TURINYS

Aina Būdvytytė-Gudienė
Metaforiniai modeliai 2000–2005 m. politikos diskurse
Metaforiniai modeliai 2000–2005 m. politikos diskurse (Santrauka)
Metaphoric Models in the Political Discourse of 2000–2005 (Summary)
5
16
16
Giedrė Čepaitienė, Algirdas Malakauskas
Atsiprašymo raiškos ypatumai
Atsiprašymo raiškos ypatumai (Santrauka)
Peculiarities of the Expression of Apology (Summary)
18
27
28
Audronė Daubarienė, Dainora Maumevičienė
The Correspondence of the Term and its Definition in Intercultural Context
Termino ir jo turinio atitiktis tarpkultūriniame kontekste (Santrauka)
The Correspondence of the Term and its Definition in Intercultural Context (Summary)
30
44
44
Rasa Dobržinskienė
Galimybė, tikimybė ir siekiamybė senatvės pensijų kaupimo fondų reklamose
Galimybė, tikimybė ir siekiamybė senatvės pensijų kaupimo fondų reklamose (Santrauka)
Possibility, Probability and Endeavor in Retirement Pension Funds Advertisements (Summary)
45
54
54
Viltė Drūlienė
Koks dalykas yra dalykas
Koks dalykas yra dalykas (Santrauka)
What is a Thing Called Dalykas (thing, point, subject) (Summary)
56
68
69
Aloyzas Gudavičius
Žodžio semantinė struktūra nominacijos požiūriu
Žodžio semantinė struktūra nominacijos požiūriu (Santrauka)
Semantic Structure of a Word from the Point of View of Nomination (Summary)
70
84
85
Nedas Jurgaitis
Krizės metaforos Lietuvos ir Vokietijos viešajame diskurse
Krizės metaforos Lietuvos ir Vokietijos viešajame diskurse (Santrauka)
Crisis Metaphors in Lithuanian and German Public Discourse (Summary)
86
91
92
Antra Kļavinska
The Concept Lithuanians in the Cultural Environment of Latgale
Konceptas Lietuviai Latgalos kultūrinėje aplinkoje (Santrauka)
The Concept Lithuanians in the Cultural Environment of Latgale (Summary)
93
105
106
Regina Kvašytė, Silvija Papaurėlytė
Kai kurie koncepto liga bruožai Lietuvos viešajame diskurse
Kai kurie koncepto liga bruožai Lietuvos viešajame diskurse (Santrauka)
On Some Features of the Concept Illness in Lithuanian Public Discourse (Summary)
107
117
117
Vilma Linkevičiūtė
Conceptual Metaphors in the Discourse of Paksas (2003–2004)
Konceptualiosios metaforos Rolando Pakso diskurse (2003–2004 m.) (Santrauka)
Conceptual Metaphors in the Discourse of Paksas (2003–2004) (Summary)
118
125
125
Lolita Petrulionė
Correlation of Cultural and Translation Studies in the Process of Literary Translation
Kultūros ir vertimo studijų koreliacija literatūrinio vertimo procese (Santrauka)
Correlation of Cultural and Translation Studies in the Process of Literary Translation (Summary)
126
140
140
Dalė Roikienė
Translation of Metaphoric Locatives from English into Lithuanian
Metaforinių lokatyvų vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą (Santrauka)
Translation of Metaphoric Locatives from English into Lithuanian (Summary)
142
150
151
Reda Toleikienė
Metaforos, kuriomis gyvenome Londono olimpiados metu
Metaforos, kuriomis gyvenome Londono olimpiados metu (Santrauka)
Metaphors We Lived By During London Olympic Games (Summary)
152
161
162
Jeļena Tretjakova.
The Source Domain of Fauna in Metaphoric Representation of Transport Terms
Faunos ištakų srities metaforiniai transporto terminai (Santrauka)
The Source Domain of Fauna in Metaphoric Representation of Transport Terms (Summary)
163
171
172
Dovilė Vengalienė
Conceptual Metaphors in Ironic References: The Case of News Headlines of Lithuanian and American  Websites
Konceptualiosios metaforos ironiškuose pasakymuose: internetinės Lietuvos ir Amerikos naujienų antraštės (Santrauka)
Conceptual Metaphors in Ironic References: The Case of News Headlines of Lithuanian and American Websites (Summary)
173
183
184
Алла Диомидова
Ультрасияние мгновенно: универсальные ценности глянцевой рекламы (на материале русской версии журнала «Cosmopolitan»)
Ypatingas švytėjimas per vieną sekundę: universalios žurnalų reklamos vertybės (remiantis „Cosmopolitan“ rusiškąja versija) (Santrauka)
Instant Ultra Radiance: Universal Values of Magazine Advertising (Based on the Russian Version of  Cosmopolitan’) (Summary)
185
193
193
   
Informacija autoriams 194