kultūros ir sporto edukologijos ir Gamtinių sistemų valdymo), 3 metų (stojant į Viešojo valdymo ir Regionų plėtros ir valdymo studijų programas) praktinės veiklos patirties ir atitinkantys priėmimo papildomus reikalavimus.

Išskirtiniais atvejais, kai studentas moka už studijas, į magistrantūros studijas priimami pirmosios pakopos studijas baigę asmenys, sutinkantys derinti papildomųjų studijų dalykus su magistrantūros studijomis.

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, patvirtinimo raštai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių konvertavimo teikiami kartu su priėmimo prašymu. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, anglų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka.

Asmenų, pirmosios studijų pakopos išsilavinimą įgijusių Universitete, bakalauro diplomų duomenys perkeliami iš Universiteto duomenų bazių.

Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo nurodymas.
Mokslinės ar kitos papildomus pasiekimus įrodančios veiklos kopijos pateikiamos kartu su prašymu (papildomi balai).
Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.

Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą (II pakopos).

 

Konkursinio balo sandara stojantiems į magistro studijas

1. Konkursinis balas stojant į magistrantūros studijas apskaičiuojamas pagal stojančiojo pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio ir papildomų balų (jeigu yra numatyta) duomenis.

2. Konkursinį balą magistrantūros studijų programose sudaro  diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose ir kt., suma. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.

3. Konkursinį balą Dailės studijų programoje sudaro diplomo priedėlio ir baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino įvertinimų svertinio vidurkio suma.

4. Konkursiniam balui skaičiuoti imami bakalauro diplomo priedėlyje (priede) įrašytų dalykų įvertinimai.

5. Jei pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.

6. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia perskaičiuojami pagal dešimtbalę sistemą ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.

7. Jeigu diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.

8. Konkursinio balo rodiklių įvertinimas apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių programas konkursinį balą gali būti skirtingas dėl papildomų balų.

9. Asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imami bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymoje įrašytų dalykų įvertinimai. Papildomųjų studijų metu išklausyti ir įvertinti dalykai skaičiuojami tokia pačia tvarka, kaip bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje nurodyti dalykai.

10. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, stojant į antrosios pakopos studijas aukštesnę   vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio baigiamojo darbo (baigiamojo egzamino ar baigiamųjų egzaminų vidurkio) įvertinimas yra aukštesnis.