TURINYS/ CONTENT

Pratarmė / Foreword (Jonas Jasaitis) 5
   

I. STRATEGINIAI ATOKESNIŲ ŽEMO URBANIZACIJOS LYGIO VIETOVIŲ RAIDOS ASPEKTAI /
   STRATEGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF REMOTE AND LOW URBANIZED AREAS
9
   
Voldemārs Strīķis
Ūkių vizija Latvijos kaime
Vision for Latvian Farms
10
13
Pranas Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Daiva Juknelienė
Lietuvos žemės ūkio paskirties žemės naudojimo perspektyvos
Lithuanian Agricultural Land Use Perspectives
15
25
Angelija Bučienė, Sandra Anciūtė
Ekologinių ir pereinamojo tipo ūkių specializacijos, naudmenų struktūros bei žemės našumo aspektai
Aspects of Specialisation, Land Use Structure, and Land Productivity in Lithuanian Ecological Farms and Farms in Transition
27
34
Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė, Saulius Marcinkonis, Kęstutis Armolaitis
Agrarinių žemių renatūralizacijos Lietuvoje apžvalga
Review of Agraran Land Renaturalization in Lithuania
36
41
Ina Stuogė, Vytautas Ribikauskas, Sigitas Lazauskas, Gediminas Radzevičius
Klimato kaitos įtaka Lietuvos žemės ūkiui: iššūkiai, situacijos analizė ir prognozės
Climate Change Impact on Agriculture in Lithuania: Challenges,  Situation Analysis and Forecast
43
55
Rimantas Krankalis, Jurgita Ruibytė, Anita Šakytė
Darnaus vystymosi vertinimas kaimiškajame rajone: Rietavo savivaldybės atvejis
Assessment of Sustainable Development in Rural District: Case Study of Rietavas Municipality
56
62
   
II. ŽEMDIRBYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS AKTUALIJOS /
     CURRENT ISSUES OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK
65

 
Kazimieras Katutis, Ona Kreipštienė, Zofija Sidaravičienė
Alternatyvių veiklų plėtros galimybės Nemuno žemupio salpoje
Diversification of Economic Activities in the Lower Nemunas River Flooded Grasslands
66
78
Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, Donatas Končius, Edmundas Lapinskas
Gumbelinių bakterijų preparatų gamyba ir inokuliantų kokybė
Rhizobium Inoculants Preparations and Quality
79
86
Ramutis Klimas, Asta Klimienė
Lietuvoje veisiamų kiaulių penėjimosi ir mėsingumo požymių tarpusavio ryšys
Correlation between Fattening and Meatiness Traits of Pigs Bred in Lithuania
88
92
Kristina Apanavičiūtė
Kaimo gyventojai ir kiaulių ferma: Patamulšėlio gyventojų kova prieš kaimišką verslą
Inhabitants of Patamulšėlis Village and Pig Farm: Villagers against Rural Business
93
105
Polačenko K., Klāviņa J., Strīķis V.
Possibilities for Development of Biogas Production at the LLU TRF “Vecau­ce”
Biodujų gamybos plėtra LLU MPS „Vecau­ce“
106
118
   
APIE AUTORIUS / ABOUT AUTHORS 120
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje 124
Requirements for scientific papers to be published in trends of rural “TRENDS OF RURAL DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE SOCIETY 127