Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondas (M2T) sudaromas siekiant finansiškai paremti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių tyrimų ir meninės veiklos rezultatų sklaidą pasaulio mokslo bendruomenėje, spartinti Universiteto integraciją į Europos ir pasaulio mokslo organizacijas, internacionalizuoti mokslinę ir meninę veiklą.

MMTSF nuostatai

Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondo valdyba:

pirmininkė – prof. dr. Ingrida Šaulienė, mokslo ir meno prorektorė;

narės:

doc. dr. Rima Bakutytė, Tęstinių studijų instituto direktorė,

prof. dr. Diana Cibulskienė, Mokslo instituto direktorė,

lekt. dr. Lina Garšvienė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto prodekanė,

doc. dr. Daiva Korsakienė, Mokslo ir meno tarnybos direktorė,

lekt. Lina Miliūnienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto prodekanė,

doc. dr. Laura Šukienė, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto Aplinkotyros ir fizikos katedros vedėja.

Dokumentų pateikimas

Fondo valdybos posėdis vyks 2017 m. rugsėjo 20 d.

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo 12  d. 17 val. mokslo ir meno prorektoriaus kabinete.

Dėl lėšų mokslo (meno) išvykai gauti Tyrėjas gali kreiptis į Valdybą tik iki išvykimo į renginį ir turi pateikti:
1. užpildytą prašymo formą (žr. 1 priedą);
2. patvirtinimą apie iš kitų rėmėjų gautas lėšas, o jei jos dar negautos – pateiktų prašymų tokioms lėšoms gauti kopijas;
3. tarptautinio mokslo ar meno renginio programą, nuorodą į renginio interneto svetainę;
4. dokumentus, įrodančius, kad yra pakviestas dalyvauti renginyje ir kad jo pateikta medžiaga (pranešimas, parodos eksponatas) yra priimta ir įtraukta į renginio programą;
5. dokumentus, įrodančius būsimos publikacijos (parodos eksponato) prieskyrą ŠU;
6. rekomendaciją (jei prašo Valdyba). 

Dėl lėšų mokslo publikacijos leidybai gauti Tyrėjas Valdybai turi pateikti:
1. užpildytą prašymo formą (žr. 2 priedą);
2. leidėjo išduotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos už mokslo straipsnio paskelbimą kopiją ar kitus paskelbimo ar išleidimo kaštus pagrindžiančius dokumentus, turinčius visus būtinus rekvizitus;
3. sumaketuoto straipsnio kopiją; jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštį, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje;
4. recenzijų kopijas ir susirašinėjimo su žurnalo redakcija medžiagą, iš kurios matyti, kad straipsnis buvo recenzuotas.

Fondo valdybos posėdžių preliminarus tvarkaraštis

Data Laikas
Sausio 27 d. 13.00 val.
Vasario 22 d. 8.30 val.
Kovo 15 d. 8.30 val.
Balandžio 20 d. 8.30 val.
Gegužės 24 d. 8.30 val.
Birželio 21 d. 8.30 val.
Rugsėjo 20 d. 8.30 val.
Spalio 18 d. 8.30 val.
Lapkričio 15 d. 8.30 val.

Jei po lėšų skyrimo numatomi jų panaudojimo pokyčiai, Tyrėjas turi kreiptis į Valdybą prašydamas leidimo atlikti juos. Valdybai teikiamas prašymas (žr. 3 priedą).

Atsiskaitymas

Tyrėjas, atsiskaitydamas už lėšas, skirtas mokslo (meno) išvykai:
1. grįžęs iš mokslo (meno) išvykos, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Valdybai pateikia tarptautinės komandiruotės dalykinės ataskaitos, kurioje nurodo atliktus darbus ir jų rezultatus, kopiją;
2. Universiteto Finansų tarnybai teikia lėšų panaudojimo ataskaitą pagal patvirtintą formą ir prideda išlaidas pagrindžiančių ir mokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;
3. užregistravęs publikaciją Universiteto publikacijų duomenų bazėje praneša Valdybai.
4. Išvykos rezultatus aptaria artimiausio katedros (centro) posėdžio metu, šią veiklą įrodančius katedros (centro) posėdžių protokolų išrašus pristato Valdybai.

Paskelbus straipsnį, Tyrėjas per 10 (dešimt) darbo dienų:
1. užregistruoja publikaciją Universiteto publikacijų duomenų bazėje;
2. Valdybai pateikia paskelbto straipsnio bibliografinę nuorodą;
3. nurodo žurnalo svetainės, kurioje yra publikuotas straipsnis, adresą arba pateikia paskelbto straipsnio kopiją, jei straipsniui suteikta atviroji prieiga.