Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondas (M2T) sudaromas siekiant finansiškai paremti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų ir doktorantų mokslinių tyrimų ir meninės veiklos rezultatų sklaidą pasaulio mokslo bendruomenėje, spartinti Universiteto integraciją į Europos ir pasaulio mokslo organizacijas, internacionalizuoti mokslinę ir meninę veiklą.

MMTSF nuostatai

Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondo valdyba:

pirmininkė – mokslo ir meno prorektorius, 
nariai: Rima Bakutytė, Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto direktorė,
          Diana Cibulskienė, Mokslo instituto direktorė,
          Vita Juknevičienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros docentė,
          Martynas Kazlauskas, Botanikos sodo direktorius,
          Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė, laikinai einanto Mokslo ir meno tarnybos direktoriaus pareigas,
          Daiva Malinauskienė, Edukologijos katedros profesorė,
          Rita Melienė, Specialiosios pedagogikos katedros docentė,
          Lina Miliūnienė, Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros lektorė,
          Janina Šeputienė, Ekonomikos katedros docentė,
          Darius Šiaučiūnas, Informatikos katedros profesorius,
          Laura Šukienė, Inžinerijos katedros docentė,
          Rita Regina Trimonienė, Humanitarinių mokslų katedros profesorė,
          Rytis Urniežius, Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros profesorius.

Dokumentų pateikimas

Dėl lėšų mokslo (meno) išvykai gauti dėstytojas ir mokslo darbuotojas gali kreiptis į Valdybą tik iki išvykimo į renginį ir turi pateikti:
1. užpildytą prašymo formą (žr. 1 priedą);
2. patvirtinimą apie iš kitų rėmėjų gautas lėšas, o jei jos dar negautos – pateiktų prašymų tokioms lėšoms gauti kopijas;
3. tarptautinio mokslo ar meno renginio programą, nuorodą į renginio interneto svetainę;
4. dokumentus, įrodančius, kad yra pakviestas dalyvauti renginyje ir kad jo pateikta medžiaga (pranešimas, parodos eksponatas) yra priimta ir įtraukta į renginio programą;
5. dokumentus, įrodančius būsimos publikacijos (parodos eksponato) prieskyrą ŠU;
6. rekomendaciją (jei prašo Valdyba). 

Dėl lėšų mokslo darbo leidybai gauti autorius kreiptis į Valdybą gali pradėjęs derinti viešųjų pirkimų procedūrą ir Valdybai turi pateikti:
1. užpildytą prašymo formą (žr. 2 priedą);
2. padalinio / projekto vadovo, Finansų tarnybos direktoriaus-vyr. finansininko, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pasirašytos viešojo pirkimo paraiškos kopiją;
3. leidėjo išduotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos už mokslo darbo paskelbimą kopiją ar kitus paskelbimo ar išleidimo kaštus pagrindžiančius dokumentus, turinčius visus būtinus rekvizitus;
4. jei kreipiamasi:
   4.1. dėl mokslo straipsnio publikavimo –
      4.1.1. sumaketuoto straipsnio kopiją; jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštį, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje;
      4.1.2. recenzijų kopijas ir susirašinėjimo su žurnalo redakcija medžiagą, iš kurios matyti, kad straipsnis buvo recenzuotas;
   4.2. dėl mokslo leidinio leidybos – Leidybos komisijos pirmininko vizuotos leidinio paraiškos kopiją.

2018 m. Fondo valdybos posėdžių preliminarus tvarkaraštis

Data Laikas
Sausio 25 d.  8.30 val.
Vasario 22 d.  8.30 val.
Kovo 22 d.  8.30 val.
Gegužės 3 d.  8.30 val.
Gegužės 24 d.  8.30 val.
Birželio 21 d.  8.30 val.
Rugsėjo 27 d.  15.00 val.
Spalio 25 d.  8.30 val.
Lapkričio 22 d.  nebus

Jei po lėšų skyrimo numatomi jų panaudojimo pokyčiai, dėstytojas / mokslo darbuotojas turi kreiptis į Valdybą prašydamas leidimo atlikti juos. Valdybai teikiamas prašymas (žr. 3 priedą).

Norintieji dalyvauti konkurse paramai doktoranto akademinei išvykai gauti, užpildo paraiškos formą (žr. 4 priedą) ir pateikia Valdybai. Paraišką sudaro:
1. doktoranto prašymas;
2. doktoranto mokslinės veiklos aprašas ir informacija apie akademinę išvyką;
3. akademinės išvykos numatomų rezultatų reikšmės disertaciniam tyrimui pagrindimas (iki 2000 ženklų);
4. doktoranto vadovo rekomendacija;
5. dokumento, patvirtinančio, kad paraišką pateikęs doktorantas yra pakviestas skaityti pranešimą moksliniame renginyje, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose arba mokslinėje stažuotėje, kopiją.

Paraiškos paramai doktorantų akademinėms išvykoms priimamos du kartus per metus – nuo kovo 2 d. iki kovo 15 d. ir nuo spalio 1 iki spalio 15 d.

Paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti vertinamos pagal paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti įvertinimo formą (žr. 5 priedą), pagal kiekvieną kriterijų suteikiant įverčius balais.

Pirmojo ir antrojo pusmečio doktorantų finansuojamų paraiškų sąrašai turi būti patvirtinti atitinkamai iki balandžio 1 d. ir iki lapkričio 1 d.

Atsiskaitymas

Dėstytojas / mokslo darbuotojas, atsiskaitydamas už lėšas, skirtas mokslo (meno) išvykai:
1. grįžęs iš mokslo (meno) išvykos, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Valdybai pateikia tarptautinės komandiruotės dalykinės ataskaitos, kurioje nurodo atliktus darbus ir jų rezultatus, kopiją;
2. Universiteto Finansų tarnybai teikia lėšų panaudojimo ataskaitą pagal patvirtintą formą ir prideda išlaidas pagrindžiančių ir mokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;
3. užregistravęs publikaciją Universiteto publikacijų duomenų bazėje praneša Valdybai.
4. išvykos rezultatus aptaria artimiausio katedros (centro) posėdyje, šią veiklą įrodančius katedros (centro) posėdžių protokolų išrašus pristato Valdybai.

Paskelbus mokslo darbą, autorius per 10 (dešimt) darbo dienų:
1. užregistruoja publikaciją Universiteto publikacijų duomenų bazėje;
2. Valdybai pateikia paskelbto mokslo darbo bibliografinę nuorodą;
3. nurodo žurnalo svetainės, kurioje yra publikuotas straipsnis, adresą arba pateikia paskelbto straipsnio kopiją, jei straipsniui suteikta atviroji prieiga.

Doktorantas, grįžęs iš akademinės išvykos, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Valdybai pateikia dalykinę ataskaitą, kurioje nurodo atliktus darbus ir jų rezultatus, o Finansų tarnybai – lėšų panaudojimo pagrindimą (žr. 6 priedą).

Atnaujinta 2018-12-07 14.20