TURINYS / CONTENT


Pratarmė / Foreword (Jonas Jasaitis) 5
   
I. KAIMO RAIDOS REGIONINIAI ASPEKTAI. 6
   
Vilma Atkočiūnienė, Stasė Navasaitienė
Kaimo bendruomenių vaidmuo, skatinant jaunimo verslumą
Role of Rural Communities in Order to Promote Youth Entrepreneurship
6
Janina Čižikienė, Audronė Čižikaitė
Socialinių įmonių plėtros kryptys Lietuvoje
Social Enterprises Development Trends in Lithuania
17
Rasa Juškienė
Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas Šiaulių apskrityje
Stimulation of the Youth Integration Prospects to the Labor Market in Siauliai Region
28
Rimantas Krankalis, Rasa Anzelytė
Darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimas kaimiškosiose savivaldybėse
Implementation of the Sustainable Development Attitudes in Rural Municipalities
40
Edis Kriaučiūnas
Lietuvos kaimo gyvenviečių tinklo kaitos ypatumai 1989-2011 metais
The Particularities of Lithuanian Rural Settlement Network Alternations during the period 1989-2011
53
Gintaras Ribokas, Vidmantas Daugirdas
Socialiniai rytų Lietuvos retai gyvenamų teritorijų ūkininkavimo aspektai
Social Aspects of Land Use in Sparsely Inhabited Territories of Eastern Lithuania
61
Valentina Ratkevičienė, Elena Kocai
Socioekonominė Lietuvos kaimo būklė: ūkininkavimo aspektai
Socio-Economic Situation in Rural Lithuania: Farming Aspects
71
Jan Žukovskis, Daiva Urmonienė, Rasa Jodenytė
Savivaldos institucijų įtaka kaimo raidai, taikant institucinės priklausomybės modelį
Influence of the Local Government Institutions on Rural Development through Institutional Dependence Model
84
   
II. MOKSLINĖS APŽVALGOS IR RECENZIJOS SCIENITIFIC SURVEY AND REVIEWS  
   
Malvina Arimavičiūtė
Strateginis projektų valdymas įsisavinant ES struktūrinę paramą Širvintų savivaldybėje: metodiniai aspektai, nauda ir problemos
Strategic Project Management in Absorbing of the EU Structural Funds in the Municipality of Širvintai: Methodological Aspects, Benefits and Problems
95
Margarita Išoraitė
Kauno technologijos universiteto studentų nuomonės apie konferencinį turizmą kaimo turizmo sodybose tyrimas
Analysis of Kaunas Technological University Students’ Opinion Concerning Conference Tourism Development in Rural Tourism Homesteads
107
   
APIE AUTORIUS / ABOUT AUTHORS
113
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „KAIMO RAIDOS KRYPTYS ŽINIŲ VISUOMENĖJE“
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN “TRENDS OF RURAL DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE SOCIETY” JOURNAL
.
117